Rhestr Wirio ar gyfer Dethol a Rheoli Asiant a Dosbarthwyr

Rhestr Wirio ar gyfer Dethol a Rheoli Asiant a Dosbarthwyr

Diffiniad o Ddosbarthwr: Mae Dosbarthwr yn prynu cynnyrch wrthoch chi ac yn ei werthu i’w cwsmeriaid

Diffiniad o Asiant: Mae Asiant yn negodi gwerthiant ar eich rhan chi ac yn ennill comisiwn. Mae’r cynnyrch yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y cwsmer, sy’n eich talu chi

Yr allwedd i ehangu sail eich cwsmeriaid chi yw dod o hyd i’r bobl gywir i weithio gyda chi yn y farchnad. Bydd datblygu syniad clir o bwy rydych yn chwilio amdanynt yn rhoi’r cyfle gorau i chi o lwyddo. Wrth ddethol dosbarthwr/ asiant newydd, mae’n hanfodol eich bod chi’n cael atebion i’r cwestiynau canlynol

Ffeithiau Allweddol am y Cwmni

 • Pryd sefydlwyd eich cwmni?

 • Beth yw eich trosiant?

 • Faint o staff sydd gennych chi?

 • Pa gyfleusterau swyddfa/ storio/ dosbarthu sydd gennych chi?

Tiriogaeth

 • Pa ardal ddaearyddol ydych chi’n gweithio ynddi?

 • Sut mae gwerthiant yn rhannu fesul ardal h.y. ardaloedd sy’n perfformio orau?

Gwerthiant

 • Faint o gyfrifon cwsmer gweithredol sydd gennych chi?

 • Faint o’r rhain sy’n gyfrifon ‘boddhaol’ sy’n perfformio’n dda?

 • Faint o’r cyfrifon hyn sydd â photensial ar gyfer fy nghynnyrch i?

 • Faint o’r cyfrifon sy’n rhai masnach yn hytrach na rhai mân-werthu?

 • Faint o gynrychiolwyr gwerthu sydd gennych chi’n gweithio yn yr ardal?

 • Sut mae’ch trefn gwerthiant chi’n gweithio e.e. ydych chi’n cael ymgyrch fisol ar gyfer gwerthu ar y ffôn?

 • Pa gyfran o’r farchnad sydd gennych chi e.e. pa gyfran o werthiant dwr potel i fwytai Llundain sydd gennych chi?

 • Fydda i’n gallu cael cyswllt uniongyrchol â’ch staff gwerthu chi?

 • Faint o berchnogion ydych chi’n gweithio iddyn nhw eisoes?

Cynnyrch

 • Pa gynnyrch ydych chi’n ei gynrychioli?

 • Ydych chi’n gwerthu cynnyrch fy nghystadleuwyr o gwbl?

 • Pa gynnyrch sy’n perfformio orau gennych chi?

 • Ydych chi’n gweld cyfle ar gyfer eich busnes gyda fy ystod cynnyrch i?

Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Sut ydych chi’n hyrwyddo eich cwmni?

 • Ga’ i weld enghreifftiau o’ch hysbysebu/ ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus a/ neu ymgyrchoedd post?

 • Pa arddangosfeydd ydych chi’n eu mynychu?

Cefnogaeth

 • Pa gefnogaeth/ wasanaethau technegol sy’n cael eu cynnig?

 • Fyddwch chi’n fodlon buddsoddi er mwyn hyrwyddo fy nghynnyrch i e.e. llenyddiaeth cynnyrch?

 • Pa gefnogaeth Cysylltiadau Cyhoeddus ydych chi’n ei gynnig i berchnogion ar hyn o bryd?

 • Ydych chi’n fodlon cael stondin ar y cyd mewn arddangosfeydd?

 • Ydych chi’n delio gyda chwynion/ nwyddau diffygiol?

 • Ydych chi’n gallu rhoi cyfrifon gwacâd gwerthiant misol i fi?

Gwybodaeth o’r Farchnad

 • Pwy yw fy nghystadleuwyr yn y farchnad?

 • Pa fuddion maen nhw’n eu cynnig? Beth yw eu prisiau nhw?

Dyheadau i’r Dyfodol

 • Lle ydych chi’n gweld eich busnes yn mynd?

 • Pa fath o dwf ydych chi’n ei ragamcanu?

 • Beth allech chi ei gyflawni gyda fy nghynnyrch i?

 • Beth sy’n gwneud i chi feddwl fod hyn yn gyraeddadwy ac yn realistig?

Cyllidol & Geirda

 • Pa delerau talu ydych chi’n eu cynnig i’ch cwsmeriaid?

 • Pwy yw eich bancwyr? (Enw a Chyfeiriad ar gyfer geirda)

 • Allwch chi roi dau eirda masnachol i mi?

Cofiwch

Yr asiant neu ddosbarthwr fydd yn cynrychioli eich cynnyrch chi yn y farchnad. ’Dydych chi ddim yn rheoli’r broses werthu – felly mae’n rhaid i chi sicrhau fod ganddyn nhw’r sgiliau, y profiad a’r wybodaeth berthnasol i’ch cynrychioli chi yn y ffordd orau bosib.

Fodd bynnag, mae’n hanfodol nad yw eich perthynas chi gyda’r asiant/ dosbarthwr yn cael ei gweld fel proses unffordd. Mae’r canlynol yn enghreifftiau o ffyrdd y gallwch chi gefnogi eich dosbarthwr:

Cyswllt

 • Gwahoddwch nhw i’ch ffatri am daith o gwmpas a chyflwynwch nhw i’r staff i gyd.

 • Ymweld â nhw’n rheolaidd er mwyn sicrhau fod busnes yn datblygu’n effeithiol e.e. unwaith pob dau fis.

 • Cadw cyswllt ffôn wythnosol

Hyrwyddo & Ysgogi/Cymell

 • Hyrwyddiad gwerthiant (os yw’n angenrheidiol) e.e. Dêl Prynwch Ddeg Cês, Cewch un Am Ddim.

 • Ysgogi Ger y Til e.e. Os yw’r dosbarthwr yn cyrraedd targed o werthu £x, maen nhw’n derbyn deunydd ger y til er mwyn cynorthwyo eu gwerthiant e.e. hetiau wedi eu brandio, beiros, posteri, crysau chwys, oergelloedd ayb.

 • Gellid cynnig rhodd bonws ar gyfer y dosbarthwyr sy’n perfformio orau, e.e. Diwrnod Golff gyda’r costau wedi eu talu, Trip i’r theatr ayb.

Cysylltiadau a Marchnata

 • Sicrhewch fod yr asiant/ dosbarthwr yn ymwybodol o ddatblygiadau o fewn y cwmni drwy anfon newyddlenni cwmni a chopïau o bob datganiad i’r wasg/ ymgyrch bostio iddyn nhw. (Cynhwyswch eich asiant/ dosbarthwr wrth greu newyddlenni a gwefannau – gofynnwch iddyn nhw ddarparu gwybodaeth ar gwsmeriaid newydd er mwyn caniatáu i chi allu creu astudiaethau achos newydd)

 • Sicrhau fod gan y dosbarthwr gopïau o holl luniau a manylion eich cynnyrch.

Y Cytundeb

Unwaith rydych chi wedi dethol asiant/ dosbarthwr, bydd angen i chi osod targedau a chreu cytundeb sy’n cadarnhau eich anghenion a gofynion chi’r Perchennog a’r Canolwr. Dyma rai o’r prif eitemau sydd angen i chi gytuno arnyn nhw a’u cadarnhau yn eich cytundeb.

 • Bydd yr Asiant/ Dosbarthwr yn ymgymryd â chyfnod prawf o 6 mis, ar ôl hyn bydd gwerthiant yn cael ei adolygu.

 • Wedi hyn, byth gofyn i’r naill ochr a’r llall roi x mis o rybudd cyn terfynu’r cytundeb.

 • Yr Ardal Ddaearyddol fydd yr asiant/ dosbarthwr yn gweithio ynddi e.e. Llundain

 • Sail cyfyngol neu anghyfyngiadol (Os ydych chi’n rhoi sail cyfyngol i’ch asiant/ dosbarthwr, rydych chi’n cytuno na fydd hawl gan unrhyw asiant/ dosbarthwr arall werthu eich cynnyrch o fewn yr ardal ddaearyddol gytunwyd. Ni fydd hawl chwaith gennych chi i werthu’n uniongyrchol).

 • Yr Asiant/ Dosbarthwr i gynrychioli cynnyrch x/ yr amrediad cyfan o gynnyrch

 • Yr Asiant/ Dosbarthwr yn cytuno i dargedu mathau penodol o fannau gwerthu: delis, caffis, tai bwyta, gwestai a chwmnïau arlwyo.

 • X o gyfrifon cwsmer newydd i’w sefydlu ymhen 12 Mis

 • Mae’r perchennog yn cytuno i gynnig x ysgogiad gwerthiant i’r asiant/ dosbarthwr e.e. 10 + 1 ysgogiad

 • X uned i’w gwerthu o fewn y 12 mis nesaf.

 • Yr Asiant/ Dosbarthwr i ddarparu adroddiadau Gwerthiant a Gwacâd ar sail misol – mewn ebost i ………. (enw’r cyswllt o fewn y cwmni)

 • Yr Asiant/ Dosbarthwr i osod x eitem o hysbysebu cytunedig yn flynyddol. Gwaith graffeg i’w awdurdodi gan y Perchennog yn gyntaf.

 • Yr Asiant/ Dosbarthwr i ddarparu gwybodaeth ar gynnydd cystadleuwyr o fewn ardal ddaearyddol eu cynrychiolaeth.

 • Yr Asiant/ Dosbarthwr i gynnwys cynnyrch y Perchennog ymhob llenyddiaeth hyrwyddo berthnasol a hyrwyddo yn ôl yr angen gyda Chysylltiadau Cyhoeddus perthnasol – yn unol â rhaglen Cysylltiadau Cyhoeddus y Perchennog.

 • Yr Asiant/ Dosbarthwr i gynnwys cynnyrch y Perchennog mewn x o ymgyrchoedd gwerthu ar y ffôn yn ystod y 12 mis nesaf.

 • Perfformiad yr Asiant/ Dosbarthwr i’w adolygu bob 12 mis.

Er mwyn sicrhau perthynas lwyddiannus gyda’ch canolwyr, gweler y Rhestr Wirio 'Adolygu Perfformiad Eich Asiant/ Dosbarthwr'