Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Chwsmeriaid yn Effeithiol

Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu â Chwsmeriaid yn Effeithiol – Arfau a Thechnegau

Datganiadau i'r Wasg

Mae Datganiad i'r Wasg yn ffordd effeithiol dros ben o roi gwybod i'r cyfryngau a'ch cwsmeriaid am ddatblygiadau newydd o fewn eich cwmni. Bydd gwybodaeth sy'n ymddangos yn y wasg am eich cwmni wedi ei gasglu gan drydydd person, ac mae'n debygol o ddylanwadu ar ddarllenwyr yn fwy na hysbyseb. Gwaith y cyfryngau yw cadw ar ben nwyddau newydd a diddorol fydd o ddiddordeb i'w darllenwyr, gwylwyr a gwrandawyr. Fodd bynnag... mae angen i chi feddwl fel gohebydd wrth greu eich datganiad i'r wasg. Mae http://www.publicityinsider.com yn cynnig cyngor gwerthfawr:

Nid yw newyddiadurwyr yn poeni am eich helpu chi.

Mae newyddiadurwyr yn cael eu poeni drwy'r dydd gan bobl Cysylltiadau Cyhoeddus ac mae nhw fwy neu lai'n sâl ohono.

Nid yw newyddiadurwyr yn poeni am eich gwefan, eich llyfr, eich cynnyrch na hanes eich bywyd, oni bai... eich bod chi'n cynnig rhywbeth sydd yn help i wneud eu gwaith nhw'n haws – hynny yw, stori wirioneddol dda.
Ac os felly:

Bydd newyddiadurwyr yn eich caru chi.

Bydd newyddiadurwyr yn hapus i dderbyn eich galwad ffôn.

Bydd newyddiadurwyr wedi eu cyfareddu gan eich gwefan, eich cynnyrch ac efallai hyd yn oed hanes eich bywyd.

Dyma rai pwyntiau i'w hystyried wrth ysgrifennu datganiadau i'r wasg:

Beth yw fy stori? Gallai enghreifftiau gynnwys:

Lansio Cynnyrch Newydd

Brandio/ Pecynnu Newydd

Ennill Gwobr

Mynychu digwyddiad amlwg e.e. BBC Good Food Show/ Speciality Fine Food Show

Cwsmer Mawr Newydd

Ehangu'r Busnes

Darn cyffrous yn y wasg e.e. Ennill teitl Cynnyrch Bwyd Newydd Gorau 2005 yng nghylchgrawn xyz

Gwerthiant uchaf erioed

Aelod newydd o staff

Cystadleuaeth e.e. Cynnyrch am Ddim / Brêc Gwyliau Penwythnos i 2

Dêl am Nawdd

I bwy ydw i'n ei anfon?
Wrth anfon deunydd i'r cyfryngau, gwnewch yn sir fod gennych chi enw cyswllt neu adran e.e. Joe Bloggs, Golygydd Bwyd & Diod. Ystyriwch y mathau canlynol o gyfryngau:

Y Wasg Ddefnyddwyr (Papurau Newydd Lleol a Chenedlaethol, Cylchgronau Sglein ayb)

Y Wasg Fasnach

Gorsafoedd Radio

Rhwydweithiau Teledu

Gwefannau Defnyddwyr & masnach

Wrth anfon deunydd Cysylltiadau Cyhoeddus i'ch cwsmeriaid, gwnewch yn siwr ei fod wedi ei gyfeirio at y prynwr neu reolwr perthnasol. Sicrhewch fod eich cronfa ddata yn gyfredol.

Pa layout ddyliwn i ei ddefnyddio?

Y layout cymeradwy ar gyfer datganiad i'r wasg yw:

Logo'r Cwmni

Teitl – Pennawd
Darn pwysica'r datganiad i'r wasg! Bachog, cryno ac amlwg!

Rhowch “I'w ryddhau ar unwaith” yn y gornel uchaf ar y dde
Manylion Cyswllt yr Anfonwr (Enw, Ffôn, Ffôn Symudol, Ebost a Gwefan)

Is-bennawd
Manylwch ar y teitl mewn un frawddeg.

Paragraff Arweiniol

Prif Stori.

Pam fod angen i'r newyddiadurwr wybod?

Sut fydd yn helpu'r cwmni?

Prif Baragraff (au) 
 Dywedwch y ffeithiau

Paragraff Olaf
Crynhowch gyda dyfyniad arall ac atgyfnerthwch y brif stori gyda dyfyniad arall.

Manylion cyswllt llawn
Cofiwch gynnwys brawddeg gau megis “Am fwy o wybodaeth a/ neu ffotograffau, cysylltwch â Joe Bloggs Ffôn: 01990 909090 Ebost: Jb@joebloggs.co.uk Gwefan: www.joebloggs.co.uk

Sut ddyliwn i anfon fy natganiad i'r wasg?

Post

Os ydych chi'n anfon eich datganiad i'r wasg – anfonwch y canlynol:

Datganiad i'r Wasg (copi caled)

Disg sy'n cynnwys delweddau eglurder uchel (high resolution) o'ch cynnyrch/ ffatri. (Os yw'r newyddiadurwr yn penderfynu defnyddio'r stori, efallai y gwnawn nhw anfon ffotograffydd i'ch busnes, neu ofyn am samplau o'ch cynnyrch er mwyn tynnu llun). Hefyd, arbedwch y datganiad i'r wasg yn ddogfen Word ar y ddisg. Bydd hyn yn galluogi'r newyddiadurwr i dorri a gludo darnau o'r testun.

Efallai y penderfynwch chi anfon sampl o'ch cynnyrch. Mae cynnyrch sydd wedi ei becynnu yn dda ac yn greadigol yn creu diddordeb yn syth ac yn rhoi i'r newyddiadurwr/ golygydd deimlad am eich cynnyrch ar unwaith.

Ebost

Os ydych chi'n ebostio, sicrhewch fod:

Eich datganiad i'r wasg yn cael ei anfon mewn fformat sy'n hawdd ei adnabod/ lwytho i lawr e.e. dogfen Microsoft Word.

Os ydych chi'n anfon delweddau, sicrhewch eu bod nhw o ansawdd da gydag eglurder uchel. Fodd bynnag – ceisiwch beidio ag anfon delweddau sy'n fwy na 1mb o faint (os nad ofynwyd amdanynt yn benodol) – maen nhw'n gallu cymryd amser i'w llwytho i lawr ac yn gallu tagu systemau cyfrifiadurol!

Gwnewch yn sir eich bod chi'n cynnwys Teitl y Datganiad i'r Wasg a'r Prif Bennawd yn yr ebost, ynghyd â'ch manylion cyswllt allweddol.

I grynhoi:

Mae newyddiadurwyr/ golygyddion/ gohebwyr angen dal dychymyg eu cynulleidfa nhw. Meddyliwch fel newyddiadurwr a cheisiwch greu stori dda a bachog. Gwnewch iddyn nhw ddangos diddordeb ynoch chi!

Gwnewch yn siwr fod gennych chi restr bostio/ cronfa ddata gyfredol

Mae angen i'r teitl a'r dyfyniadau ddwyn sylw

Gwnewch yn siwr fod yr holl fanylion cyswllt perthnasol wedi eu cynnwys yn y datganiad

Anfonwch ddelweddau o ansawdd da gyda'r datganiad i'r wasg.

Toriadau o'r Wasg – Casglu eich Sylw gwerthfawr yn y Wasg

Mae'n hanfodol bwysig casglu pob darn o sylw rydych chi'n ei gael yn y Wasg gan ei fod yn eich galluogi chi i ddatblygu delwedd broffesiynol, gref o'ch cwmni chi. Mae'r ffaith fod cyhoeddiad prynwyr neu gyhoeddiad masnach wedi cymryd yr amser i ysgrifennu am eich cynnyrch yn golygu ei fod yn werth yr ymdrech! Gwnewch y mwyaf o'r sylw gewch chi drwy:

Ei gynnwys ar eich gwefan ac mewn newyddlenni dan adran 'Darnau o'r Wasg' benodol

Cofiwch ei gynnwys mewn cyflwyniadau gwerthu

Lluniwch lyfryn o bob darn o sylw a phosteri o'r darnau gorau e.e. mewn papurau newydd cenedlaethol/ cylchgronau sglein cenedlaethol ar gyfer prynwyr ac ewch ag e gyda chi i arddangosfeydd, digwyddiadau a chyflwyniadau gwerthu

Cadwch gopi o'r llyfryn yn nerbynfa eich busnes – gall gwesteion gael syniad o'ch proffesiynoldeb wrth iddyn nhw aros am eu cyfarfod!

Er mwyn casglu pob darn o sylw rydych chi'n ei gael, fe allech chi ddefnyddio 'Cwmni Toriadau/ Y Wasg' i fonitro'r wasg a chasglu eitemau sy'n cyfeirio atoch chi'n berthnasol – maen nhw'n anfon copi o'r darn yn y wasg o fewn ychydig ddiwrnodau iddo ymddangos. Maen nhw'n codi tua £1.00 am bob eitem o sylw sydd wedi ei gasglu.

Gwefan

Mae eich gwefan yn ffenest ar y cwmni. Dylai'r wefan adlewyrchu arddull eich cwmni a dylai fod yn hawdd i bobl ffeindio'u ffordd o'i chwmpas. Dylai roi'r wybodaeth hollbwysig ganlynol:

Cefndir y Cwmni a/neu hanes

Ystod Cynnyrch Y Cwmni (gyda delweddau) & gwybodaeth am Argaeledd/ Danfon

Cysylltiadau o fewn y Cwmni (Enwau, Rhifau Ffôn, Ffacs ac Ebost)

Cyfleuster ar gyfer Ymholiadau a Sylwadau Cwsmeriaid

Ynghyd â nodweddion eraill sy'n rhoi gwybodaeth megis:

Adrannau Newyddion / Diweddariadau

Digwyddiadau – rhestr o'r digwyddiadau y byddwch chi'n eu mynychu dros y 12 mis nesaf, gyda dyddiadau a lleoliadau (a chyfeiriad ebost er mwyn cysylltu petai darpar gwsmer neu gwsmer presennol eisiau trefnu cyfarfod yn y digwyddiad).

Adran y Wasg & Dyfyniadau – Dangoswch i ymwelwyr â'r wefan pa mor enwog ydych chi, gan gynnwys dyfyniadau gan stocwyr presennol.

Adran Cwsmeriaid – gallech restru rhai cwsmeriaid allweddol e.e. Deli, Siop Frechdanau, Cyfanwerthwr, Archfarchnad – er mwyn rhoi blas i ddarpar gwsmeriaid o bwy sy'n prynu eich cynnyrch.

E-gardiau a phapur wal y gall cwsmeriaid eu llwytho i lawr

Newyddlenni

Mae newyddlenni yn ffordd effeithiol o gyfathrebu eich straeon a llwyddiannau diweddaraf yn gyflym i ddarpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol. Mae nhw'n dangos eich bod chi am rannu gwybodaeth gyda nhw ac mae nhw'n adlewyrchu'r hyn maen nhw wedi prynu mewn iddo, neu y byddan nhw'n prynu mewn iddo.

Mae Newyddlen yn ddogfen ddefnyddiol i'w rhoi i ddarpar gwsmeriaid newydd – naill ai o ymholiad cychwynnol ar y ffôn neu mewn Sioe Fasnach.

Mae modd cynnwys amryw bynciau yn y newyddlen, megis:

Datblygiadau Cynnyrch Newydd

Delwedd Brand Newydd

Llwyddiant mewn arddangosfa

Rhestr o ddigwyddiadau y bydd y cwmni yn eu mynychu dros y 12 mis nesaf

Diweddariadau staff/ staff newydd

Astudiaethau achos cwsmeriaid newydd/ Enghreifftiau o stocwyr newydd

Gweithgareddau Noddi

Hyrwyddiadau Cwsmer – e.e. hysbysebu hyrwyddiad Nadolig yn newyddlen yr haf/ hydref.

Mae cynnwys eich cwsmeriaid yn y newyddlenni yn gwneud iddyn nhw deimlo'n bwysig ac yn werthfawr e.e. creu astudiaethau achos ar wahanol fathau o gwsmer e.e. Deli, Siop Fferm, Archfarchnad. Mae hyn yn rhoi blas i ddarpar gwsmeriaid newydd o'ch gallu a'ch proffesiynoldeb!

Gwnewch yn siwr fod y newyddlen yn llawn delweddau trawiadol e.e. lluniau o arddangosfa, llun o stociwr newydd, lluniau o seremoni wobrwyo, lluniau o'r ffatri neu gefn gwlad o gwmpas! Gwnewch yn siwr fod y delweddau o safon da. Bydd dylunwyr a/ neu bobl graffeg yn gofyn am ddelweddau ‘Eglurder Uchel' – h.y. eglurder 300 dpi (dotiau y fodfedd). Os ydych chi'n sganio delweddau/ toriadau o'r wasg i'w cynnwys mewn newyddlen/ taflen hyrwyddo, gwnewch yn siwr eich bod chi'n sganio ar 300dpi neu fwy. Bydd hyn yn sicrhau eich bod chi'n cael delweddau deniadol, clir yn eich llenyddiaeth hyrwyddo.

Mae anfon copi o'r newyddlen i bob un o'ch cwsmeriaid yn creu delwedd broffesiynol, frwdfrydig, ac mae'n ffordd o roi gwybod iddyn nhw am eich llwyddiannau mewn fformat cryno!