Adolygu eich Rhestr Wirio Perfformiad Asiant/ Dosbarthwr

Adolygu eich Rhestr Wirio Perfformiad Asiant/ Dosbarthwr

Mae’n hanfodol eich bod chi’n cadw mewn cysylltiad agos â’ch canolwyr er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cynrychioli eich cynnyrch yn effeithiol yn y farchnad, ac er mwyn sefydlu a yw’r naill ochr a’r llall yn darparu cefnogaeth ddigonol i’w gilydd.

Dyma restr wirio ddefnyddiol i’ch helpu chi i fynd dros y pynciau perthnasol yn ystod yr adolygiad blynyddol gyda’ch asiant/ dosbarthwr. Dylai’r adolygiad fod yn unol â’r targedau sydd gennych chi yn eich cytundeb a dylai ystyried anghenion y naill ochr a’r llall.

Gwerthu & Chynnyrch

 • Sawl cyfrif cwsmer newydd a sicrhawyd? Asiant/ Dosbarthwr i ddarparu rhestr

 • Faint o’r mannau gwerthu y cytunwyd arnynt (delis, caffis, gwestai, tai bwyta) a dargedwyd?

 • Faint o werthiant a gyflawnwyd?

 • Beth oedd Gwerth y Cynnyrch werthwyd (i’r perchennog)?

 • A wnaeth y Perchennog ddarparu cefnogaeth gwerthiant ddigonol e.e. ysgogiadau?

 • Oedd gan yr Asiant/ Dosbarthwr unrhyw anawsterau stoc/danfon gyda chynnyrch y Perchennog?

 • Oedd gan yr Asiant/ Dosbarthwr unrhyw anawsterau sicrwydd ansawdd gyda chynnyrch y Perchennog? E.e. unrhyw adborth gan gwsmeriaid ar becynnu / brandio?

 • Sylwadau Gwerthiant & Chynnyrch Eraill;

  • Oedd Disgwyliadau Gwerthiant y Perchennog wedi eu cyrraedd? DO NADDO

  • Pa Welliannau ellid eu gwneud ar gyfer y 12 mis nesaf?

Adnoddau a Chefnogaeth Gwerthiant & Chysylltiadau Cyhoeddus

A gafodd y gweithgareddau canlynol eu cyflawni?

 • Ymweliadau Gwerthu Nifer:

 • Ymgyrchoedd Gwerthu Ar y Ffôn: Nifer:

 • Ymgyrchoedd Llythyru Uniongyrchol: Nifer:

 • Adroddiadau Gwerthiant a Gwacâd Misol: Nifer:

 • Rhannu Gwybodaeth ar Gystadleuwyr &’r Farchnad: Gwybodaeth:

 • Hysbysebu: Nifer & Lleoliad:

 • Gweithgareddau Cysylltiadau Cyhoeddus: Math:

 • Gweithgareddau Arddangosfa/ Ar y Cyd: Nifer & Math:

Wnaeth yr asiant / dosbarthwr gyfrannu adnoddau/ cefnogaeth i’ch cynnyrch? DO NADDO

Pa Welliannau ellid eu gwneud ar gyfer y 12 mis nesaf?

Cyfathrebu

Wnaeth y Dosbarthwr a’r Perchennog gynnig gwasanaeth effeithiol yn y meysydd canlynol:

 • Cyfathrebu Digonol rhwng y naill ochr a’r llall?

 • Cyflymder yr Ymateb

 • Cyfathrebu Llafar

 • Cyfathrebu Ysgrifenedig

Pa Welliannau ellid eu gwneud ar gyfer y 12 mis nesaf?

Pa wersi ddysgwyd am y farchnad yn ystod y 12 mis/ cyfnod diwethaf?

 • Tueddiadau Cynnyrch

 • Tueddiadau Prisio

 • Tueddiadau Hyrwyddo

 • Tueddiadau Economaidd Cyffredinol

 • Datblygiadau Cystadleuwyr (newydd ddyfodiaid, cynnyrch newydd, gweithgaredd newydd)

Cyffredinol

A gyrhaeddwyd disgwyliadau’r Perchennog yn y meysydd canlynol?

 • Gwybodaeth am y Farchnad

 • Ymroddiad i Gwmni’r Perchennog

 • Cryfder Ariannol

 • Cyfleusterau Storio

 • Lefelau Stoc a Ddaliwyd

 • Gwasanaeth Ôl-Werthu

 • Cynnig Cyngor i Gwsmeriaid

 • Cefnogaeth Dechnegol

 • Hanes Talu

Adolygiad Nesaf i’w gynnal ar:

Llofnodwyd (Perchennog):

Llofnodwyd (Dosbarthwr):