Dyddiad Cau: 14 Hydref 2019
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth, Caerfyrddin, Caerdydd neu/or adref / home
Adran: Gwledig
Cyflog: £30,732 - £32,785
Gradd: 5
Rheolwr: Rheolwr Datblygu Technegol / Technical Development Manager
Cytundeb: Llawn amser (ystyrier ceisiadau rhan amser) / Full time (part-time applications will be considered)
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Dewi Hughes
01970 631412

Swyddog Technegol Llaeth De Cymru

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, llaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 

Darparu arbenigedd penodol i’r sector llaeth ar gyfer datblygu a gweithredu treialon ar gyfer model tair haen y rhaglen o safleoedd arddangos yn unol â blaenoriaethau Bwrdd Cynghori Strategol Cyswllt Ffermio.

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Cefnogi’r Rheolwr Datblygu Technegol i sicrhau bod targedau datblygiad technegol yn cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru’n cael eu cynnwys yn narpariaeth y rhaglen

 • Gweithio fel rhan o’r tîm Datblygu Technegol gan ddarparu arbenigedd yn y maes Llaeth o fewn ei rh/ranbarth ei hun ac ar draws ardaloedd eraill, yn unol â lleoliadau a gofynion arbenigedd y safle arddangos

 • Arwain ar o leiaf un sector, blaenoriaeth neu thema trawstoriadol allweddol arall

 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am arbenigeddau eraill yn barhaus, gan sicrhau bod gwasanaeth holistig yn cael ei ddarparu i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i wneud unrhyw waith ymchwil a dysgu a datblygiad sy’n ofynnol i ateb yr anghenion hynny

 • Chwilio’r meysydd blaenoriaeth i archwilio pa rai sydd wedi eu pennu gan y Bwrdd Cynghori Strategol, yr Is-grŵp Trosglwyddo Gwybodaeth, yr Hwb Cyfnewid Gwybodaeth a Swyddogion Datblygu

 • Pennu cyfleoedd newydd yn rhagweithiol ar gyfer gwaith ymchwil a threialon

 • Cynorthwyo’r Rheolwr Datblygiad Technegol i ddatblygu Cynlluniau Cyflenwi Trosglwyddiad Gwybodaeth yn chwarterol i’w cymeradwyo gan yr Is-grŵp Trosglwyddo Gwybodaeth, gan ystyried yr holl sectorau a’r themâu trawstoriadol

 • Cysylltu’n rheolaidd ac yn systematig gyda’r Rheolwr Datblygu Technegol i ledaenu themâu, ymchwilio canfyddiadau a chynnwys rhaglenni drwy’r Cynlluniau Cyflenwi chwarterol, gan sicrhau bod canfyddiadau prosiectau diwydiannol craidd wedi eu hymgorffori mewn cyfrifoldebau o ddydd i ddydd fel y bo’n angenrheidiol

 • Cefnogi perfformiad effeithiol yr Is-grŵp Trosglwyddo Gwybodaeth, gan sicrhau rheolaeth ofalus ar y cydbwysedd rhwng amcanion strategol o’r top i lawr a gofynion wedi’u harwain gan y diwydiant o’r gwaelod i fyny

 • Cynllunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau a threialon ar y safle

 • Arwain ar ddatblygu prosiectau Safle Arddangos, treialon a digwyddiadau gyda’r Swyddog Datblygu perthnasol, gan sicrhau nad oes dyblygiad, ond yn hytrach bod cyflenwi gwell rhwng prosiectau a’u bod yn ateb gofynion y gymuned leol

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol a’r Swyddog Datblygu perthnasol, gan sicrhau bod digwyddiadau Arloesi, Arddangos a Ffocws ar y safle yn cael eu cynllunio a’u gweithredu’n effeithiol o fewn ardal benodol

 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo yn unol â’r strategaeth farchnata a chyfathrebu i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol a phrydlon

 • Sicrhau bod cofrestriad digwyddiadau a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi yn ôl dulliau arloesol y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi cofrestriad a phresenoldeb; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Wasanaeth yn brydlon

 • Gweithio’n agos â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo yn ôl y strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol

 • Sicrhau bod gwefan Cyswllt Ffermio yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda phob adroddiad a diweddariad wedi ei ychwanegu ar gyfer pob prosiect a digwyddiad arfer gorau

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu’n rheolaidd i’r Rheolwr Gweithrediadau i hyrwyddo’r broses lle mae canlyniadau datblygiad technegol Cyswllt Ffermio’n cael eu monitro, eu hadolygu a’u hadrodd yn gywir i’r Rheolwr Contract a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y contract, ac er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

 • Casglu ystadegau ar weithgaredd Cyswllt Ffermio Llaeth a chyfrannu at adroddiadau i’r Rheolwr Datblygu Technegol

 • Mynychu cyfarfodydd yn ôl gofyn tîm rheolaeth Cyswllt Ffermio

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfatebol, mewn llaeth, amaeth neu bwnc perthnasol

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru

 • Gwybodaeth drwyadl am y sectorau amaethyddol a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i ganfod yr wybodaeth a’r gwaith ymchwil diweddaraf sy’n berthnasol i’r sectorau hynny

 • Gallu lledaenu themâu, ymchwilio canfyddiadau a chynnwys rhaglenni mewn ffordd ymarferol a chlir sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 •  Profiad diweddar o weithio gyda chyfundrefnau a sefydliadau academaidd

 • Ymwybyddiaeth eang o ddatblygu polisïau amaethyddol yn ogystal â pholisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru

 • Profiad o drefnu digwyddiadau

 • Sgiliau rheoli prosiect cryf

 • Gallu cwblhau adroddiadau ansoddol a meintiol yn amserol

 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn ffordd effeithiol ac amserol

 • Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon priodol yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau a staff/is-gontractwyr

 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uwch

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, a hynny’n annibynnol ac fel rhan o dîm

 • Gallu ysgogi ei hun, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (fe all y rôl hyn olygu teithio ar draws Cymru)

 

Manteisiol

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg)

 • Profiad o reoli llinell

 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

 
Cyfweliadau
 
Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yr wythnos yn cychwyn 14 Hydref 2019, yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth.  Os yw hyn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth, Caerfyrddin, Caerdydd neu/or adref / home.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Dewi Hughes
01970 631412
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 14 Hydref 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.