Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2020
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy neu Meifod
Adran: Bwyd
Cyflog: 26,300 - 28,959
Gradd: 4
Rheolwr: Arweinydd Tm Marchnata a Digwyddiadau / Marketing and Events Team Leader
Cytundeb: Llawn amser (ystyrier ceisiadau rhan amser [o leiaf 30 awr]) / Full time (part-time applications will be considered [minimum 30 hours])
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Dewi Evans
07964 354 674

Swyddog Marchnata

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.
 

Cywain

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i ddiogelu tan fis Hydref 2022.

 

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi.   Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 
 • Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a micro

 • Cefnogaeth ddiagnostig

 • Clystyru a chydweithio rhwng busnesau er mwyn hybu twf busnesau ac effeithlonrwydd

 
 

Nod y Rôl

 

Cefnogi’r Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau i lunio a gweithredu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol gyda budd-ddeiliad allweddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg, gyda’r gallu i addasu unrhyw weithgareddau marchnata a chyfathrebu yn ôl yr angen, a hyn yn seiliedig ar ymchwil, newidiadau i’r farchnad a/neu mewn ymateb i ffactorau allanol.

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Cyd weithio gyda’r Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau i greu cynllun marchnata ar gyfer y prosiect

 • Datblygu brand a hunaniaeth y prosiect; dewis a datblygu sianelau cyfathrebu perthnasol 

 • Rheoli sianelau cyfryngau cymdeithasol a chynhyrchu copi ar gyfer gwefan y prosiect

 • Cyfrannu at gyflawni targedau marchnata a chyfathrebu y rhaglen, gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Cynorthwyo i ddylunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau marchnata a  chyfathrebu y rhaglen

 • Ysgrifennu a golygu copi, gan sicrhau bod datganiadau i’r wasg, ymgyrchoedd cymdeithasol/digidol yn y cyfryngau, cynnwys ar y we a chyhoeddiadau mewn print, gan gynnwys ffeithlenni a chyhoeddiadau technegol ac erthyglau, oll yn cael eu cynhyrchu’n amserol a chywir, yn unol â chanllawiau’r arianwyr

 • Prawf ddarllen copi’n gydwybodol, gan sicrhau bod unrhyw wallau neu ymholiadau am ramadeg, sillafu, atalnodi, arddull a/neu gywirdeb yn cael eu canfod a’u cywiro, yn ogystal â sicrhau darpariaeth a chyfathrebiad cyson brand y prosiect

 • Cynnal llyfrgell o gyhoeddiadau’r prosiect

 • Cynorthwyo i weithredu portffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd mewn ffordd broffesiynol, yn lleol a chenedlaethol, gan sicrhau amserlen gynnwys berthnasol ac ymgysylltiol

 • Cydweithio â’r cyfryngau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, gan ddelio gydag ymholiadau fel y bo’n ofynnol

 • Cyflawni tasgau ymchwil farchnad penodol a darparu arweiniad i gytundebwyr allanol

 • Gweithio gyda’r Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau i oruwchwylio reoli isgontractwyr sy’n darparu gwasanaeth marchnata a chyfathrebu i’r rhaglen

 • Profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu creu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol

 • Monitro, adolygu ac adrodd am ganlyniadau cyfathrebu a marchnata, gwariant a pherfformiad yn unol â gofynion y rhaglen, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli effeithiol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 
 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfatebol mewn pwnc perthnasol megis marchnata, cyfathrebu, busnes neu faes tebyg, neu brofiad dangosadwy mewn rôl farchnata, gyfathrebu a/neu ddigwyddiadau

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau bwyd, diod ac amaeth yng Nghymru

 • Profiad dangosadwy o helpu gyda datblygiad, gweithrediad a gwerthusiad effeithiol o gynlluniau marchnata a chyfathrebu integredig

 • Profiad eang o ysgrifennu copi clir, cywir a manwl ar gyfer ei brintio a/neu gyhoeddiadau digidol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac o fewn canllawiau penodol

 • Sgiliau prawf ddarllen rhagorol

 • Profiad o ddiweddaru cynnwys y we

 • Rhwydweithiau wedi eu datblygu’n dda gyda’r cyfryngau yng Nghymru

 • Gallu profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’n effeithiol

 • Profiad o gynhyrchu adroddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 • Sgiliau ymchwil rhagorol gyda’r gallu i ddadansoddi briff, cyflawni prosiectau ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau ymchwil

 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn

 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag agwedd ragweithiol a’r hyder i gymryd yr awenau ac arwain gweithwyr eraill pan fo raid

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Manteisiol

 • Meddu ar gymhwyster proffesiynol perthnasol, megis cymhwyster y Sefydliad Marchnata Siartredig

 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth, bwyd a diod yng Nghymru

 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar 30 Ionawr 2020. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy neu Meifod .

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Dewi Evans
07964 354 674
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 22 Ionawr 2020 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.