Dyddiad Cau: 01 Hydref 2019
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth / Caerfyrddin
Adran: Gwledig
Cyflog: £28,959-£31,618
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Datblygu Rhanbarthol / Regional Development Manager
Cytundeb: Dros dro / Temporary
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Carys Jones
07377 555531

Swyddog Datblygu De Ceredigion (dros dro)

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 

Sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid o fewn eu hardal rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio i ffermwyr a choedwigwyr o fewn yr ardal benodol, gan sicrhau bod targedau yn cael eu cyrraedd a bo’r wasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Datblygu dealltwriaeth ddofn o Raglen Cyswllt Ffermio a hybu’r rhaglen gyfan yn weithredol o fewn yr ardal benodol

 • Gweithredu fel y pwynt galw cyntaf i ffermwyr a choedwigwyr i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio, prosiectau eraill y Rhaglen Datblygu Gwledig a/neu weithgareddau eraill perthnasol,  a’u cyfeirio at y gwasanaeth neu’r ddarpariaeth briodol

 • Sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu trin ar sail dealltwriaeth glir o anghenion y ffermwr a’r coedwigwr

 • Meithrin perthynas agos gyda’r ffermwyr a’r coedwigwyr i ganfod eu hanghenion dysgu a datblygu gan felly alluogi amgylchedd dysgu parhaus lle gallantsymud ymlaen o un maes i’r nesaf gan sicrhau mwy o effaith a gwell dysgu

 • Hybu pob agwedd o’r Gwasanaethau Cynghori a darparu arweiniad annibynnol i gynghorwyr sydd ar gael o dan bob categori gwaith

 • Cynorthwyo cwsmeriaid mewn maes penodol i wneud cais am gyngor o dan y Gwasanaethau Cynghori

 • Cynorthwyo cwsmeriaid sydd am ymgeisio am hyfforddiant dan Lot 2 rhaglen Cyswllt Ffermio (arweinir gan Lantra) a’i hannog i gwblhau Cynlluniau Datblygu Personol

 • Gweithio’n agos â’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol a’r Swyddogion Technegol i ddatblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy’n cwrdd ag anghenion y gymuned ffermio leol

 • Sefydlu a hyrwyddo grwpiau trafod o fewn yr ardal benodol yn unol â thargedau’r prosiect

 • Annog a gyrru rhaglenni meincnodi yn eu blaen yn weithredol (Mesur i Reoli) a hwyluso’r cynllun Mesur i Reoli drwy gasglu a choladu data ariannol a ffisegol allweddol

 • Cefnogi’r Swyddogion Technegol gyda threfnu digwyddiadau Safleoedd Arddangos neu Ffocws  o fewn yr ardal benodol

 • Sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu halinio gydag amcanion y Bwrdd Cynghori Strategol, is-grwpiau Trosglwyddo Gwybodaeth a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth trwy ddefnyddio’r Cynllun Darparu Trosglwyddiad Gwybodaeth

 • Gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ganfod partneriaid darparu priodol a datblygu perthynas effeithiol gydag asiantaethau allanol

 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol

 • Cefnogi’r broses recriwtio ar gyfer gweithgareddau a drefnir yn ganolog e.e. Agri Academi, mentora, Cyfnewidfa Rheolaeth a chymorthfeydd un i un

 • Mynd i gyfarfodydd gan gynnwys cyfarfodydd tîm, digwyddiadau a sioeau a hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn ôl y galw

 • Sicrhau bod cofrestriad a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n unol â dulliau cofnodi cofrestriad a phresenoldeb arloesol y Ganolfan Gwasanaethau; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaethau mewn ffordd amserol

 • Sicrhau bod ansawdd yr holl weithgareddau o’r safon uchaf ac yn cydymffurfio â gofynion y Cynllun Darparu ac i fod yn rhagweithiol i annog cyflwyno adborth gan y cwsmer

 • Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig drwy weithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu eraill, Swyddogion Technegol  a’r tîm Marchnata a Chyfathrebu

 • Cadw cofnodion manwl o’r holl weithgareddau a gwaith papur er mwyn hwyluso monitro a chyflawni targedau prosiect, yn unol â systemau monitro ac adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru

 • Mynd i gael hyfforddiant fel y bo’n ofynnol er mwyn diweddaru gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r sector ac i hwyluso’r broses o roi cefnogaeth i ffermwyr a choedwigwyr

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

 

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu brofiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru

 • Lefel uchel o wybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod gofynion y diwydiant, yr wybodaeth ddiweddaraf a’r gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r sectorau hynny

 • Gallu asesu a deall yn glir anghenion y busnesau fferm/coedwigaeth, eu cefnogaeth a’u gofynion

 • Deall cyfrifon a chynlluniau busnes ffermio/coedwigaeth

 • Gwybodaeth ragorol am yr ardal gyda rhwydweithiau wedi eu sefydlu’n dda

 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel

 • Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau yn eu blaen yn effeithiol yn annibynnol ac fel rhan o dîmSgiliau gweinyddol da

 • Dyhead gwirioneddol i ddatblygu’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru

 • Gwybodaeth drwyadl o’r rhaglen Cyswllt Ffermio

 • Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 • Ar gael i weithio gyda’r nos yn ôl y galw

 

Manteisiol  

 • Profiad blaenorol o drefnu digwyddiadau
 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 7 Hydref 2019.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

 

 

Lleoliad

Aberystwyth / Caerfyrddin.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Carys Jones
07377 555531
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 01 Hydref 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.