Dyddiad Cau: 20 Medi 2019
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod, Caerfyrddin neu Gaerdydd
Adran: Food
Cyflog: £35,190-£38,269
Gradd: 6
Rheolwr: Pennaeth Adran Fwyd / Head of Food Department
Cytundeb: Llawn amser / Full time
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elen Williams
01248 668628

Rheolwr Prosiect - Datblygu r Farchnad Bwyd Mor

Cefndir

 

Mae prosiect Datblygu’r Farchnad Bwyd Môr yn fenter arloesol a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish. Bydd prosiect Datblygu’r Farchnad Bwyd Môr yn cyflawni’r amcanion yma:

 
 1. Datblygu Pwyntiau Gwerthu Unigryw Bwyd Môr o Gymru

 2. Datblygu’r Brand

 3. Gweithredu trwy lansio’r brand a darparu cefnogaeth i’r diwydiant trwy becynnau o gymorth.  

 

Ceir fwy o wybodaeth am nod ac amcanion y prosiect yn yr atodiad pdf. 

 

Mae cyllid wedi’i dderbyn gan gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 2014-2020 i ddarparu’r prosiect hyd at Hydref 2021. Bydd y Prosiect yn darparu Rhaglen Weithredol EMFF y DU, blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r diwydiant bwyd môr yng Nghymru (fel y nodir yn Strategaeth Bwyd Môr Cymru

 

Nod y Swydd

 

I arwain a rheoli pob agwedd o ddarpariaeth y prosiect gyda’r bwriad o ddatblygu’r farchnad ar gyfer Bwyd Môr o Gymru yn y DU ac yn rhyngwladol; ynghyd â chynorthwyo busnesau bwyd môr i ddarganfod marchnadoedd newydd a gwella arferion marchnata. Bydd rheoli adnoddau’n effeithiol a datblygu sgiliau a chapasiti tîm y prosiect a buddiolwyr yn allweddol, ynghyd â’r weledigaeth a’r brwdfrydedd dros gynyddu ymwybyddiaeth o Fwyd Môr o Gymru.

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Cynllunio a rheoli llif gwaith y prosiect, gan sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd a’r gwasanaeth a gynigir o’r safon uchaf posibl

 • Arwain, rheoli a datblygu tîm darparu'r prosiect

 • Rheoli isgontractwyr sy’n darparu gwasanaeth i’r rhaglen, gan fonitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd y gwasanaeth

 • Rheoli a chynnal perthynas weithio effeithiol a phroffesiynol gyda phartner darparu’r prosiect, Seafish a Phwyllgor Cynghori Seafish Wales, gan sicrhau bod y prosiect a’r arferion gweithio’n cael eu gweithredu’n effeithiol

 • Arwain ar waith y sector bwyd môr o fewn Menter a Busnes, gan gymryd cyfrifoldeb dros sicrhau agwedd gydlynol tuag at y ddarpariaeth gan phrosiect Cywain

 • Pwrcasu gwasanaethau allanol yn ôl yr angen yn unol â Pholisi Caffael y cwmni

 • Rheoli cyllideb y prosiect a sicrhau gwerth am arian

 • Cynllunio, datblygu, gweithredu a rheoli ymgyrch farchnata integredig yn

 • effeithiol, sy’n arloesol ac yn rhyngweithiol ar draws amrywiaeth o lwyfannau

 • Gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, a hynny’n lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol

 • Profi, mesur a gwerthuso ymgyrch farchnata’r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol

 • Cynnal ymwybyddiaeth o ddatblygiadau yn y maes trwy adnabod unrhyw gyfleoedd pellach ar gyfer y prosiect

 • Meithrin cysylltiadau cryf gyda sefydliadau ac arbenigwyr blaengar perthnasol er mwyn canfod yr wybodaeth a’r gwaith ymchwil diweddaraf yn ogystal â chyfleoedd cydweithio a allai ychwanegu gwerth at y prosiect

 • Rhannu gwybodaeth, canfyddiadau ymchwil a chynnwys rhaglenni gyda’r tîm, gan addasu darpariaeth fel yr angen

 • Cynrychioli’r prosiect trwy fynychu pwyllgorau/grwpiau perthnasol, adnabod ffyrdd o gydweithio gyda sefydliadau eraill er mwyn gwella darpariaeth gyffredinol y gwasanaeth. Hysbysu rhwydweithiau allweddol ynglŷn â chynnydd y prosiect

 • Monitro, adolygu ac adrodd am unrhyw ddeilliannau, gwariant a pherfformiad yn unol â gofynion y cynllun EMFF, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol

 • Sicrhau bod gofynion Llywodraeth Cymru’n cael eu bodloni o ran hawlio cyllid,

 • gan sicrhau darparu gwybodaeth ariannol gywir a thystiolaeth gefnogol

 • Mynychu cyfarfodydd adolygu cytundeb gyda Llywodraeth Cymru yn ôl y galw ac fel y cytunwyd gyda chyfarwyddwr y prosiect

 • Goruchwylio rhaglen werthuso effeithiol.

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn Amaethyddiaeth, marchnata bwyd neu faes perthnasol

 • Cymhwyster rheolaeth ffurfiol a/neu brofiad dangosadwy ar lefel rheolaeth strategol

 • Profiad dangosadwy yn gweithio yn y sector bwyd-amaeth neu fwyd môr yng Nghymru

 • Dealltwriaeth drylwyr o’r sector bwyd môr yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector

 • Y gallu i rannu themâu, canfyddiadau ymchwil a chynnwys y rhaglen mewn modd ymarferol a chlir sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 • Profiad diweddar o weithio gyda sefydliadau yn y sector bwyd môr

 • Ymwybyddiaeth gref o ddatblygiad polisi bwyd môr, strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru a’r gwaith a wneir gan raglen Bwyd a Diod Cymru

 • Y gallu i fonitro perfformiad, gan gymryd camau prydlon a phroffesiynol yn ôl y galw, i ddatrys unrhyw broblemau sy'n dod i'r amlwg

 • Dealltwriaeth o egwyddorion a dulliau gweithredu marchnata a chyfathrebu

 • Rhwydweithiau datblygedig ar lefel strategol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthnasau cydweithredol strategol gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill

 • Sgiliau cynllunio ariannol a rheolaeth effeithiol, gan sicrhau gwariant prydlon a chost-effeithiol o'r cyllidebau

 • Y gallu i ddatblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol

 • Y gallu i wneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon addas ynglŷn â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau a staff/is-gytundebwyr

 • Person   hunanysgogol,   sy’n derbyn cyfrifoldeb   dros osod ac adolygu blaenoriaethau er mwyn cyrraedd targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol*

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a'r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (bydd y swydd yn golygu teithio ledled Cymru).

 

 

*Ystyrir ceisiadau lle bo ymgeiswyr yn meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg ar lefel Mynediad, ac sy’n ymrwymo i gyrraedd lefel Ganolradd, gyda chefnogaeth gan Menter a Busnes ac o fewn amserlen a gytunir gan y Cwmni.

 

Manteisiol

 • Dealltwriaeth o ddatblygu cynnyrch a brand

 • Profiad o weithredu ymgyrch farchnata busnes a/neu gwsmeriaid.

 

Cyfweliadau

 

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn Swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ddydd Iau, 26 Medi 2019. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

 

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o'n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Lleoliad

Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod, Caerfyrddin neu Gaerdydd.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elen Williams
01248 668628
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 20 Medi 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.