Dyddiad Cau: 07 Mai 2019
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth neu/or Caerdydd
Adran: Corfforaethol
Cyflog: £32,785 - £34,835
Gradd: 5
Rheolwr: Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol / Human Resources Director
Cytundeb:
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Corinna Lloyd-Jones
01970 631403

Rheolwr Gweithrediadau TG

Mae Menter a Busnes yn un o gwmnïau datblygu economaidd annibynnol mwyaf Cymru. Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cefnogi busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, rydym ni’n gweithio gyda chleientiaid masnachol i ddatblygu a darparu gwasanaethau mewn meysydd megis cefnogaeth fusnes, mentergarwch ac arloesi i ddatblygu a thyfu eu busnesau.

 

NOD Y RÔL

 

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi ein cynlluniau twf parhaus. Mae gan y cwmni dros 120 o ddefnyddwyr cyfrifiaduron wedi eu lleoli ar draws Cymru yn ein swyddfeydd yn Aberystwyth, Meifod, Bangor, Llanelwy, Caerdydd a Chaerfyrddin, neu adref.

Mae’r tîm TG yn gyfrifol am:

 • rheoli gweithrediad effeithiol ac effeithlon o systemau technolegol y cwmni, gyda ffocws clir ar berfformiad dibynadwy a diogel, a;

 • darparu cefnogaeth lawn ac o ansawdd uchel i staff

 

Mae hon yn swydd allweddol i berfformiad a hyblygrwydd technolegol y cwmni, gyda chyfrifoldeb am ddatblygiad, rheolaeth a gweithrediad effeithlon ein tîm, systemau a gweithdrefnau TG 

 

PRIF GYFRIFOLDEBAU

 

Rheoli

 • Rheoli, datblygu, cymell ac ysgogi’r tîm TG i ddarparu gwasanaethau TG dibynadwy, effeithlon a phroffesiynol o’r ansawdd uchaf

 • Creu rhaglenni gwaith blynyddol integredig gan ymgynghori â thimau/prosiectau mewnol y cwmni i asesu eu hanghenion a goresgyn heriau busnes trwy ddefnyddio technoleg gyfoes

 • Arwain ar adnabod, profi a gwerthuso mesurau gwella parhaus i systemau a gweithrediadau TG y cwmni bydd yn galluogi ffyrdd newydd o weithio a diogelu data, wrth reoli blaenoriaethau yn unol â’r adnoddau sydd ar gael 

 • Defnyddio methodoleg strwythuredig i gynllunio a goruchwylio prosiectau TG, gan gynnwys rheoli unrhyw adnoddau prosiect cysylltiedig

 • Cyflwyno gwybodaeth a data’n glir a chryno ar ffurf adroddiadau a data gweledol i helpu gyda chynllunio busnes a gwneud penderfyniadau

 • Sicrhau bod datrysiadau a systemau TG y cwmni yn galluogi cyfathrebu parhaol rhwng timau/prosiectau a chysylltiadau allanol mewn modd safonol a chyfredol

 • Negodi, caffael a rheoli cytundebau ar gyfer gwasanaethau TG gyda darparwyr, cyflenwyr ac ymgynghorwyr allanol

 • Cydweithio gyda’r Cyfarwyddwr Ariannol i osod cyllideb TG flynyddol a rheoli gwariant, gyda ffocws clir ar werth am arian

 • Cadw a diogelu’r holl wybodaeth berthnasol am offer cyfrifiadurol a chreu a chynnal prosesau effeithiol i fodloni gofynion y Deddfau Diogelu Data, GDPR ac archwilio perthnasol ar draws y cwmni ac o fewn prosiectau unigol

 • Cydweithio’n agos â’r Swyddog Diogelu Data i fonitro cydymffurfiaeth y cwmni gyda GDPR a pholisïau a gweithdrefnau diogelu data mewnol

 • Rheoli datblygiad a gweithrediad polisïau TG yn unol â deddfwriaeth a safonau perthnasol ac arfer da a monitro eu heffeithiolrwydd

 • Arwain ar ddiogelwch data'r cwmni, gan weithio i leihau'r risg o golled, dinistriad damweiniol a lladrad data

 • Sicrhau bod y cwmni’n llwyddo i gynnal safon Cyber Essentials ac yn gweithio tuag at ennill a chynnal safon Cyber Essentials Plus o fewn amserlen benodol  

Technegol

Chwarae rhan flaengar fel rhan o’r tîm TG wrth weithredu’r dyletswyddau technegol canlynol ar draws y cwmni:

 • Gosod a chynnal holl systemau, peiriannau a chyfarpar TG, gan gynnwys creu a rheoli cyfrifon a defnyddwyr rhwydwaith y cwmni

 • Darparu cefnogaeth lawn i staff trwy ymateb yn broffesiynol i ymholiadau yn ôl yr angen

 • Cefnogi staff i fabwysiadau a defnyddio technoleg newydd gan drefnu a/neu ddarparu hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth yn ôl yr angen

 • Sicrhau fod systemau a pheiriannau TG yn cael eu datblygu a chynnal gyda’r feddalwedd a chaledwedd perthnasol, gan gynnwys gweithredu, profi a gwerthuso datblygiadau ar draws y cwmni ac o fewn prosiectau unigol

 • Cynnal a chadw gweinyddion a rhwydweithiau’r cwmni, boed yn ddatrysiadau rhith, gwirioneddol, ar-safle a/neu yn y cwmwl, gan gynnwys sicrhau lefelau diogelwch digonol, e.e. muriau cadarn, diogelwch diweddbwynt, rheoli a chofnodi mynediad, rheoli diweddaru meddalwedd ayyb

 

Arall

 

 • Gweithio ar brosiectau eraill Grŵp Menter a busnes yn ôl y galw, gan gynnwys rhai masnachol

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch y tîm TG yn cael eu bodloni

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill a chynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen 

 

SGILIAU A PHROFIAD

Gofynion 

Hanfodol

Dymunol

Cymwysterau 

Cymhwyster gradd neu brofiad cyfatebol
ü
 
Cymhwyster proffesiynol mewn maes yn ymwneud â rheoli pobl, neu brofiad cyfatebol
 
ü

Profiad 

Profiad dangosadwy o weithio a llwyddo mewn rôl TG gyda chyfrifoldeb technegol uwch a/neu reoli pobl
ü
 
Profiad technegol cryf mewn rhwydweithiau ac isadeiledd TG, gyda’r gallu i fod yn ymarferol yn ôl yr angen
ü
 
Profiad dangosadwy o adnabod, nodi, fewnosod, ffurfweddu a dadansoddi systemau
ü
 
Profiad o reoli cyllid, gan gynnwys rheoli ac adrodd ar gyllidebau, rhagolygon ariannol a rheoli costau
 
ü
Profiad dangosadwy o reoli a datblygu pobl
 
ü

Sgiliau a Gwybodaeth 

Ymwybyddiaeth gynhwysfawr o dechnolegau cyfoes ynghyd â thechnolegau sy'n datblygu, a sut y gellir eu cymhwyso at ddibenion busnes penodol 
ü
 
Y gallu i adnabod, datblygu a rheoli datrysiadau creadigol ac integredig sy’n gwella perfformiad busnes
ü
 
Gallu gweithio’n annibynnol mewn modd strwythuredig a dadansoddol, yn ogystal â chefnogi a chymell eraill fel rhan o dîm
ü
 
Person hunan ysgogol a hyblyg, sy’n gallu rheoli sawl tasg ar yr un pryd, a gweithio dan bwysau i gwrdd â therfynau amser
ü
 
Sgiliau ysgrifennu adroddiadau da, yn gallu cyfleu gwybodaeth yn gywir ac yn gadarn, gan gynnwys cyfathrebu gwybodaeth dechnegol i ddefnyddwyr nad ydynt yn dechnegol mewn modd clir a chryno
ü
 
Sgiliau cyflwyno clir, angerddol a diddorol, gyda’r hyder i gyflwyno o flaen cynulleidfaoedd amrywiol
ü
 
Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
ü
 
Gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o Ddiogelu Data a GDPR
ü
 
Trwydded yrru gyfredol a char i’w ddefnyddio at ddibenion busnes
ü
 
Dealltwriaeth gadarn o brosesau caffael a rheoli cytundebau am wasanaethau
 
ü
 
 

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun, 13 Mai 2019. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Lleoliad

Bangor, Llanelwy, Aberystwyth neu/or Caerdydd .

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Corinna Lloyd-Jones
01970 631403
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 07 Mai 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.