Dyddiad Cau: 21 Hydref 2019
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth / Bangor
Adran: Gwledig
Cyflog: £19,376-£21,072
Gradd: 3
Rheolwr: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu / Marketing and Communications Officer
Cytundeb: Dros dro / Temporary
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Manon Llwyd Rowlands
01248 660370

Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 
 

Nod Cyffredinol y Swydd

 
 • Cefnogi a chynorthwyo'r tîm Marchnata a Digwyddiadau wrth hyrwyddo elfennau gwahanol y rhaglen

 • Cefnogi’r Swyddog a’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i ddarparu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol.

 

Prif Ddyletswyddau

 
 • Cyfrannu at gyflawni targedau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen, gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Diweddaru cynllun gwaith canolog y tîm yn unol â’r ymgyrchoedd sydd ar waith

 • Cynorthwyo i ddylunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen gyfan (Lot 1, 2 a 3)

 • Cynorthwyo’r Swyddog Marchnata a Chyfathrebu gydag amserlen a chasglu cynnwys ar gyfer y Cyhoeddiad Technegol

 • Cynorthwyo’r Swyddog a Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i drefnu hysbysebion, archebu gwaith dylunio / argraffu a gyrru datganiadau’r wasg i gysylltiadau perthnasol.

 • Cefnogi gyda’r cyfryngau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, gan ddelio gydag ymholiadau fel y bo’n ofynnol

 • Dadansoddi, cydlynu a chrynhoi gwybodaeth am ymgyrchoedd (Lot 1, 2 a 3) gan werthuso allbynnau yn erbyn targedau a darparu’r wybodaeth berthnasol fel yr angen i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

 • Cydweithio gyda’r Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau i sicrhau fod lefelau digonol o stoc a deunyddiau marchnata Cyswllt Ffermio a'u bod yn cael eu cadw’n gyfredol a bod y tîm marchnata ehangach yn cael eu hysbysu yn syth pan fo angen ail archebu a.y.b.

 • Cynnal llyfrgell o gyhoeddiadau Cyswllt Ffermio, gan gynnwys ffeithlenni, cyhoeddiadau technegol, erthyglau technegol a glasbrintiau

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Sgiliau trefnu,  cydlynu a rheoli amser rhagorol

 • Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol ardderchog

 • Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym a phrydlon

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data’n gyfatebol gyda deddfau diogelu data perthnasol

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol

 • Gallu gweithio’n annibynnol neu fel rhan o dîm

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 • Ar gael i weithio gyda’r nos yn ôl yr angen

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaeth a choedwigaeth yng Nghymru

 • Profiad o ddelio gyda’r wasg lleol / cenedlaethol

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn ystod yr wythnos yn cychwyn 21 Hydref 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth / Bangor.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Manon Llwyd Rowlands
01248 660370
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 21 Hydref 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.