Dyddiad Cau: 21 Hydref 2019
Prosiect: Mabis
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy hneu/or Meifod
Adran: Mabis
Cyflog: £23,639 pro rata @ 60%
Gradd: 4
Rheolwr: Uwch Gyfieithydd / Senior Translator
Cytundeb: Hyd at Rhagfyr 2020 i ddechrau / To December 2020 to start
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Manon Williams
01970 631417

Cyfieithydd (rhan amser)

Mabis Iaith

 

Mae Mabis Iaith yn cynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen o safon uchel i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau. Mae Mabis wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen yn fasnachol ers deng mlynedd bellach, ac rydym ni’n awyddus i ehangu ein portffolio o wasanaethau.

 

Nod y Rôl

 

I ddarparu a chydlynu gwasanaeth cyfieithu a phrawf ddarllen i Menter a Busnes ac i gleientiaid Mabis.

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Derbyn, dosrannu a dychwelyd gwaith cyfieithu at gwsmeriaid Mabis Iaith

 • Cyfieithu papurau, adroddiadau, taflenni, manylebau, erthyglau, ac unrhyw ddogfennau amrywiol eraill ar gyfer holl adrannau Menter a Busnes yn ôl y galw

 • Prawf ddarllen deunydd ysgrifenedig gan gyfieithwyr allanol yn ddiwyd, gan sicrhau cywirdeb ac ansawdd

 • Gwirio proflenni o gyhoeddiadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi/argraffu

 • Cydlynu a phrosesu ceisiadau am waith cyfieithu, gan sicrhau eu bod yn cael eu cofnodi a’u rheoli’n effeithiol ar y system fewnol o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt

 • Defnyddio meddalwedd cof cyfieithu a chynorthwyo’r uwch gyfieithydd i sicrhau ansawdd drwy ddiweddaru’r cof yn ôl yr angen

 • Cynghori staff Menter a Busnes ar faterion yn ymwneud â chyfieithu ac ysgrifennu copi, gan gynnwys ymholiadau ynglŷn â gramadeg a thermau arbenigol

 • Cynnal gwybodaeth gyfredol ar faterion yn ymwneud â chyfieithu a mynychu unrhyw hyfforddiant perthnasol

 • Cynnal cronfa ddata o waith cyfieithu mewnol ac allanol, a bod yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth i’r uwch gyfieithydd fel y gall lunio’r adroddiad chwarterol dadansoddol o’r holl waith a gyflawnwyd

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd at lefel gradd

 • Profiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Aelodaeth sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg) neu barodrwydd i weithio tuag at ennill y safon honno o fewn cyfnod penodol

 • Profiad ymarferol o gyfieithu o Gymraeg i Saesneg ac fel arall

 • Gwybodaeth arbenigol o Gymraeg a Saesneg er mwyn sicrhau cyfieithu’n fanwl gywir, gydag ymwybyddiaeth o ofynion/geirfa’r maes sydd ynghlwm â’r deunydd

 • Sgiliau ysgrifennu rhagorol gyda’r gallu i gyfleu’r wybodaeth mewn ffordd glir

 • Sgiliau prawf ddarllen eithriadol 

 • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i gydweithio gyda staff, cyfieithwyr eraill a chwsmeriaid Mabis Iaith

 • Gallu cwblhau cyfieithiadau cywir yn y ddwy iaith, a chynnal ansawdd a safon uchel ym mhob agwedd o’r broses

 • Sgiliau cydlynu a gweinyddol rhagorol

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, meddalwedd cof cyfieithu, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Gallu ysgogi ei hun i reoli rhaglen waith gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol o fewn amserlen dynn, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Gallu gweithio’n annibynnol yn ogystal â bod yn rhan o dîm

 • Gallu cadw data mewn cydymffurfiaeth â deddfau diogelu data perthnasol

 

Dymunol

 • Aelodaeth Gyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Cymraeg i Saesneg ac o Saesneg i Gymraeg)

 • Dealltwriaeth o hanfodion llunio copi dwyieithog o’r briff cychwynnol hyd at gyflwyno’r deunydd gorffenedig gan gydlynu bob agwedd o’r broses

 • Profiad o lunio a gweithredu ymgyrchoedd marchnata

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Cyfweliadau

 

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn ein swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar y 23 neu 24 Hydref 2019. Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, nodwch hyn ar eich ffurflen gais.

Lleoliad

Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy hneu/or Meifod .

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Manon Williams
01970 631417
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 21 Hydref 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.