Dyddiad Cau: 14 Tachwedd 2018
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £20,761 - £22,432
Gradd: 3
Rheolwr: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu / Marketing and Communications Manager
Cytundeb: Llawn amser / Full time
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Sian Tandy
01970 631404

Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 
 

Nod Cyffredinol y Swydd

 

Cefnogi a chynorthwyo'r tîm Marchnata a Digwyddiadau wrth hyrwyddo gwaith y prosiect a threfnu digwyddiadau i’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru, trwy fod yn gyfrifol am gydlynu tasgau gweinyddol y tîm

Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Digwyddiadau i drefnu portffolio arddangosfeydd, yn lleol a chenedlaethol er enghraifft, presenoldeb y prosiect yn y Sioe Frenhinol a’r Ffair Aeaf ag ati.

 
 

Prif Ddyletswyddau

 
 • Arwain ar gydlynu tasgau gweinyddol y tîm Marchnata a Digwyddiadau

 • Cyfrifoldeb am ddatblygu unrhyw system cofnodi / trefnu sydd ei angen ar y tîm

 • Cydlynu gwaith is-gontractwyr i ddarparu gwasanaeth digwyddiadau i’r rhaglen

 • Cynorthwyo’r tîm i weithredu portffolio digwyddiadau ac arddangosfeydd i’r safon uchaf posib, yn lleol a chenedlaethol, gan gynnwys yn benodol y rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth strategol

 • Cefnogi’r tîm Digwyddiadau Canolog, ar y cyd â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu, i hwyluso presenoldeb proffil uchel y rhaglen mewn digwyddiadau amaeth y calendr ffermio, gan gynnwys Sioe Frenhinol Cymru

 • Cydweithio’n agos gyda’r Swyddog Cymorthfeydd/Cydlynydd Digwyddiadau Canolog wrth ddylunio, trefnu a chydlynu rhaglen o ddigwyddiadau proffil uchel drwy Gymru gyfan

 • Sicrhau bod cofrestriad digwyddiadau a’r presenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n fanwl yn unol â dulliau arloesol y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi presenoldeb; a bod y rhain wedi eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaeth mewn ffordd amserol

 • Dadansoddi, cydlynu a chrynhoi gwybodaeth am y digwyddiadau gan werthuso allbynnau yn erbyn targedau a darparu’r wybodaeth berthnasol fel yr angen i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu / Swyddog Digwyddiadau

 • Sicrhau fod lefelau stoc a deunyddiau marchnata Cyswllt Ffermio yn cael eu cadw’n gyfredol a bod y tîm marchnata ehangach yn cael eu hysbysu yn syth pan fo angen ail archebu a.y.b.

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Profiad o drefnu digwyddiadau proffil uchel ar lefel leol a chenedlaethol

 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol

 • Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol

 • Sgiliau rheolaeth amser effeithiol

 • Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym a phrydlon

 • Profiad o gynnal arolwg lleoliadau effeithiol cyn digwyddiadau

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data’n gyfatebol gyda deddfau diogelu data perthnasol

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol

 • Gallu bwrw mlaen gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 • Ar gael i weithio gyda’r nos pan fo angen hynny

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaeth a choedwigaeth yng Nghymru

 
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 21 Tachwedd 2018. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Sian Tandy
01970 631404
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 14 Tachwedd 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.