Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2019
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth / Bangor
Adran: Gwledig
Cyflog: £21,072-£22,768
Gradd: 3
Rheolwr: Surgeries and Correspondence Officer
Cytundeb: Llawn amser / Full time
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Helen Lewis
01970 631425

Cydlynydd Cymorthfeydd

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 
 

Nod y Rôl

 
 • Cefnogi’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth i gydlynu a threfnu rhaglen o gymorthfeydd o safon uchel ar amrywiaeth o bynciau

 • Meithrin perthynas gyda gwahanol siaradwyr ac ymgynghorwyr, yn ogystal â Swyddogion Datblygu Cyswllt Ffermio er mwyn denu unigolion a busnesau i gymryd rhan â manteisio ar ddarpariaeth cymorthfeydd Cyswllt Ffermio.

 • Ymdrin ag ymholiadau cyson gan ffermwyr a choedwigwyr fydd am fynychu cymorthfeydd.

 • Cyfrannu at weithgareddau eraill ac amcanion cyffredinol Menter a Busnes

 

Prif Gyfrifoldebau

 

Cymorthfeydd

 
 • Cydlynu rhaglen o gymorthfeydd / ymgyrchoedd o safon uchel ar amrywiaeth o bynciau mewn cydweithrediad â’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth

 • Cyfrifoldeb am drefniadaeth a rheolaeth y cymorthfeydd o ddydd i ddydd gan sicrhau eu bod yn rhedeg yn esmwyth ac yn darparu gwerth i’r cwsmer

 • Trefnu lleoliadau, siaradwyr ac amserlen o apwyntiadau ar y cyd â’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth a Swyddogion Datblygu lleol

 • Sicrhau cyswllt cyson gyda’r Swyddog Datblygu lleol i sicrhau llwyddiant cymorthfeydd a chadarnhau eu presenoldeb yn y gymhorthfa lle bo modd

 • Sicrhau bod cynghorwyr perthnasol wedi eu trefnu yn ôl pwnc ar y cyd â’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth

 • Sicrhau wrth drefnu cymorthfeydd fod pob cymhorthfa yn cael ei chadw o fewn cyllideb fesul cymhorthfa

 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod y cymorthfeydd yn cael eu hyrwyddo’n ddigonol i sicrhau amserlen lawn o apwyntiadau trwy

 • Sicrhau bod pob cymhorthfa yn cael eu cynnwys ar y CMS yn amserol

 • Sicrhau cywirdeb y gwahoddiadau i gymorthfeydd drwy roi’r manylion 

 • cywir trwy’r CMS i’r tîm gohebu ar gyfer eu paratoi

 • Gwirio bod manylion y cymorthfeydd wedi eu cynnwys ar y wefan

 • Adnabod yr angen a thrafod gyda’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth ynglyn ag unrhyw anghenion marchnata pellach

 • Ymdrin ag ymholiadau cyn y gymhorthfa a chanfod anghenion y cwsmeriaid er mwyn sicrhau eu bod wedi eu cofrestru ar gyfer cymhorthfa sy’n ateb eu gofynion

 • Cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau ynglŷn â chynnal / addasu cymorthfeydd pan fo angen e.e. pan fydd diffyg diddordeb / mynychwyr

 • Sicrhau bod y gwaith papur angenrheidiol wedi’i gwblhau ac yn cwrdd â gofynion y prosiect a gofynion Llywodraeth Cymru

 • Mynd i’r cymorthfeydd fel y bo’r gofyn a chofnodi presenoldeb y cwsmeriaid

 • Sicrhau bod mynychwyr cymorthfeydd yn cael eu cofnodi’n gywir drwy gyflwyno cronfeydd data mynychwyr i’r Ganolfan Gwasanaethau’n brydlon a’u mewnbynnu i BAS

 • Cyfathrebu gyda’r asiantaethau allanol perthnasol ac adeiladu perthnasau gyda phartneriaid allweddol

 • Darparu cymorth a chefnogaeth swyddfa sy’n ddibynadwy ac effeithiol

 • Monitro niferoedd sydd yn mynychu’r cymorthfeydd yn wythnosol ac adrodd yn ôl i’r Swyddog Cymorthfeydd

 • Cynorthwyo’r tîm marchnata yn ôl y galw

 

 

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol
 • Profiad o drefnu digwyddiadau proffil uchel ar lefel leol a chenedlaethol
 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol
 • Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol
 • Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym a phrydlon
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Sgiliau gwasanaeth y cwsmer rhagorol
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaeth a choedwigaeth yng Nghymru
 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data’n gyfatebol gyda deddfau diogelu data perthnasol
 • Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni ei amcanion a’i waith ei hun, gan ystyried anghenion y cwsmer
 • Rhagweithiol a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
 • Gallu bwrw ymlaen gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
 • Ar gael i weithio gyda’r nos pan fo angen hynny

Manteisiol

 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

 

 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 17 Gorffennaf 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth / Bangor.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Helen Lewis
01970 631425
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 12 Gorffennaf 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.