Codi llinyn mesur tendrau yn y sector cyhoeddus

12 Hydref 2017

Codi llinyn mesur tendrau yn y sector cyhoeddus yn rhoi ‘ysgytwad’ i gontractwyr sefydlog Cymru

 

Mae busnesau o bob maint a phob sector yng Nghymru yn sylweddoli bod diffyg amser i lenwi tendrau yn rhwystr i’w gwaith.

 

Yn ddiweddar, mae disgwyliadau uwch cwsmeriaid o fewn cyrff y sector cyhoeddus yn golygu bod nifer o sefydliadau proffesiynol mawr wedi colli contractau ac wedi cael ysgytwad.

 

Dyma ganfyddiad darparwr gwasanaethau busnes, Mabis, gan bob un o'r 120 o gleientiaid maent wedi gweithio â nhw ers lansio gwasanaeth tendro ac Adnoddau Dynol nôl ym mis Ionawr 2016.

 

Nododd yr arolwg hefyd nad oedd digon o sylw i fanylion wrth gwblhau dogfennau tendr, yn ogystal â diffyg gwybodaeth am gontractau fframwaith, a bod hyn yn llethu contractwyr sefydledig yn y sector cyhoeddus wrth ail-dendro.

 

Dywedodd rheolwr caffael Mabis, Iestyn Gruffudd, y dylai cwmnïau sy'n dymuno tyfu neu gadw contractau weithio'n barhaus i wella eu hymatebion i gwestiynau tendro sy'n ymwneud ag ansawdd. Rhaid iddynt hefyd fireinio eu prosesau busnes craidd i ddod yn fwy effeithlon.

 

Dywedodd: "Yn aml, mae pobl yn meddwl bod y problemau yma yn broblemau a wynebir gan fusnesau teuluol bach, ond mae cwmnïau mawr ag enw da, hefyd yn cael eu heffeithio."

 

Canfyddiadau eraill yr arolwg:

  • ymhlith busnesau bach a chanolig, mae mwy o ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cael prosesau adnoddau dynol cadarn, megis contractau cyflogaeth, ynghyd â strategaethau a pholisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth
  • mae cynnydd mawr yn y diddordeb o reoli perfformiad.

 

"Mae hyn yn arwydd bod busnesau yn edrych y tu hwnt i bolisïau a phrosesau traddodiadol a meddwl y tu allan i'r bocs o ran rheoli talent trwy annog, ysgogi ac arwain staff," ychwanegodd Iestyn.

 

Yn ddiweddar, enillodd Oil4Wales - cwmni teuluol annibynnol sy’n cyflenwi tanwydd, sydd â saith lleoliad, trosiant gwerth £120m a chwsmeriaid ledled Cymru; le ar fframwaith cyflenwi ledled y Deyrnas Gyfunol gan gorff mawr, yn dilyn ailwampio ei brosesau tendro gan Mabis.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr, Sally Owens: "Dyma ein tendr mawr cyntaf ac roeddem yn teimlo ychydig allan o’n dyfnder gyda’r broses.

 

"Mi allai fod yn hawdd iawn i ni gynnig yr un ateb i wahanol gwestiynau. Mae arbenigwr tendro yn gwybod yn well beth mae'r cleient yn chwilio amdano ac mae'r sgil ganddynt i ddewis y wybodaeth orau i'w gynnwys ym mhob ateb. Roedd hyn yn wir gyda Mabis.

 

"Mae Iestyn yn agos atoch ac mae’n hawdd iawn delio â fo. Mi wnaethom gysylltu ag o yn agos at ddyddiad cau’r tendr a bu'n gweithio i ni dan bwysau. Mi wnaethom ei ffonio unwaith am 10 o’r gloch y nos ond mi wnaeth ddatrys ein problem yn syth.

 

"Hwn oedd y tendr mawr cyntaf i ni lwyddo i’w ddiogelu. Byddwn yn sicr yn cysylltu â Mabis am unrhyw dendrau ddaw i’r fei yn y dyfodol. "

 

Mae Mabis yn wasanaeth a ddarperir gan Menter a Busnes, cwmni annibynnol sy'n helpu unigolion a chwmnïau ledled Cymru i ddechrau a thyfu eu busnesau.

 

Mae'n darparu ymwybyddiaeth entrepreneuriaeth, cychwyn busnes a chymorth twf busnes i unigolion, grwpiau a busnesau bach a chanolig, gan anelu at wneud cyfraniad cadarnhaol i economi Cymru.

Our latest tweets

Looking for a job? #menterabusnes have jobs being advertised at the moment, click here to see more -… https://t.co/QT4XwKxdlj
Chwilio am swydd? Mae #menterabusnes yn hysbysebu nifer o swyddi ar hyn o bryd. Cliciwch yma i'w gweld -… https://t.co/W7Yt2pbUy3
Cylchlythyr cyntaf @agora_mab wedi cael ei gyhoeddi. Dewch i gael sbec - https://t.co/GRTVtRKICD @agora_mab's firs… https://t.co/HXk4u8f1Aq