Lansio cymorth iechyd y genfaint i geidwaid moch yng Nghymru

13 Mehefin 2019
Mae Menter Moch Cymru wedi lansio cynllun newydd heddiw sy’n bwriadu helpu ffermwyr moch yng Nghymru i wella elw a pherfformiad eu cenfeintiau drwy wella iechyd y moch.
Bydd y fenter hon, a lansiwyd yn Nigwyddiad Moch a Dofednod cyntaf Cymru, yn cynnig cymorth ariannol i gynllunio iechyd y genfaint foch. Gall ffermwyr moch cymwys dderbyn 80% o’r cyllid ar gyfer gweithredu cynllun cychwynnol i ofalu am iechyd y genfaint. Yn dilyn hynny, ceir rhagor o gefnogaeth yn y blynyddoedd dilynol ar gyfer adolygu’r cynllun.
 
Ariennir prosiect Menter Moch Cymru gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Mae’r fenter newydd hon yn adeiladu ar yr adnoddau gwybodaeth, cefnogi a hyfforddiant rhad ac am ddim y mae’r prosiect yn eu darparu i geidwaid moch yng Nghymru. Mae’r fenter yn gweithredu ymrwymiad y prosiect i helpu ffermwyr i sicrhau effeithiolrwydd ar y fferm ac i wthio arferion gorau’r dulliau rhagweithiol o gynllunio iechyd anifeiliaid.
Meddai Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Llywodraeth Cymru “Mae’r fenter hon i godi ymwybyddiaeth am afiechydon ar ffermydd moch Cymru’n arbennig o bwysig ar hyn o bryd wrth i ni wynebu’r bygythiad o afiechydon datblygol, megis Clwy Affricanaidd y Moch, sy’n cyrraedd y Deyrnas Unedig. Mae Cynllunio Iechyd Moch a bioddiogelwch da’n rhan bwysig o atal cyflwyniad a lledaeniad afiechydon o fewn y genfaint genedlaethol.”
Yn ôl Melanie Cargill, Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru, “Mae cynllunio iechyd y genfaint, dull rhagweithiol a chydlynol o ymdrin ag iechyd anifeiliaid, ynghyd â gwaredu afiechydon, yn gallu cael effaith sylweddol ar effeithiolrwydd ac elw net menter moch.”
“Bydd lansio’r fenter cymorth ariannol newydd hon yn helpu ffermwyr i weithio gyda milfeddygon i roi cynlluniau iechyd ar waith ac i fonitro eu heffeithiolrwydd dros y blynyddoedd nesaf. Mae hwn yn gyfle gwych i geidwaid moch yng Nghymru asesu iechyd eu cenfeintiau a, gyda chymorth eu milfeddygon, sefydlu cynllun iechyd ymarferol sydd wedi’i deilwra i wella cynhyrchiad a phroffidioldeb”
Yn ogystal â hynny, dros y chwe mis diwethaf, mae Menter Moch Cymru mewn partneriaeth â Chanolfan Milfeddygaeth Cymru, Gwasanaeth Iechyd Anifeiliaid ac Iechyd Da, wedi bod yn darparu hyfforddiant CPD sydd wedi’i deilwra’n benodol i Filfeddygon Cymru. Mae’r hyfforddiant hwn yn sicrhau bod y milfeddygon yn hyderus a gwybodus ynglŷn â sut i weithredu cynllun iechyd cenfaint ar gyfer menter moch.
Prif nod cynllun iechyd cenfaint yw hybu lles yr anifeiliaid drwy reoli unrhyw broblemau iechyd a ganfyddir drwy eu hatal. Mae gofalu’n well am iechyd yr anifail yn arwain at well proffidioldeb a pherfformiad gan y genfaint ynghyd â busnes sy’n fwy cynaliadwy.
 
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Our latest tweets