Cymorth

Hyfforddiant

Yn gynharach, cynhaliodd Menter Moch Cymru ymgynghoriad er mwyn casglu barn ac adborth gan y diwydiant. Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys adnabod gofynion hyfforddiant y sector. Mae cyrsiau'n cael eu darparu er mwyn bodloni'r gofynion hyn, ac maent ar gael YN RHAD AC AM DDIM ar gyfer ffermydd a busnesau yng Nghymru.
 
Mae’r cyrsiau’n ymwneud ac amrediad o bynciau gan gynnwys cynhyrchu, cigyddiaeth, prosesu a marchnata.
Ceir manylion ynglŷn â chyfleoedd hyfforddiant ar y dudalen ddigwyddiadau.
 
Er mwyn derbyn gwybodaeth ynglŷn â'r cyrsiau diweddaraf, cofrestrwch i dderbyn ein newyddlen trwy e-bostio mentermochcymru@menterabusnes.co.uk gyda'ch manylion.
 
 

Marchnata

Mae Menter Moch Cymru yn darparu gweithdai marchnata ledled y wlad ar gyfer cynhyrchwyr moch ac adwerthwyr sy'n gwerthu porc o Gymru. Mae'r rhain yn ymwneud ag elfennau allweddol o ddatblygu brand ac ymgyrch farchnata. Mae’r prosiect hefyd yn darparu sesiynau ymarferol yn ymwneud ag ychwanegu gwerth at borc. Am fwy o fanylion ac i weld y digwyddiadau, cliciwch yma.
 
Elfen arall o’r gefnogaeth marchnata wedi’i deilwra ar gyfer y sector yw ein bod wedi creu ystod o ddeunydd marchnata ar gyfer y man gwerthu i gynorthwyo cynhyrchwyr ac adwerthwyr i hyrwyddo a gwerthu porc a gynhyrchir yng Nghymru. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.
 
Mae Menter Moch yn ymgysylltu'n rhagweithiol gyda manwerthwyr, proseswyr a'r rhanddeiliaid allweddol eraill yn y gadwyn gyflenwi i adnabod cyfleoedd ar gyfer marchnadoedd newydd neu i dyfu marchnadoedd presennol ar gyfer porc a gynhyrchir yng Nghymru.
 

Cynllun Pesgi Moch CFfI Cymru a Menter Moch Cymru

Er mwyn annog y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr moch, mae Menter Moch Cymru wedi dod ynghyd â CFfI Cymru i gynnig cyfle gwych ar gyfer newydd ddyfodiaid. Cliciwch yma am fwy o fanylion.
 

Cefnogaeth ar gyfer Cynllunio Iechyd y Genfaint

Nod Menter Moch Cymru yw helpu ffermwyr moch yng Nghymru i gynyddu proffidioldeb a pherfformiad eu cenfaint drwy wella dulliau o reoli ac atal clefydau. Bydd y fenter newydd hon yn darparu cefnogaeth ariannol ar gyfer cynllunio iechyd y genfaint. Gall ffermwyr cymwys ymgeisio i dderbyn 80% o gost y cynllun iechyd milfeddygol yn ystod y flwyddyn gyntaf, gyda chymorth ariannol pellach ar gael i adolygu’r cynllun ar gyfradd o 40% yn yr ail flwyddyn a 20% yn y drydedd flwyddyn.Cliciwch yma am fwy o fanylion.
 
 

Grwpiau Cynhyrchwyr

Mae Menter Moch Cymru yn gweithio gyda chynhyrchwyr i sefydlu grwpiau rhanbarthol fel platfform ar gyfer cydweithio er mwyn bod o fudd i'w busnes trwy Ddysgu Gweithredol.
 
Am fwy o fanylion, cysylltwch â Menter Moch Cymru ar 01970 636285.
 

Newyddlen

Cofrestrwch yma i dderbyn ein newyddlen dros e-bost i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r prosiect.