Cefnogaeth ar gyfer Cynllunio Iechyd y Genfaint

Nod Menter Moch Cymru yw helpu ffermwyr moch yng Nghymru i gynyddu proffidioldeb a pherfformiad eu cenfaint drwy wella dulliau o reoli ac atal clefydau. Bydd y fenter newydd hon yn darparu cefnogaeth ariannol ar gyfer cynllunio iechyd y genfaint. Gall ffermwyr cymwys ymgeisio i dderbyn 80% o gost y cynllun iechyd milfeddygol yn ystod y flwyddyn gyntaf, gyda chymorth ariannol pellach ar gael i adolygu’r cynllun ar gyfradd o 40% yn yr ail flwyddyn a 20% yn y drydedd flwyddyn.
 
Beth yw manteision cynllunio iechyd?
Nod cynllun iechyd milfeddygol yw lleihau’r risg o glefydau newydd yn dod i mewn i’r genfaint drwy sicrhau bioddiogelwch effeithiol a rheoli unrhyw heintiau ar y fferm drwy arferion rheoli da. Bydd cynnal safonau uchel o hylendid a rhaglenni triniaeth ataliol o fewn cynllun iechyd effeithiol yn:
       Gwella iechyd y genfaint, rheoli clefydau a lles moch
       Cynyddu effeithlonrwydd, elw a chynaliadwyedd ffermydd
 
 Sut fydd y cynllun yn gweithio?
       Yr ail gam yn y broses ymgeisio fydd ymweliad ymgynghorol gan y milfeddyg a fydd yn cymryd y samplau priodol ar gyfer sgrinio iechyd y genfaint. Gall y clefydau y profir amdanynt gynnwys:-
o    Firws PRRS (Syndrom Atgenhedlu ac Anadlu y Moch/clust las)
o    Niwmonia Ensöotig (Mycoplasma hyopneumoniae)
o    Dysentri Moch (Brachyspira hyodysenteriae)
o    Circovirus Moch math 2  PCV2 (PMWS)
o    Y Clafr Craflyd a Llyngyr ayb.
 
     Bydd y cynllun iechyd milfeddygol yn cael ei ysgrifennu’n seiliedig ar y wybodaeth a gesglir cyn yr ymweliad, yn ystod yr ymweliad ac yn dilyn profion labordy ar ôl cymryd samplau ysgarthion neu waed
 
     Bydd cyllid ar gael er mwyn adolygu’r cynllun iechyd dros y blynyddoedd dilynol fel a ganlyn:
Blwyddyn 1 - wedi’i ariannu hyd at 80%
Blwyddyn 2 – wedi'i ariannu hyd at 40% – i'w gynnal o fewn 12 - 18 mis o ddyddiad y cynllun gwreiddiol
Blwyddyn 3 – wedi'i ariannu hyd at 20% – i'w gynnal o fewn 24 - 30 mis o ddyddiad y cynllun gwreiddiol
 
Beth fydd yn cael ei gynnwys yn y Cynllun Iechyd Milfeddygol?
 
Bydd y cynllun iechyd milfeddygol yn cynnwys cyngor ynglŷn â’r canlynol:
 
     Gwerthuso/creu Cynllun Bioddiogelwch ar gyfer y Fferm
     Rhaglen i drin llyngyr yn rheolaidd mewn hychod, perchyll diddwyn a moch sy’n tyfu, y posibilrwydd ar gyfer monitro baich parasitiaid drwy gyfrif wyau ysgarthol yn rheolaidd a gwerthuso afuau moch o’r lladd-dy
     Rhaglen frechu gyda chyngor digonol ynglŷn â brechlynnau Erysipelas a Parvo virus ac unrhyw frechlynnau eraill a nodir o ganlyniad i brofion gwaed a/neu dystiolaeth glinigol
     Perfformiad bridio - gosod a bodloni targedau bridio addas ar gyfer y genfaint, cyswllt gyda’r baedd neu ddefnyddio AI, bwydo yn ystod beichiogrwydd, siediau a sgorio cyflwr hychod er mwyn sicrhau’r cynhyrchiant gorau posibl ar gyfer y genfaint fridio
     Creu Cynllun Gweithredu i gynnwys targedau mesuradwy e.e. nifer y perchyll a anwyd/a fagwyd; lleihau’r amser cyn i hwch feichiogi ar ôl diddyfnu neu unrhyw feysydd eraill y mae’r milfeddyg yn eu hystyried yn briodol ac sydd o fewn cwmpas y fferm.
 
Meini prawf cymhwysedd
 
I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun iechyd milfeddygol a noddir gan Menter Moch Cymru, mae’n rhaid bodloni’r meini prawf a restrir isod:
 
      Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn ffermio yng Nghymru ac mae’n rhaid i’r moch gael eu cadw ar fferm gyda rhif daliad cofrestredig yng Nghymru
     Y cynllun hwn ddylai fod y cynllun cyntaf ar gyfer iechyd y genfaint a baratowyd gan filfeddyg
     Mae isafswm lefel stocio yn berthnasol ac mae’n rhaid i ymgeiswyr gael 100 o bwyntiau cymhwyso neu fwy, yn ôl y grid isod:
 
Ar gyfer pob un
Nifer y pwyntiau cymhwyso
Hychod bridio/hesbinychod beichiog
10
Baedd bridio
10
Perchyll a anwyd neu moch wedi’u pesgi
1
 
Enghraifft: 10 hwch = 100 pwynt 
                                                              100 o foch wedi'u pesgi = 100 pwynt
                                                              5 hwch a 50 o foch wedi'u pesgi = 100 pwynt
 
Y Broses Ymgeisio
 
Dechreuodd y cyfnod ymgeisio ar 13 Mehefin 2019 a bydd yn dod i ben ar 30 Medi 2019 - oni bai fod nifer y ceisiadau cymwys yn cyrraedd yr uchafswm sydd ar gael cyn y dyddiad cau. Pe byddai hynny’n digwydd, mae’n bosibl y bydd y cyfnod ymgeisio’n dod i ben cyn 30 Medi 2019, a byddwn yn cyhoeddi hynny ar y dudalen hon.
 
Y cam cyntaf ar gyfer ymgeisio yw cwblhau ffurflen Datganiad o Ddiddordeb (EOI) sydd ar gael ar tudalen yma a’i dychwelyd dros e-bost at mentermochcymru@menterabusnes.co.uk  
 
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu’n ysgrifenedig, a byddant wedyn yn gymwys i hawlio 80% o gostau’r cynllun iechyd milfeddygol yn ôl gan Menter Moch Cymru, hyd at uchafswm o £300.
 
 
Gwneud hawliad
 
Mae'r broses hawlio fel a ganlyn:
 
Unwaith y bydd y camau a amlinellir uchod wedi cael eu cwblhau, mae’n rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gyflwyno’r ffurflen hawlio a ddarperir gan Menter Moch Cymru ynghyd â chopi o anfoneb y milfeddyg a gwblhaodd y cynllun iechyd (wedi’i thalu) at:
 
Menter Moch Cymru, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3AH.
 
 
Telerau ac Amodau
1.       Mae’n rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf cymhwysedd er mwyn cymryd rhan yn y cynllun
 
2.       Mae’n rhaid i fusnesau sy’n cymryd rhan fod yn fodlon darparu adborth a phrif benawdau data perfformiad er mwyn gallu monitro effeithiolrwydd y cynllun. Bydd y data’n cael ei gadw’n ddienw.          
3.       Mae’n rhaid cyflwyno hawliadau i Menter Moch Cymru gan ddefnyddio’r ffurflen a ddarperir o fewn 6 mis o ddyddiad cwblhau’r cynllun iechyd
 
4.       Mae’n rhaid darparu tystiolaeth fod ymgeiswyr wedi talu anfoneb y milfeddyg gyda’r hawliad
 
5.       Bydd busnesau sy’n gymwys i dderbyn y cyllid cychwynnol yn gymwys i dderbyn cefnogaeth ariannol bellach i adolygu’r cynllun iechyd dros y blynyddoedd dilynol ar gyfradd o 40% yn yr ail flwyddyn ac 20% yn y drydedd flwyddyn.
 
 
Am ragor o fanylion, cysylltwch â Menter Moch Cymru ar  mentermochcymru@menterabusnes.co.uk neu ffoniwch 01970 636285.
 
Dogfennau Perthnasol