Ein Profiad Blaenorol

Ers sefydlu'r cwmni ym 1989, mae Menter a Busnes wedi datblygu profiad helaeth o weithio gyda busnesau, unigolion a grwpiau ledled Cymru a thu hwnt mewn amrywiaeth o feysydd a sectorau. Rydym wedi llunio ein rhaglenni ein hunain ar gyfer busnesau, mentergarwch, sgiliau a datblygu arloesedd, yn ogystal â darparu rhaglenni cefnogi busnes ar ran sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol.  Dyma drosolwg o rai o'r prosiectau diweddar.
Prosiect Cydweithredol Gwenyn

Nod y prosiect hwn yw cynyddu niferoedd y gwenyn mêl a gwenynwyr yn siroedd Conwy, Gwynedd, Dinbych a Fflint ac fe ychwanegwyd dimesiwn arall yn ddiweddar trwy brosiect Cywain fydd yn edrych ar sut mae modd cynyddu faint o fêl sy’n gael ei gynhyrchu a’i brosesu yng Nghymru.

Mae’r prosiect yn annog plannu planhigion sydd yn denu gwenyn ar dir cyhoeddus a datblygu canllawiau i ffermwyr a rheolwyr tir i gynnal gwenyn a bioamrywiaeth, ac yn darparu gwasanaeth mentora er mwyn annog cynhyrchwyr mêl i gynyddu’r cnwd.

Bydd gwasanaeth newydd yn dechrau ym mis Ebrill/Mai 2016.

Syniadau Mawr Cymru

Prif nod Syniadau Mawr Cymru yw codi ymwybyddiaeth am fentergarwch ac i annog pobl ifanc i godi eu dyheadau a gwireddu eu potensial i greu cyfleoedd cyffrous iddynt hwy eu hunain ac eraill.  Darperir ystod eang o wasanaethau gan gynnwys trefnu ymweliadau gan fodelau rôl busnes, gweithdai, digwyddiadau menter, sialens busnes Her Syniadau Mawr Cymru a chyfleoedd i gysgodi entrepreneur.  Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw berson ifanc rhwng 16-24 oed ac yr ydym yn gweithio’n agos gyda phrifysgolion, colegau a sefydliadau tu allan i addysg ar draws Cymru.  

Dyma rai o'r targedau a gyflawnwyd.

Allbynnau
 
Traged Prosiect Cyfan
Cyfanswm a gyflawnwyd
Nifer gweithdai model rôl
2790
3039
Nifer y modelau rôl a recriwtir
110
126
Nifer y bobl ifanc sydd yn cymryd rhan yn yr GEC
225
228
Nifer digwyddiadau Syniadau Mawr Cymru
120
184
Nifer y digwyddiadau agored
30
34
Nifer o bobl ifanc sydd yn cael eu cyfeirio at gymorth busnes pellach
180
191

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu'r math yma o wasanaeth.

Busnes Cymru

Roedd Menter a Busnes yn un o 4 cwmni a oedd yn darparu Busnes Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Roedd y prosiect yn darparu cymorth busnes i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes. Roedd y gefnogaeth i fusnesau yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac arweiniad a ddarperir ar-lein, dros y ffôn drwy Llinell Gymorth Busnes Cymru, ac wyneb yn wyneb drwy'r rhwydwaith o ganolfannau cyswllt.

Dyma drosolwg ar rai o'n prif lwyddiannau dros y 3 mlynedd:

  • Dros £20 miliwn o fuddsoddiad cyhoeddus a phreifat i FBaCh yng Ngogledd Cymru
  • Dros 15,000 o ymholiadau busnes
  • Dros 1,000 o weithdai
  • Dros 1,200 o swyddi wedi eu creu
  • 45 o astudiaethau achos
  • Cyswllt gyda chynulleidfa o dros filiwn o bobl
Busnes Cymru - Blas ar Fenter

Cynigwyd cymorth i unigolion di-waith neu’n anweithgar economaidd, i’w hannog i chwarae rôl actif o fewn yr economi drwy flasu busnes.  Darparwyd sesiynau codi hyder, gweithdai busnes sylfaenol a chefnogaeth un i un i dreialu syniadau busnes a phrofi’r farchnad cyn cychwyn busnesau parhaol.  Roedd y cynllun yn weithredol yn ardal Môn-Menai ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan y cleientiaid. Fe ddaeth y rhaglen i ben ym mis Rhagfyr 2015.

Busnes Cymru - Tendro

Yn ychwanegol i raglen safonol Busnes Cymru, roedd Menter a Busnes yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth cymorth tendro ar draws Cymru, a dyma'r targedau trawiadol a gyflawnwyd dros 3 blynedd:

Cyflenwyr yn derbyn cymorth tendro
Swyddi a greuwyd
Swyddi a warchodwyd
Gwerth y cytundebau a enillwyd gan y busnesau dderbyniodd gymorth
 
10,227
 
1191.75
 
2730.29
 
£437,917,040
 

Fe aeth y tím ymlaen i sefydlu gwasanaeth cymorth tendro mwy cynhwysfawr ar gyfer busnesau ar sail masnachol - gweler Mabis Tendro.

Cadwyni Bwyd

Roedd prosiect Cadwyni Bwyd yn darparu golwg ymarferol i mewn i anghenion defnyddwyr, ac yn cefnogi busnesau bach a chanolig eu maint o fewn y sector bwyd a diod i ddehongli’r canfyddiadau ac i ymddwyn yn flaengar wrth frandio a ddatblygu cynnyrch newydd. Mae elfennau o'r rhaglen wedi eu hymgorffori o fewn gwasanaethau bwyd eraill Menter a Busnes, gweler Marchnata Bwyd Cyfan.

Llwyddo'n Lleol

Prosiect i bobl ifanc Gwynedd ac Ynys Môn oedd Llwyddo’n Lleol a oedd yn hybu diwylliant o fentro ac entrepreneuriaeth.  Gwnaed hyn drwy ddarparu sesiynau ymwybyddiaeth, gweithdai, digwyddiadau a chymwysterau mentergarwch.  Roedd cefnogaeth ymarferol ac ariannol hefyd yn cael ei gynnig i bobl ifanc sydd eisiau cychwyn busnes.  Roedd y rhaglen yn cael ei weithredu ar ran Cynghorau Ynys Môn a Gwynedd.  Mae'r cynghroau yn edrych i adeiladu ar y gwaith trwy ddatblygu prosiectau newydd fydd yn ceisio denu nawdd Ewropeaidd.

TAG

Mae prosiect TAG yn annog ffermwyr defaid i wneud defnydd cynyddol o dechnoleg newydd er mwyn gwella effeithlonrwydd busnes, drwy eu galluogi i gadw cofnod electroneg o’u cynnyrch trwy'r gadwyn gyflenwi.  Darperir cefnogaeth i ffermwyr allu gwerthuso gwerth y dechnoleg newydd, drwy unrhyw arbedion ac enillion ariannol a wneir.  Rôl allweddol arall y prosiect yw datblygu'r berthynas rhwng y diwydiant a Llywodraeth Cymru yn enwedig ar yr ochr polisi; â chynnal gweithgareddau i annog a sicrhau cynaladwyedd hir dymor y diwydiant defaid yng Nghymru. Mae'r bas data a ddatblygwyd fel rhan o'r prosiect yn parhau yn weithredol ac mae arbenigedd TAG yn cael ei ddefnyddio gan Brifysgolion Prydeinig a chwmniau masnachol.

http://www.menterabusnes.co.uk/tag