09 Ionawr 2018
Gall ennill gwobrau helpu eich cynnyrch bwyd neu ddiod sefyll allan ar silffoedd adwerthwyr, yn ogystal â magu hyder ymysg prynwyr.  Mae gweithdy “Paratoi ar Gyfer Gwobrau” wedi ei gynllunio i’ch helpu chi a’ch busnes ymgeisio am nifer o wobrau bwyd a diod yn 2018.   Bydd y gweithdy’n cynnwys: ●     Manteision ymgeisio am wobrau bwyd a’u hennill ●     Sesiwn o farnu ffug – cyfle i fod yn rhan o banel barnu ●     Awgrymiadau a syniadau ar gwblhau’r ffurflenni cais am wobr ●     Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus (PR) ●     Dyddiadau ymgeisio a therfynau amser   Bydd y gweithdy hefyd yn gyfle gwerthfawr i rwydweithio â chynhyrchwyr bwyd a diod sydd
20 Gorffennaf 2017
Dyma’ch cyfle roi cynnig a’r ennill siop/safle cynhyrchu!! Ydych chi’n gweithio gartref ar hyn o bryd ac yn mynd yn brin o le i weithio? Oes gennych chi angen help llaw i gymryd y camau nesaf o fwrdd y gegin i safle cynhyrchu?  Rydym yn deall bod cymryd y cam nesaf yn gallu ymddangos fel ei fod yn ormod o risg ac yn rhywbeth rydych yn ei ofni, ond er mwyn eich galluogi i dyfu, datblygu ac ehangu eich busnes i un cynaliadwy, mae angen y lle ychwanegol  yna arnoch i gynhyrchu, fân-werthu, allforio a/neu i werthu.  Yn dilyn llwyddiant siop fwyd pop-yp
19 Gorffennaf 2017
Bydd y nifer uchaf erioed o gynhyrchwyr bwyd a diod bychain yn arddangos yn Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru (Gorffennaf 24-27) am y tro cyntaf diolch i Cywain, prosiect sy’n cefnogi bwyd-amaeth.   Yn ystod pedwar diwrnod y Sioe, bydd 16 o gynhyrchwyr yn gosod eu stondin yn y Neuadd Fwyd am y tro cyntaf. Mae’r cynnyrch yn amrywio o dryffls a finegr mêl i wyau selsig a dŵr ffynnon.   Bydd y cynhyrchwyr yno dan nawdd Cywain – prosiect sy’n helpu marchnadoedd newydd i ddatblygu yn y sector bwyd-amaeth.   Mae’r Neuadd Fwyd yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Sioe Frenhinol Cymru ac mae degau
07 Mehefin 2016
Mae Cymdeithas Gwenynwyr Sir Gaerfyrddin wedi eu gwahodd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gymryd rhan yn eu Gŵyl Fwyd cyntaf yng Nghastell Dinefwr Llandeilo yn ddiweddarach y mis hwn. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal ar benwythnos y 25ain a 26ain o Fehefin, 10 y bore i 6 y nos. Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas "Rydym yn gobeithio cael cwch arddagos yn llawn gwenyn byw ynghyd â gwahanol eitemau arddangos . Bydd Selwyn Runnett Is-Gadeirydd y Gymdeithas yn siarad am fyd y gwenyn, cadw gwenyn, a sut gall y cyhoedd yn gyffredinol wneud eu gerddi'n gyfeillgar i'r gwenyn. Os
01 Rhagfyr 2015
Caiff cadw gwenyn ei ddefnyddio i helpu cyn filwyr o Gymru i ymdopi gydag Anhwylder Straen Ôl-drawmatig (PTSD). Mae Richard Jones, cyn filwr o Sir Gaerfyrddin, yn cymryd rhan ym mhrosiect Cywain Gwenyn fel ffordd o helpu cyn-filwyr i drin effeithiau PTSD. Yn dioddef o PTSD ac yn wenynwr ei hunan, mae Richard o Lanelli yn credu fod nodweddion cysylltiedig â chadw gwenyn yn gallu helpu cyn-filwyr sydd â'r anhwylder gwanychol a gofidus a gaiff ei sbarduno gan ddigwyddiadau trawmatig. Cafodd Richard, a fu'n gwasanaethu yn Bosnia, Kosovo, Afghanhistan ac Iraq, ddiagnosis o PTSD ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae ei brofiadau yn