Cyfeillgarwch yw cynhwysyn cudd y becws syn dathlu 30 mlynedd

28 Chwefror 2019

Gallwch fod yn sicr y bydd digon o gacen pan fydd becws yng Ngogledd Cymru, Siwgr a Sbeis, yn dathlu 30 mlynedd yr wythnos hon.

Yn y tri degawd ers agor siop fach yn Llanrwst, mae Siwgr a Sbeis wedi dod yn fusnes llewyrchus sydd wedi ennill gwobrau, gyda sylfaen cwsmeriaid yng Nghymru a thu hwnt.

Cyfarfu Rhian Owen a Rhian Williams, perchnogion y busnes, yn yr ysgol yn Nyffryn Clwyd, roedd y ddwy’n hoff o goginio ac aethant ymlaen i astudio mewn coleg arlwyo yn Wrecsam cyn dilyn gyrfa ym maes arlwyo a lletygarwch.

Ond eu breuddwyd oedd rhedeg eu busnes eu hunain – ac yn 1989 mentrodd y ddwy gan sefydlu eu becws eu hunain.

“Ar y dechrau eisiau rhywle i wneud pwdinau oeddem ni, ac felly aethom ati i agor siop yn Stryd Watling yn Llanrwst,” eglura Rhian Owen.

Mae’r enw Siwgr a Sbeis wedi dod yn gyfystyr â chynnyrch arloesol a safonol sydd wedi ennill gwobrau i’r busnes, yn cynnwys Gwobr Great Taste a Gwobrau’r Gwir Flas.

“Cawsom lawer o hwyl yn meddwl am enw addas i’r cwmni, ond dewiswyd Siwgr a Sbeis gan ei fod yn cyfleu'r hyn ydym yn ei gynhyrchu, mae’n destun siarad, ac mae’r fersiwn Saesneg yn debyg.”

Gyda dim ond tri aelod o staff yn fuan sylweddolwyd bod angen mwy o le arnynt i baratoi cacennau a phwdinau’r becws oedd yn dod yn fwyfwy poblogaidd, felly symudodd y busnes i adeilad fferm wedi’i addasu.

Heddiw mae’r becws yn safle 5,000 troedfedd sgwâr pwrpasol wedi’i gymeradwyo gan Salsa ar gyrion y dref. Mae 15 o staff amser llawn yn paratoi cacennau a phwdinau blasus a llwyddiannus Siwgr a Sbeis. 

Penderfynwyd cau’r siop yn Stryd Watling er mwyn canolbwyntio ar gyflenwi nifer cynyddol o westai, bwytai, caffis a siopau hwylus oedd yn awyddus i gadw cynnyrch Siwgr a Sbeis.

Meddai Rhian, “Rydym yn dal i ddefnyddio dulliau traddodiadol, ond ar raddfa fwy, felly mae mwy o bobl yn mwynhau’r cynnyrch a wneir gennym.”

Mae Siwgr a Sbeis yn rhan o Glwstwr Bwydydd Da Cymru, rhaglen ddatblygu sy’n cael ei harwain gan fusnesau, ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a’i hwyluso gan Cywain  - prosiect Menter a Busnes gyda chylch gorchwyl i ddatblygu busnesau drwy gydweithio.

“Mae bod yn rhan o’r grŵp clwstwr yn gwneud gwahaniaeth. Mae'n bwysig rhyngweithio a chefnogi busnesau eraill a rhannu profiadau bob dydd. Mae’n braf cyfarfod â chynhyrchwyr bwyd eraill, dysgu sut mae rhywun arall wedi goresgyn problem benodol, a gweld tueddiadau newydd.”

Mae Siwgr a Sbeis yn awyddus i greu cysylltiadau â chynhyrchwyr eraill o Gymru, ymysg cynnyrch sawrus y cwmni, mae cynnyrch a wneir mewn cysylltiad â nifer o gynhyrchwyr adnabyddus yn cynnwys Cwt Caws, Halen Môn, Caws Cenarth, South Caernarfon Creameries, Welsh Lady Preserves, Gin Aberfall, Toffoc, a Llaeth y Llan. 

Dywed Rhian fod y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru wedi tyfu’n enfawr yn y blynyddoedd diwethaf. Trwy Lywodraeth Cymru a Menter a Busnes mae Siwgr a Sbeis wedi gallu manteisio ar wahanol gymorth ariannol a mynd i ddigwyddiadau pwysig a sioeau masnach.

Meddai Rhian, “Rydym wedi cyfarfod cymaint o bobl dros y 30 mlynedd diwethaf ac wedi gwneud ffrindiau da dros ben hefyd.”

Cafwyd profiadau cofiadwy ar hyd y ffordd, fel cyflenwi Harrods â mins peis  meringue almon a chynnal sesiynau blasu yn ei Neuadd Fwyd eiconig; anfon pwdinau Nadolig i Awstralia, a chreu cacen ar gyfer priodas yn Ffrainc gyda’r addurniadau’n cael eu gwneud â llaw i gyd-fynd â ffrog y briodasferch.

Hefyd mae cysylltiad arbennig rhwng hanes Siwgr a Sbeis â’r Eisteddfod Genedlaethol, oherwydd lansiwyd y becws yr un flwyddyn ag Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst. Yr haf yma bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dychwelyd i’r dref. 

“Mae mynychu’r gwahanol Eisteddfodau wedi bod yn un o uchafbwyntiau’r 30 mlynedd diwethaf ac rydym yn hynod o falch o fod yn rhan ohoni pan ddaw’n ôl i Lanrwst,” meddai Rhian. 

Mae mynychu digwyddiadau bwyd a diod yn rhan annatod o’r diwydiant bwyd a diod, a’r mis nesaf (20 a 21 Mawrth) bydd Siwgr a Sbeis ymysg cyd gynhyrchwyr yn Blas Cymru/Taste Wales –  cynhadledd a digwyddiad masnach cenedlaethol a  rhyngwladol yng Ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Yn y cyfamser, bydd y becws yn Llundain yn ddiweddarach yr wythnos hon, ac yn gosod stondin ym marchnad enwog Borough Market (28 Chwefror - 1 Mawrth) fel rhan o Wythnos Cymru yn Llundain.

Felly, ar ôl 30 mlynedd a chacennau di-rif, oes gan y ddwy Rhian hoff gacen a phwdin?

Meddai Rhian Owen, “I Rhian, ei hoff gacen yw’r fflorentin a’i hoff bwdin yw cacen gaws caramel hallt. Rwy’n hoff o sgon naill ai gyda menyn Cymreig neu gyda jam cyrens duon a  hufen ffres, ond rwyf wrth fy modd â sleisen choux goffi!”

Our latest tweets