Dathlu diwrnod Dewi Ddyfrwr trwy lansio dŵr pur newydd o Ddyffryn Nantlle

28 Chwefror 2014

Ar ddydd Gŵyl Dewi eleni bydd cwmni o Wynedd yn lansio dŵr Cymreig newydd sbon, sydd â pH perffaith ar gyfer y corff dynol.

 

Yn addas iawn ar gyfer diwrnod sy’n dathlu sant oedd yn cael ei adnabod fel Dewi Ddyfrwr, mae perchnogion cwmni Pant Du yn Nyffryn Nantlle yn cyflwyno i’r byd eu dŵr potel unigryw eu hunain. Mae’r dŵr yn teithio drwy graig Cyn-Gambriaidd sydd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed. Stori sy’n werth ei hadrodd yn ôlMyrddin Davies, Rheolwr Cywain sydd wedi bod yn cynorthwyo’r cwmni i sicrhau bod y dŵr yn cyrraedd marchnadoedd arbennig.

 

Ond bu’n daith hir cael y dŵr i botel yn ôl Richard ac Iola Huws, perchnogion cwmni Pant Du, sydd eisoes yn cynhyrchu eu gwinoedd coch, gwyn, rosé eu hunain yn ogystal â sudd afal a seidr o’u gwinllan a’u perllan yn Nyffryn Nantlle, Gwynedd.

 

Ond nawr, dyma fentro datblygu’r busnes ymhellach, diolch i gefnogaeth arbenigol Cywain, cynllun ychwanegu gwerth at fwyd a diod, Menter a Busnes ac Annog, Cyngor Gwynedd.

 

Eglurodd Richard Huws i’r fenter gychwyn saith mlynedd yn ôl pan aeth y teulu ati i dyllu am ddŵr ar gyfer ei ddefnydd ei hun.

 

“Roedd o’n ddŵr mor fendigedig ac o gystal safon penderfynwyd y byddem yn mynd ati i gyflenwi pobl eraill,” meddai.

 

Yr hyn sy’n gwneud y dŵr mor arbennig yw ei fod yn gytbwys mewn mineralau, yn isel mewn sodiwm a chyda pH perffaith o 7.35  -  y lefel delfrydol ar gyfer y corff.

 

“Blwyddyn yn ôl mi aethon ni ati i dyllu dyfrdwll newydd ar gyfer cael dŵr i’w werthu mewn potel.  Bu’n rhaid i ni dyllu 85 o fetrau i’r ddaear dros gyfnod o bythefnos a hanner; â gyda cyllideb ar gyfer tyllu 30 o fetrau yn unig, bu ond y dim i ni roi’r gorau iddi” meddai.

 

“Roedden ni’n credu bod y dŵr yn rhedeg drwy graig Gambriaidd ond yn dilyn gwaith ymchwil rydyn ni wedi darganfod ei fod yn rhedeg drwy graig Cyn-Gambriaidd sydd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed! Mae’r dŵr yn cael ei hidlo yn naturiol wrth iddo deithio drwy’r creigiau ac oherwydd hynny mae’r dŵr yn eithriadol o bur a naturiol,” eglura Richard.

 

Ychwanegodd fod y stori ei hun i’w gweld ar y botel ddŵr unigryw, potel sy’n ymdebygu i botel win ac wedi ei chynhyrchu yn yr un lle â photeli ar gyfer fodca M&S.

 

Ac o edrych drwy’r dŵr yn y botel gwelir amlinelliad chwyddedig o fynyddoedd Eryri a Llyn Nantlle, gydag adlewyrchiad o’r mynyddoedd ar y llyn. 

 

“Mi wnaethon ni ddewis y llun yma i’w gynnwys ar y poteli gan mai dyma’r olygfa rydyn ni’n ei weld o Bant Du. Mae hefyd yn olygfa enwog oherwydd i’r artist Richard Wilson ddarlunio’r llun nôl yn y 18ganrif yn ei lun olew ‘Snowdon from Llyn Nantlle’. Yn ôl bob tebyg bu’n aros ym Mhant Du am sbel,” meddai Richard.

 

“Mi allech chi ddweud bod y botel fel cerdyn post gyda’r ardal wedi ei hymgorffori ynddi hi. Gall ymwelwyr fynd â’r botel adra a dangos i ffrindiau a theulu’n union lle maen nhw wedi bod,” ychwanegodd.

 

Yn ôl Myrddin Davies, Rheolwr Cywain “Rydyn ni’n llongyfarch teulu Pant Du ar eu sgiliau mentergarwch hyd yma. Mae ganddynt fusnes llewyrchus eisoes yn Nyffryn Nantlle, ac mae hi wedi bod yn bleser cydweithio â nhw.

 

“Mae dŵr yn adnodd naturiol ac mae digon ohono ar gael yma yng Nghymru. Trwy ychwanegu gwerth i’r cynnyrch craidd yma, mae’n gam arall tuag at ddiogelu dyfodol cynaliadwy i deulu a busnes Pant Du.

 

“Rydyn ni’n edrych mlaen i barhau i gydweithio â’r teulu gan osod dŵr potel Pant Du ar blatfform cadarn, a’i cynorthwyo i arddangos y brand dŵr fel un o’r goreuon yn y byd,” eglurodd Myrddin.

 

Cwmni Menter a Busnes sy’n llywio prosiect Cywain, gyda’r nod o ychwanegu gwerth at gynnyrch crai yn y sector amaeth. Cyllidir y prosiect gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Bellach mae popeth yn barod ar gyfer dosbarthu a gwerthu dŵr Pant Du i siopau a gwestai, a Gwesty Portmeirion yw’r cwmni cyntaf i werthu Dŵr Ffynnon Pant Du. Ond dywed Richard i’r fenter ddŵr fod yn un o’r rhai anoddaf iddynt fynd i’r afael â hi.

 

“Mi rydyn ni wedi buddsoddi’n helaeth yn y fenter. Ac ni fyddai’r prosiect yn bosib heb gymorth a brwdfrydedd cynllun Cywain, Menter a Busnes, a chefnogaeth Annog, Cyngor Gwynedd a’r cymorth ariannol trwy’r gronfa teuluoedd fferm,” meddai.   

 

“Ein gobaith, yn sicr,  yw y bydd ein poteli dŵr i’w gweld dros y byd i gyd maes o law gyda Chymry tramor yn diwallu eu hiraeth am adref yn cael eu disychedu â dŵr yr hen wlad,” meddai.

 

Ac fel y byddai Dewi Ddyfrwr  ei hun yn siŵr o fod wedi dweud, “Iechyd da!”

 

Gallwch ddarganfod mwy am gynnyrch Pant Du trwy ymweld ag www.pantdu.co.uk, neu am wybodaeth bellach am Cywain, ewch i www.menterabusnes.co.uk/cywain

Our latest tweets