Cynhyrchwyr Ar Stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol yn Cynyddu Pum Gwaith Drosodd

20 Gorffennaf 2018

CYNHYRCHWYR AR STONDIN CYWAIN YN Y SIOE FRENHINOL YN CYNYDDU PUM GWAITH DROSODD

 
Bydd ugain o gynhyrchwyr bwyd a diodydd o Gymru sydd yn ymsefydlu yn y farchnad yn cael sylw ar stondin Cywain yn Sioe Frenhinol Cymru – y nifer fwyaf erioed i gael sylw gan y prosiect sy’n ehangu.
 
Fel rhan o’i gymorth i gynhyrchwyr mae Cywain – sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sydd am dyfu yn y sector bwyd a diod – yn rhoi’r cyfle i’r cwmnïau fynychu digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol (Gorffennaf 23-26).
 
Mae’r Sioe eleni hefyd yn nodi cynnydd o 400% yn y nifer o gynhyrchwyr y mae Cywain yn eu harddangos mewn cymhariaeth â stondin y prosiect (65/66) yn y Neuadd Fwyd yn 2015.
 
Y Neuadd Fwyd yw un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd yn y Sioe Frenhinol gyda degau o filoedd o bobl yn ymweld â hi i brofi a phrynu pob math o gynnyrch o Gymru, ac felly mae’n cynnig cyfle anhygoel i gwmnïau bach arddangos eu hunain a’u cynnyrch i gynulleidfa anferth.
 
Mae bod yn bresennol mewn digwyddiadau o’r fath, dywed Rheolwr Prosiect Cywain, Dewi Evans, yn helpu cynhyrchwyr llai i gael cyswllt gwerthfawr â’r cyhoedd iddynt gael adborth pwysig am eu cynnyrch.
 
“Yn ogystal â bod yn gyfle i fusnesau sydd ar eu prifiant greu marchnadoedd newydd, mae digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol yn allweddol i gael eu cynnyrch i lygad y cyhoedd, ac mae’r cynhyrchwyr eu hunain yn cael y profiad o fod mewn amgylchedd adwerthu prysur iawn.
 
“Mae’r Sioe Frenhinol yn ffenestr siop i fwyd a diod Cymru ac rydym yn falch iawn bod stondin Cywain wedi ehangu ac y bydd mwy o gynhyrchwyr yn cael sylw bob dydd eleni nag yn ystod yr wythnos gyfan yn y gorffennol.”
 
 
 

DYDD LLUN – GORFFENNAF 23

Dafnau diod botanegol, cwrw, cacennau, cig, a ‘blas o Affrica’ fydd yn cael sylw ar y stondin yn ystod diwrnod cyntaf y Sioe.
 

POSITIVE POTIONS

 
Mae cyfres o brofiadau bywyd wedi arwain at greu’r fenter fotanegol o Ynys Môn, Positive Potions, a fydd yn arddangos eu dafnau diodydd ar stondin Cywain.
 
Roedd sylfaenydd y busnes, Candida Meyrick, wedi ymddiddori ar hyd ei oes mewn perlysiau a grym planhigion a llesiant cyfannol, a chafodd y diddordeb hwnnw ei wireddu oherwydd roedd teulu ei gŵr yn berchen ar ardd â wal o’i chwmpas ym Modorgan. Roedd yr ardd yn hardd iawn, ond roedd wedi mynd â’i phen iddi. 
 
Er y cafodd wybod y byddai’n ‘amhosibl’ adfer cyflwr yr ardd, mae hi wedi treulio’r ddegawd ddiwethaf yn creu gardd permamaethu organig.   
 
Pan wnaeth salwch olygu fod yn rhaid iddi leihau cyfanswm y siwgr yn ei diet, cafodd drafferth canfod nwyddau sydd ddim yn cynnwys siwgr, melysyddion neu ‘siwgr naturiol’, felly penderfynodd greu ei nwyddau ei hun.
 
Y llynedd, fe wnaeth Candida (sydd hefyd wedi cyhoeddi chwe nofel dan yr enw Candida Clark) gychwyn arbrofi â thinturiau botanegol, ac fe wnaeth hi ganfod eu bod yn llesol ac yn llawn blas, a dyna oedd dechrau Positive Potions.
 
Gellir ychwanegu ei dafnau diodydd 30ml blasus i ddŵr llonydd neu ddŵr pefriog, ac maent yn cynnwys llawer o wrthocsidyddion a sylweddau o blanhigion sy’n cynnwys nifer o rinweddau llesol.
 
Bydd pedwar blas cyntaf Positive Potions – ‘Love’, ‘Flow’, ‘Power’ a ‘Bliss’ – yn cael eu harddangos yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae rhagor o fathau a nwyddau eraill ar y gweill, a bwriedir creu cyfleuster cynhyrchu yn agos at yr ardd.
 
 
 

BRAGDY MÔN - ANGLESEY BREWHOUSE

 
Bedwar degawd ar ôl bragu cwrw fel myfyriwr, mae Phil Chadwick wedi lansio ei nano/microfragdy ei hun – Bragdy Môn - Anglesey Brewhouse.
 
Gyda’r nod o ‘ansawdd nid maint’ a’r arwyddair ‘Bragu’r Gwir – Brew The Truth’ y busnes, fe ddechreuodd Phil, ei wraig Karen, a’r mab Adam brawf-fragu y mis Medi diwethaf yn eu bragdy yn Rhostrehwfa ger Llangefni, Ynys Môn.
 
Fe ymgeisiodd dros 100 o bobl i fod yn brofwyr drwy ymgyrch Facebook y bragdy, gyda 12 o bobl yn cael eu dewis i brofi pedwar o’r 11 brag.
 
Yn 4.3% ABV y ‘Rhosneigr Indian Pale Ale’ (IPA) euraidd chwerw a hawdd ei yfed oedd ar y brig a daeth yn frag craidd cychwynnol Bragdy Môn.
 
Bydd y cwrw hwn, ynghyd â’r ‘auburn and malty’ 5.5% ABV ‘Treaddur Bay Extra Special Bitter’ (ESB), a ddatblygwyd wedyn ar gael ar stondin Cywain tra bo trydydd brag craidd y bragdy  – ‘Beaumaris Strong Pale Ale’ ar fin cwblhau ei ddatblygiad ac fe gaiff ei lansio yn y dyfodol agos.
 
Mwy o wybodaeth: Facebook.com/angleseybeer
 

CARIAD BAKERY

 
Mae Sara a Lydia Sharpe o’r busnes pobi a melysfwyd heb glwten ar Ynys Môn – Cariad Bakery – yn llawn brwdfrydedd ynglŷn â bwyd naturiol, moesegol, o safon ragorol sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol.
 
Yr haf diwethaf, aeth y fam a’r ferch ddawnus yma ati i sefydlu Cariad Bakery i gynhyrchu danteithion blasus i bobl sy’n methu bwyta rhai mathau o fwydydd. Ond mae eu cynhyrchion mor flasus a danteithiol nes bod pawb yn mwynhau eu bwyta nhw.
 
Mae Sara’n swyddog iechyd yr amgylchedd ac yn sieff hyfforddedig. Aeth ati ar y dechrau i greu ei hamrywiaeth ei hun o nwyddau pôb a danteithion melys heb glwten nac ychwanegion artiffisial am fod ganddi hithau a’i theulu broblemau’n goddef rhai bwydydd.
 
Dydy Sara ddim yn gallu yfed llaeth buwch felly trodd at laeth dafad organig o Gymru i greu ei hamrywiaeth o ddanteithion melys ‘Forever Ewe’ yn ei chartref yng Nghoedana ger Llannerch-y-Medd.
 
Mae’r danteithion llaeth dafad newydd - a fydd yn cael eu lansio ar stondin Cywain – wedi eu creu gyda 25% yn llai o siwgr na’r ryseitiau gwreiddiol, ac maent yn cynnwys hyd yn oed mwy o laeth blasus y ddafad a siwgr heb ei buro o gwbl – mae pobl yn dweud bod y rhain yn ‘fe-fe-ndigedig’.
 
Ochr yn ochr â’i danteithion ‘Forever Ewe’ bydd Sara’n dod â detholiad o’i chacenau, nwyddau pobi a danteithion - y mae rhai ohonynt heb unrhyw gynhyrchion llaeth ynddynt – a bydd gan Sara lawer o samplau i ymwelwyr eu blasu.
 
Rhagor o wybodaeth: www.Facebook/ CariadBakery17
 

FARM & FORK

Mae’r fenter gig ar-lein – Farm & Fork – yn adeiladu ar draddodiad teuluol yn cyflenwi cig o safon uchel oddi ar eu fferm yng Ngogledd Cymru.
Hen Ewythr Rich Jones, Stanley, a gychwynnodd y busnes fferm deuluol a chigydda, a dros 70 mlynedd yn ddiweddarach mae Rich a’i frawd yng nghyfraith Carl Andrew wedi lansio eu menter ar-lein newydd.
 
Mae Farm & Fork yn gweithredu oddi ar y fferm deuluol yn Rhosllannerchrugog ger Wrecsam, lle mae’r cig yn cael ei dorri yn ôl yr archebion yn eu cigyddfa ar y fferm a’i gyflenwi yn uniongyrchol at ddrysau eu cwsmeriaid trwy’r wlad.
 
Enillwyr yng Ngwobrau Cynnyrch Fferm Great British Food, a’r Seren Aur y mae pawb yn gobeithio amdani yng Ngwobrau Gwir Flas 2015, bydd dewis o gynnyrch Farm & Fork ar gael yn y Sioe Frenhinol.
 
Mae’r cig o wartheg Duon Cymreig a Limousin a Defaid Mynydd Cymreig a Suffolk y fferm sy’n cael eu cadw ar laswellt, yn ogystal â pheth cig o ffermydd lleol, yn cael ei droi yn amrywiaeth o doriadau a darnau addas i bob achlysur.
 
Ar stondin Cywain bydd dewis o gynhyrchion mwyaf poblogaidd Farm & Fork, gan gynnwys selsig gourmet a stêcs Bîff Cymreig o’r safon uchaf. Bydd gwefan newydd y busnes hefyd yn cael ei harddangos sydd wedi ei dylunio yn arbennig i fod yn hawdd i’w ddefnyddio a’i gwneud hi’n haws nag erioed i gwsmeriaid archebu blychau cig o safon yn uniongyrchol o gyfrifiadur, llechen neu ffôn glyfar.
 
Rhagor o wybodaeth: www.farmandfork.co.uk
 

MAGGIE’S EXOTIC FOODS

 
Mae miloedd o filltiroedd rhwng Cymru ac Affrica, ond mae Margaret Ogunbanwo yn cael ei hysbrydoliaeth a’i chynhwysion o’r ddau le.
 
Cychwynnodd Maggie’s Exotic Foods fel busnes arlwyo allanol yn y lle cyntaf, ond pan symudodd teulu Margaret i Ddyffryn Nantlle yng Ngogledd Cymru, roedd hynny’n foment allweddol i’r busnes.
 
Y nod yw dod â ‘blas o Affrica i Gymru i’r sawl na all fynd i Affrica’, a gyda’i theulu, mae Margaret yn cynhyrchu amrywiaeth cynyddol o sawsiau, cymysgeddau sbeisys a chatwadau cyffrous.
 
Gan gyfuno cynhyrchion o Gymru a rhai lleol ble gellir gwneud hynny â’i gwreiddiau a’i threftadaeth yn Affrica, mae Margaret wedi creu cyfres o nwyddau o’r enw Asake sydd ar gael mewn pecynnau 200g, 100g a 34g (maint addas i’w gadw mewn bag llaw) ac fel pecynnau anrhegion hefyd.  Mae cwsmeriaid wedi’u disgrifio fel ‘y saws sy’n dal i roi’.
 
Caiff Saws Tshilis Oren ‘bywiog a lliwgar gwreiddiol’ y cwmni, ei Saws Tshilis wedi’u Rhostio â Finegr Balsamaidd sydd wedi ennill gwobr Great Taste, a’r Saws Tshilis Gwyrdd eu cynhyrchu heb unrhyw glwten, ac nid ydynt yn cynnwys siwgr, cynnyrch llaeth nac wyau ychwaith.  Er nad oes unrhyw gynnyrch llaeth, wyau na glwten yn y Saws Tshilis Poeth a Melys gyda Mango a Siwgr a’r Catwad Tshilis, maent yn cynnwys siwgr wedi’i ychwanegu. 
 
Mae cymysgeddau sbeisys y cwmni yn cynnwys nwyddau o’r enw Naija This & That, Pirate Stew Spice, Spice Up Chicken a Spice Up Beef.
 
Y cynnyrch diweddaraf gan Maggie’s Exotic Foods o Benygroes yw’r Biltong sydd wedi’i ysbrydoli gan fwyd De Affrica, a chaiff ei gynhyrchu gan ddefnyddio cymysgedd sbeisys Margaret. Caiff y cynnyrch hwn ei arddangos ar stondin Cywain.
Rhagor o wybodaeth: www.maggies-exotic-foods.com
 

DYDD MAWRTH GORFFENNAF 24

 
Rhiwbob, mêl, hufen iâ, halen môr, a jamiau cartreffydd yn cael sylw yn ystod ail ddiwrnod y Sioe.
 
 

FFERM RIWBOB YNYS MÔN

 
Bydd menter newydd o Ynys Môn – Fferm Riwbob Ynys Môn – yn lansio ei gynnyrch cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru.
 
Bydd ymwelwyr yn gallu blasu a phrynu Compot Riwbob y busnes y gellir ei fwynhau mewn sawl ffordd – yn cynnwys ar rawnfwyd brecwast, fel y prif gynhwysyn mewn crymbl, gyda hufen iâ neu gydag iogwrt.
 
Mae’r teulu Hooton yn ffermio ym Mrynsiencyn ers y 1960au, yn tyfu amrywiaeth o gnydau ac yn magu da byw, ac maent hefyd wedi sefydlu nifer o siopau fferm arobryn.  
 
Mae poblogrwydd cynyddol riwbob wedi annog y fferm i gynyddu’r arwynebedd o riwbob a dyfir ar y fferm – dan arweiniad y mab, James – ac mae cynlluniau ar y gweill i greu rhagor o nwyddau sy’n cynnwys riwbob.  
 
Daw Riwbob o Asia yn wreiddiol a chredir y câi ei ddefnyddio yn Tsiena mor gynnar â 4,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae’n llysieuyn mewn gwirionedd, ond caiff ei ddefnyddio fel ffrwyth.
 
Credir fod y planhigyn amlbwrpas hwn wedi ymddangos yng ngheginau Prydain tua diwedd y 18fed ganrif, ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd, rhoddid tameidiau o riwbob i blant i’w trochi mewn siwgr, oherwydd roedd melysion wedi’u dogni.
 
Trwy lansio’r compot ac yn sgil cynlluniau i greu rhagor o nwyddau yn y dyfodol, mae Fferm Riwbob Ynys Môn yn rhoi hwb i’r ffefryn traddodiadol hwn.
 
Rhagor o wybodaeth:www.hootonshomegrown.co.uk
 

LODGE APIARIES
 

Efallai mai dim ond naw oed yw Lowri Ankers, ond mae hi’n rhan fawr o fusnes cadw gwenyn ei theulu – Lodge Apiaries, sydd wedi ennill llu o wobrau.
 
Gyda’i rhieni John a Theresa a’i chwaer Branwen a’i brawd Sidney, mae Lowri yn chwarae rhan lawn yn y busnes, ac yn gynharach eleni cafodd ei haid ei hun o wenyn a chwch iddynt yn Nhreuddyn ger yr Wyddgrug.
 
Mae cysylltiad John â chadw gwenyn yn ymestyn yn ôl i’w blentyndod ei hun gan fod gan ei daid nifer o gychod gwenyn. Yn 2010 cymerodd John ddau gwch gan wenynwr oedd yn ymddeol – fel hobi i gychwyn – ond tyfodd y galw gan gwsmeriaid ac mae gan y teulu 76 o heidiau erbyn hyn ac mae’n fusnes amser llawn yn cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion mêl a gwêr.
 
Er bod ganddi alergedd i bigiadau gwenyn mae Theresa wedi ymuno â’r fenter deuluol ac mae’n cynhyrchu jamiau a phiclau yn defnyddio’r mêl gan eu gwerthu ym Marchnad yr Wyddgrug.
 
Defnyddiwyd mêl Lodge Apiaries hefyd mewn siocled sydd wedi ennill gwobrau gan y siocledwr crefftus, Baravelli, ac fe’i defnyddir hefyd gan y cigyddion amlwg, Edwards o Gonwy yn eu selsig.
 
Bydd Lowri, sy’n anelu at ymuno â chynllun prentisiaid ffermwyr gwenyn ac ehangu’r busnes yn y dyfodol, yn ymuno â’i theulu yn y Sioe Frenhinol lle byddant yn dangos mêl meddal Lodge Apiaries, mêl wedi setio a mêl grug, yn ogystal â labeli newydd y busnes.
 
Rhagor o wybodaeth: www.lodgeapiaries.co.uk

WOODLANDS ICE CREAM

 
Bydd y cynhyrchydd crefftus o ogledd Cymru, Woodlands Ice Cream yn oeri pethau ar stondin Cywain gydag ystod o flasau hufen ia blasus.
 
Bydd Richard a Julie Done yn defnyddio llaeth organig ffres o fuches laeth eu teulu yn Erbistog ger Wrecsam ac yn ei gyfuno â hufen dwbl bras lleol.
 
Dyma’r bedwaredd genhedlaeth i ffermio Fferm Asney Park, gyda Richard a Julie’n gwneud yr hufen ia a Michael, brawd Richard, yn rheoli busnes y fferm.
 
Bydd Richard a Julie’n dod â nifer o flasau i’r sioe – Eirin Gwlanog a Mafon, Lemwn a Leim, Granadila a Cheirios a’r Diliau Mêl poblogaidd, a fydd yn cael eu gweini mewn conau a thybiau.
 
 

PEMBROKESHIRE SEA SALT CO.

 

Cychwynnodd hanes Pembrokeshire Sea Salt Co. yn sgil awydd Sherrill Evans i greu cynnyrch o’r arfordir sydd o amgylch ei chartref, a bellach, defnyddir ei halen gan rai o fwytai gorau’r Deyrnas Unedig.
 
Mae Sherrill yn byw wrth yr arfordir yn Dinas, ger Abergwaun, ac roedd hi eisoes yn defnyddio halen mewn sgrwb ar gyfer y corff, felly aeth ati i ymchwilio i a chynhyrchu halen môr sydd wedi’i gymeradwyo i’w ddefnyddio mewn bwyd.
 
Cafodd gymorth gan ei ffrind Josh Wright i gychwyn y broses o gynnal profion mewn labordai a sicrhau’r safonau cynhyrchu ac ansawdd sy’n ofynnol er mwyn gallu defnyddio’r halen môr mewn bwyd.
 
Byddant yn casglu dŵr y môr o amgylch Cwm-yr-Eglwys, ger adfeilion Eglwys Sant Brynach, adeilad o’r ddeuddegfed ganrif, ar Ben Dinas, cyn ei sychu’n naturiol i ddatgelu’r crisialau halen pur, mawr.
 
Roedd lansiad Pembrokeshire Sea Salt Co. yng Ngŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan yng Ngorffennaf 2016 yn llwyddiant enfawr.  Ychydig wythnosau wedyn, aeth Sherrill â rhywfaint o Saws Caramel Hallt i Sioe Nanhyfer. Gwerthwyd y cyfan ymhen dim, a bu’n rhaid iddi ruthro adref i wneud rhagor!
 
Arwyddair y cwmni yw ‘Pur-Naturiol-Blasus-Dim Ychwanegion’, ac mae llwyddiant ychwanegol mewn sioeau wedi dilyn, ac mae amrywiaeth o halen môr â blasau wedi cael eu datblygu. Maent yn cynnwys garlleg gwyllt a gesglir yn lleol, tshili, pupur Sichuan, cloron Ffrengig, saffrwm ac inc môr lawes.
 
Defnyddir yr halen gan nifer o sieffiaid yng Nghymru a chaiff ei werthu mewn amrywiaeth o fusnesau, a bydd Sherrill a Josh yn dod â’u holl gynhyrchion halen i Sioe Frenhinol Cymru, yn cynnwys halen môr naturiol, halen môr â blasau, saws caramel hallt, a phecynnau anrhegion.
 
 

FARMERS FOOD AT HOME

 
Gan gychwyn trwy werthu ei jam cartref yn nhafarn y teulu, mae Anne-Marie Harries wedi creu ei brand ei hun o gyffeithiau arobryn – Farmers Food at Home.
 
Yn Sioe Frenhinol Cymru, bydd hi’n lansio tri jam tymhorol newydd – Eirin Mair a Blodau’r Ysgaw, Mefus a Pimm’s, Cyrens Duon a Jin – yn ogystal â Chatwad Ciwcymbr Picl.
 
Mae Anne-Marie yn cael ei hysbrydoli gan y cyfoeth o gynnyrch cartref sydd ar gael a’r mwyaf duon sy’n cael eu casglu o weirgloddiau Sir Benfro, ac mae hi wedi perffeithio ei rysetiau jam, catwad a chyffeithiau.
 
Gan ddefnyddio’r cyfoeth o ffrwythau ac aeron tymhorol lleol, a chynnyrch gardd ffres ei theulu, mae hi’n cynhyrchu dros 25 gwahanol fath o jam, marmalêd a chatwad.  
 
Maent yn cynnwys Afalau Surion Bach, Egroes, Riwbob a Sinsir, Marmalêd Orennau Chwerw, Catwad Courgettes a Thomatos, a’r Jam Tshili sydd wedi ennill un seren gan Wobrau Great Taste.
 
Bellach, bydd nwyddau Farmers Food at Home ar gael yn rheolaidd mewn ffeiriau crefftau a chynnyrch, a gwyliau bwyd yn Sir Benfro, ac yn fwy diweddar, tu hwnt i’r sir.  Mae nwyddau Anne-Marie hefyd ar gael yn rhai o archfarchnadoedd, siopau, caffis, bwytai a siopau delicatessen y sir.
 
Rhagor o wybodaeth: www.farmersfoodathome.co.uk
 

DYDD MERCHER GORFFENNAF 25

 
Bydd trydydd diwrnod y Sioe Frenhinol yn dod a Swshi, te, tsilis, hufen iâ a chaws i stondin Cywain.
 

SWSHI

 
Mae Swshi yn cyfuno seigiau sydd wedi’u hysbrydoli gan fwyd Japan â chynhwysion o Gymru i ddod â blas y Dwyrain Pell i Gymru a thu hwnt.
 
Fe wnaeth Siôn a Rhiannon Tansley, dau sieff swshi hyfforddedig, weithio o amgylch y DU ar gyfer cadwyn bwytai swshi fwyaf y wlad cyn symud yn ôl i Gymru i ddechrau teulu.  
 
Roeddent yn awyddus i ddefnyddio eu sgiliau, ac felly, fe wnaethant gychwyn cynnal nosweithiau swshi achlysurol yng nghyffiniau Aberystwyth – ac yn sgil hynny, fe wnaethant sefydlu Swshi yn 2016.
 
Byddant yn cyrchu cymaint ag y gallant o’u cynhwysion rhagorol o Gymru.  Prynir pysgod sy’n deillio o ffynonellau cynaliadwy o farchnad pysgod Aberystwyth, daw’r cig o siop cigydd yn Nhregaron, ac mae hyd yn oed y saws soi wedi’i gynhyrchu yn y Fenni.
 
Bellach, mae Swshi yn rhedeg gwasanaeth cludo i gartrefi mewn sawl sir ledled Cymru a’r Gororau, yn ogystal â nosweithiau achlysurol, gwyliau ac arlwyo preifat.  Mae’r ddau hefyd yn rhedeg Ysgol Swshi Symudol i roi cyfle i bobl roi cynnig ar wneud swshi.
 
Ar stondin Cywain, bydd Swshi yn cynnig amrywiaeth o roliau swshi tebyg i siâp burrito, yn cynnwys cranc Bae Ceredigion, Eog Swshi, a Llysiau, ynghyd â byrbrydau wedi’u hysbrydoli gan fwyd Siapan.  
 
Rhagor o wybodaeth:www.swshi.co.uk
 

CHANTLER TEAS

 
Mae Elizabeth a Barry Chantler wedi crwydro’r byd yn ymweld â phlanhigfeydd te i flasu a dewis y te dail gorau a werthir ganddynt ar-lein yn Chantler Teas.
 
Lleolir y busnes yn Abergwaun, ac mae’n cynnig dewis eang o de sy’n cael ei brynu o blanhigfeydd preifat bychan yn unig. Maent naill ai yn llofnodwyr Partneriaeth Fairtrade neu’r Bartneriaeth Te Moesegol, sy’n sicrhau’r safonau uchaf un ar gyfer perchnogion ystadau a gweithwyr fel ei gilydd.  
Mae Chantler Teas hefyd yn ystyriol o’r amgylchedd, ac maent yn defnyddio deunyddiau pacio bioddiraddadwy sydd ddim yn cynnwys plastig, a bydd y deunyddiau hyn i’w gweld yn Sioe Frenhinol Cymru.
 
Yn ystod y Sioe, byddant hefyd yn lansio dewis cyffrous newydd o de siocled.  Caiff y rhain eu cynhyrchu gan ddefnyddio siocled figan gan gwmni arall o Sir Benfro.  
Bydd amrywiaeth o gymysgeddau te Chantler Teas eu hunain ar gael hefyd – Dragon, te perlysiau, a’u te chai sbeislyd arbennig iawn.
 
Mae gan bob un thema Gymreig, ac maent yn gyfuniad o wahanol gynhwysion, yn cynnwys rhai sy’n defnyddio planhigion sydd ar gael yng nghefn gwlad Cymru.
 
Rhagor o wybodaeth: www.chantlerteas.co.uk
 

PEMBROKESHIRE CHILLI FARM

 
Oherwydd eu siom yn y diffyg amrywiaeth o chili ffres oedd ar gael yn eu harchfarchnadoedd arferol a siopau’r stryd fawr, ddwy flynedd yn ôl aeth Owen a Michelle Rosser ati i ddechrau tyfu eu chilis eu hunain.
Y canlyniad oedd digonedd o chilis o wahanol siapiau, lliwiau, blasau a gwres - gan gynnwys rhai o’r rhai poethaf yn y byd.
Ar ôl llawer o arbrofi, fe wnaethant greu eu sawsiau a jamiau cyntaf, a dyna greu’r Pembrokeshire Chilli Farm.
Ers hynny maent wedi ychwanegu tân llyfn a mwy o amrywiaeth yn nyfnder y blas at eu dewis, gyda mwy o sawsiau, jamiau a melinau sbeis. Mae’r dewis ar gael ar-lein ac mewn siopau a delis trwy Sir Benfro a Gorllewin Cymru.
 
Bydd amrywiaeth o chili ffres ar gael hefyd yn ystod y tymor tyfu (Awst – Hydref). Ar eu rhestr dyfu eleni mae Reaper, Scorpion, Ghost, Habanero Coch, Habanero Siocled, Aji Limon, Chupatino, Fatali Gourmet, Naga, Scorpion Melyn a Naga Burma i enwi dim ond ychydig.
 
Rhagor o wybodaeth: www.pembrokeshirechillifarm.com
 
 

HUFEN IÂ FFERM LOCHMEYLER

 
Ychydig fisoedd ar ôl cychwyn cynhyrchu, bydd Hufen Iâ Fferm Lochmeyler o Sir Benfro yn ymddangos am y tro cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru.
 
Mae Fferm Lochmeyler yn Llandeloi yn dyddio’n ôl i 1270, a chredir fod yr enw yn deillio o ‘Lech Meilor’, sy’n golygu ‘Pwll Meilor’.
 
Bydd Margo a Matthew Evans yn defnyddio llaeth ffres buches y fferm i greu’r hufen iâ hufennog hwn sydd ar gael mewn sawl blas, yn cynnwys Mwyar Duon, Caramel Hallt Sir Benfro, Sinsir, Siocled a Chnau Pistasio. Cynhyrchir y rhain mewn sawl maint, yn amrywio o botiau 120ml bychan i dybiau arlwyo 3.75 litr.
 
Cychwynnodd y ddau gynhyrchu hufen iâ yng Nghanolfan Bwyd Cymru yn Horeb, a bellach, mae uned gynhyrchu wrthi’n cael ei chwblhau ar y fferm, ac yn briodol iawn, lleolir yr uned yn yr hen laethdy.
 
Mae Hufen Iâ Lochmeyler eisoes yn dod yn adnabyddus ac mae ar gael mewn nifer o fusnesau ledled y Sir, ac mae Margo a Matthew wedi prynu beic hufen iâ y byddant yn ei ddefnyddio mewn digwyddiadau awyr agored, yn cynnwys priodasau.
 
 
 

CWMNI LLAETH DYFFRYN GWY - BROOKE’S WYE VALLEY DAIRY COMPANY

 
Mae gwartheg Jersey yn enwog am eu llaeth hufennog da, ac mae Brooke’s Wye Valley Dairy yn troi’r llaeth hwnnw’n hufen ia artisan a chaws hefyd erbyn hyn.
 
Fe ddechreuodd y ffermwyr Robert ac Irene Brooke gynhyrchu llaeth yn Nyffryn Gwy yn yr 1970au gan newid o wartheg Friesian i wartheg Jersey yn yr 1990au – a dechrau gwneud hufen ia fel teulu ar eu fferm yn Devauden ger Cas-gwent.
 
Yn awr, gyda chefnogaeth Canolfan Bwyd Cymru yn Horeb, mae eu merch, Hannah, wedi dechrau gwneud caws ar y fferm – yn cynhyrchu Angiddy, caws meddal wedi’i aeddfedu’n las.
 
O fewn ychydig fisoedd roedd y caws yn dechrau ennill gwobrau, yn cynnwys gwobr arian yn Sioe Frenhinol Cymru y llynedd a Gwobr Aur yng Ngwobrau Caws y Byd ac mae hynny wedi ysgogi adeiladu llaethdy caws ar y fferm.
 
Mae’r caws wedi ei enwi ar ôl yr afon sy’n llifo drwy’r fferm, a bydd Cwmni Brooke’s Wye Valley Dairy yn arddangos Angiddy ar stondin Cywain, yn ogystal â chynnig tameidiau i’w brofi o Fedw, caws diweddaraf y fenter.
 
Rhagor o wybodaeth: www.brookesdairy.com
 
 

DYDD IAU GORFFENNAF 26

 
 
Am y diwrnod olaf selsig, caws, coffi, cacennau cri a bwyd fegan blasus fydd yn cael y sylw.
 

MYRDDIN HERITAGE

 
Efallai na fyddai byd cyllid a dawnsio y sgiliau cyntaf y byddech yn eu cysylltu â sefydlu menter wneud selsig, ond mae Owen a Tanya Morgan wedi newid gyrfa yn llwyddiannus i lansio busnes cig yn Sir Gaerfyrddin, Myrddin Heritage.
 
Rhyw ‘faglu’ i mewn i ffermio wnaeth y cwpl newydd briodi, ac ar ôl blwyddyn yn gweithio ar ffermydd moch yn Awstralia fe wnaethant sylweddoli mai dyma’r bywyd yr oeddent ei eisiau.
 
Ar eu tyddyn ger Llandysul, maent yn magu amrywiaeth o fridiau moch sy’n tyfu’n araf gan ddefnyddio’r darnau gorau i gynhyrchu ‘Proper Posh’ eu selsig moch rhydd wedi eu gwneud â llaw, a bacwn hefyd.
 
Ar eu hymddangosiad cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru byddant yn gwerthu eu dewis o selsig Proper Posh, gan gynnwys Porc Clasurol, Chili a Garlleg, Porc a Pherlysiau a Phorc a Chennin. Maent hefyd yn bwriadu lansio eu cynnyrch diweddaraf - Chipolatas. 
 
Dechreuodd y cwpl gyflenwi selsig i’r cyhoedd a busnesau ym mis Ionawr eleni a chwe mis yn ddiweddarach maent wedi cynyddu eu cynhyrchiant bedair gwaith trosodd, ac maent hefyd yn cynnig gwasanaeth creu selsig yn ôl gofynion y cwsmer.
 
 
Rhagor o wybodaeth: www.myrddinheritage.co.uk
 

CAWS CASTELL GWYN - CASTELL GWYN CHEESE

 
O ymweliad brenhinol i Sioe Frenhinol Cymru, mae mis Gorffennaf wedi bod yn gorwynt o brysurdeb i Gaws Castell Gwyn.
 
Yn gynharach y mis yma, roedd y busnes caws hwn yn Llandudno yn y sbotolau pan ymwelodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ag Ysgol San Siôr yn y dref. Mae’r gwneuthurwr caws Jackie Whittacker wedi cydweithio â’r disgyblion i gynhyrchu caws a wnaed gyda mêl o gychod gwenyn yr ysgol, a chafodd ei chaws ei arddangos yn ystod yr ymweliad brenhinol.
 
Roedd Jackie, sydd hefyd yn gweithio’n llawn amser ym Mhrifysgol Bangor, wedi dechrau gwneud caws fel hobi a dilynodd gwrs yn y Ganolfan Technoleg Fwyd ar Ynys Môn. Fe ‘syrthiodd mewn cariad’ gyda gwneud caws ac aeth ati i sefydlu Castell Gwyn Cheese.
 
Llwyddodd ei chaws Camembert i ennill y wobr arian am y caws Cymreig gorau yn y Gwobrau Caws Rhyngwladol, ac erbyn hyn mae Jackie’n gwneud Caws Meddal Ffres Crefftus mewn potiau 100g y bydd yn eu lansio yn y Sioe Frenhinol.
 
Mae cadw pethau’n lleol yn bwysig ac mae’r caws hufen meddal moethus wedi’i wneud o laeth sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol, ac mae ganddi fersiynau gyda blasau ychwanegol megis mêl gan Ysgol San Siôr.
 
Mae i’w gael mewn blasau Plaen, Mêl, Cennin Syfi Ffres, Pupur Du Craciog, a Phesto felly mae’r potiau caws yn wych ar graceri, bagelau ac wedi eu cymysgu mewn pasta.
 
Ond yn ychwanegol at hynny i gyd, bydd gan Jackie fwy i’w wneud ddiwedd mis Gorffennaf pan fydd yn feirniad yn y Gwobrau Caws Rhyngwladol yn Nantwich - y gwobrau caws mwyaf yn y byd!
 
 

BLACK MOUNTAIN ROAST

 
Mae sgiliau cynhyrchu coffi o wahanol rannau o’r byd wrth wraidd menter deuluol Black Mountain Roast.
 
Caiff coffi Black Mountain Roast ei rostio mewn sypiau bychan mewn ysgubor ar fferm ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a chaiff ei gynhyrchu’n ffres gan ddefnyddio’r peiriant diweddaraf gan gwmni Probat.
 
Mae Black Mountain Roast yn gangen o’r buses coffi sydd wedi ennill ei blwyf, A Roast Aroma, ac fe wnaeth Simon Theaker a’r diweddar Mungo Leir ei sefydlu yn 2016, gan gyfuno eu brwdfrydedd dros goffi â phrofiad ymarferol Simon o weithio mewn busnesau coffi pwrpasol yn Awstralia a hyfforddiant yn yr Almaen.
 
Bydd y cwmni yn defnyddio’r ffa Arabica gorau yn unig, wedi’u cyrchu o ffynonellau moesegol, ac yna bydd yn rhostio’r ffa ar gyfer archebion unigol.  Caiff y coffi ei roi mewn bagiau a’i werthu i fusnesau megis gwestai, siopau, caffis, gwyliau a siopau delicatessen.
 
Ar stondin Cywain, bydd ymwelwyr yn gallu profi samplau o goffi Black Mountain Roast, a byddant hefyd yn gallu gweld ffa o Genia, Rwanda, Colombia ac Ethiopia, a chymysgeddau o ffa sydd wedi ennill gwobrau Great Taste am goffi Espresso a Brecwast.  
 
Rhagor o wybodaeth:www.blackmountainroast.com
 
 

SIMPLY WELSH CAKES

 
Henrietta Hensher gafodd y syniad gwreiddiol am Simply Welsh Cakes yn ôl yn 2010 ac fe lansiodd ei dewis o flasau melys a sawrus gan fynd a nhw i amrywiol wyliau bwyd a’u gwerthu yn uniongyrchol i’r cwsmeriaid.  
 
Ar ôl cael egwyl o’r rhan hon o’i gyrfa fwyd mae Henrietta erbyn hyn wedi dychwelyd at ei chariad cyntaf ac ail lansio’r cynnyrch yn 2018.  Mae Simply Welsh Cakes wedi ei ail eni ac mae’n mwynhau adfywiad gyda chynlluniau gwych i ehangu a thyfu.
 
Defnyddiodd ei blynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y sectorau bwyd a chroeso, ac mae’r fenter yn gweithio o fwyty Simply Welsh ger Ceinewydd yng Ngheredigion, lle mae Henrietta yn gwneud ei dewis blasus o gacennau cri melys a sawrus.
 
Gwneir y cacennau gyda chynhwysion naturiol o Gymru – nid oes unrhyw ddeunydd cadw, blasau na lliwiau ychwanegol - ac mae’n cynnwys dewisiadau fel Traddodiadol, Siocled a Chili, Lemwn, Bricyll ac Almon, Dŵr rhosyn a Marshmallow, Rarebit, Tomatos Wedi’u Sychu yn yr Haul a Parmesan, a Saets a Winwns. 
 
Er mwyn galluogi cwsmeriaid i wneud cacennau cri, a’r hoff gacen amser te arall, bara brith, gartref, mae Henrietta wedi datblygu pecynnau parod yn cynnwys yr un cynhwysion ag y mae’n eu defnyddio ei hun.
 
Bydd y pecynnau i gyd yn dod â chyfarwyddiadau llawn ag oes o chwe mis ar y silff - dim ond ychwanegu wy, menyn a llaeth sydd angen i’r cwsmeriaid.
 
Ar gyfer y Sioe Frenhinol bydd y cynnyrch newydd yn ddau fath newydd o gacen gri - Mefus a Hufen, ac Afal a Seidr – ynghyd ag amrywiadau newydd yn y pecynnau cacennau cri.
 
Rhagor o wybodaeth: www.simply-welsh.com
 

KIND PROTEIN

 
Fe wnaeth brwdfrydedd dros fwyd fegan ysbrydoli Hannah Seifert i lansio ei brand o nwyddau bwyd artisan – Kind Protein – ddeufis yn ôl.
Yng nghegin ei chartref yn Llantrisant, bydd Hannah yn dyfeisio ryseitiau ac yn coginio ei seigiau fegan sy’n iach ac yn arloesol, yn llawn protein, ac wedi’u gwneud â chynhwysion sy’n naturiol a chynaliadwy yn unig.
 
Mae Hannah, sydd â gradd mewn sŵoleg, yn cael cymorth â’r fenter gan ei phartner David a’i chwaer iau Sophie.  
 
Mae dau fath o nwyddau ar gael ar hyn o bryd - Seitan Bites a Superfood Bars - a bydd y ddau i’w gweld yn Sioe Frenhinol Cymru.
Mae Seitan Bites yn ddewis amgen yn lle cig sydd wedi’u gwneud o wenith, ac maent ar gael fel tameidiau bach.  Maent yn cynnwys llawer o brotein, ac mae mynaich Bwdaidd yn eu bwyta ers mil o flynyddoedd yn lle cig a physgod. 
 
Mae dau fath ar gael, rhai tebyg i Gig Eidion a rhai tebyg i Satay Cyw Iâr.  Maent yn cynnwys llawer o brotein ond ychydig o fraster dirlawn, a gellir eu hychwanegu at amrywiaeth o seigiau.
 
Mae’r Superfood Bars yn cynnwys ffrwythau a chnau, ynghyd â chynhwysyn daionus a ffynhonnell o brotein wedi’u hychwanegu atynt.  Mae dewis ar gael - Banana a Hadau Chia ac Afal, Sinamon a Maca.  Bydd y math diweddaraf - bar Ceirios “y Goedwig Ddu” a Chacao - ar gael ar stondin Cywain hefyd.

Rhagor o wybodaeth: www.kindprotein.co.uk

Our latest tweets