Cwmniau Campus yn Cydweithio i Greu Hufen Iā 'Fablas'

10 Awst 2018
Beth gewch chi o gyfuno llaeth o barlwr llaeth Cymreig llwyddiannus gyda dawn creu hufen iâ? Hufen iâ ‘Fablas’ wrth gwrs!
 
Er mwyn creu cynnyrch gwych mae angen cynhwysion gwych, ac mae’r cydweithrediad rhwng cynhyrchwr Fablas Ice Cream yn ne Cymru, a Thy Tanglwyst Dairy yn gysylltiad llwyddiannus.
 
Mae’r haf hwn yn argoeli i fod yn un prysur iawn mewn mwy nag un ffordd, gyda’r ddau gynhyrchwr yn ennill sawl gwobr yn y Sioe Frenhinol, yn ogystal â llwyddiant diweddar hufen a menyn Ty Tanglwyst yng Ngwobrau Great Taste.
 
Llai na dwy flynedd ar ôl dechrau cynhyrchiant, enillodd Fablas deitl prif bencampwr yng nghystadleuaeth hufen iâ’r sioe gyda’r hufen iâ siocled Belgaidd.
 
Cafodd Ty Tanglwyst, a enillodd y Brif Bencampwriaeth gyda’r menyn a’r wobr aur am y llaeth hanner sgim, hefyd lwyddiant yn Llanelwedd ar ôl cael ei gydnabod gan feirniaid mewn dosbarth yng nghystadleuaeth buchesi y National Milk Records (NML) Cymru Gyfan.
 
Dechreuodd y Michelle a Lauren Evans, sy’n fam a merch, eu breuddwyd 18 mis yn ôl wedi prynu busnes hufen iâ ym Mro Morgannwg, sef hufen iâ Fablas.
 
Ers hynny, mae’r ddwy wedi rhoi stamp eu hunain ar y fenter hon gan newid y busnes yn gyfan gwbl ac agor parlwr hufen iâ yn Y Bont-faen.
 
Yn eu huned gynhyrchu ar fferm Penllyn Estate Farm gerllaw, mae Lauren a Michelle yn cynhyrchu hufen iâ blasus a moethus a enillodd ddwy wobr aur a dwy wobr arian yn y Sioe Frenhinol.
 
Gan fod gwreiddiau’r teulu yn y byd ffermio, roedd hi’n naturiol iddynt chwilio am gynhyrchwr llaeth a hufen lleol felly aethant at gynhyrchwyr clodfawr Ty Tanglwyst Dairy yn y Pîl.
 
Dywedodd Lauren, “Rydym ni’n frwdfrydig dros fwydydd da, ac rydw i’n hoffi gwybod o ble ddaw’r bwyd, ac mae cynnwys braster llaeth Ty Tanglwyst yn ddelfrydol ar gyfer creu hufen iâ hufennog iawn.
“Mae’r gwartheg yn cael eu godro yn y bore ac mae’r llaeth yn ein cyrraedd ni erbyn 12.30yp ac rwy’n ei wneud yn hufen iâ erbyn y bore canlynol- ni allai fod yn fwy ffres na hynny.”
 
Ar hyn o bryd, mae yna 72 blas yn ystod hufen iâ Fablas ac mae Lauren yn parhau i greu amrywiaeth o flasau hufen iâ newydd ac arloesol. Hefyd, mae’r hufen iâ yn cael ei werthu o drelar hufen iâ’r busnes.
 
Mae Fablas hefyd yn creu 20 gwahanol sorbet sy’n cael eu gwerthu yn y parlwr yn Y Bont-faen, sy’n trawsnewid yn far coctels yn y nos ble caiff y sorbet eu cynnwys mewn amrywiaeth o’r coctels a werthir yno. Caiff y rhain eu gwerthu o’r ‘bar’ teithiol mewn digwyddiadau - sef wagen geffylau sydd wedi cael ei drawsnewid o’r enw ‘The Fablas Filly’. 
 
Rhys Lougher yw’r bedwaredd genhedlaeth i ffermio Ty Tanglwyst a gwerthir cynnyrch llaeth y fuches odro o 110 o wartheg Holstein pedigri’r fferm trwy ddosbarthu i’r drws a dosbarthu masnachol a chyfanwerthol.
 
Mae derbyn seren aur Gwobrau Great Taste am yr hufen dwbl a dwy seren aur am y menyn hallt yn dangos safon y llaeth sy’n cael ei gynhyrchu yn Ty Tanglwyst.
 
Dywedodd, “Rydym yn falch o dderbyn y sêr aur am yr hufen a’r menyn unwaith eto sy’n dangos ein bod yn cynnal ein safon uchel a hefyd yn adeiladu ar ein llwyddiant blaenorol yn y gwobrau cenedlaethol sy’n cael eu rhedeg gan ‘The Guild of Fine Foods’.
 
“Rydym ni wedi bod yn cyflenwi llaeth a hufen i Fablas am bron i ddwy flynedd ac maen nhw’n creu hufen iâ ardderchog,” dywedodd Rhys, sydd yn arbennig o hoff o’r hufen iâ Siocled Belgaidd a enillodd y Brif Bencampwriaeth yn y Sioe Frenhinol.
 
“Rydym ni’n dau’n gynhyrchwyr o Forgannwg felly mae’n wych ein bod yn medru cydweithio,” dywedodd.
 
Mae cydweithio gyda busnesau bwyd a diod eraill yn bwysig i Rhys sy’n rhan o Glwstwr Bwydydd Da Cymru, sef rhaglen ddatblygu wedi’i arwain gan fusnesau ac wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru.
Mae Clwstwr Bwydydd Da Cymru yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru i dyfu trwy greu llwyfan ar gyfer gweithredu ar y cyd trwy ddod â busnesau sy’n tyfu at ei gilydd.
Dywedodd Rhys, “Mae cryfhau’r cysylltiad gyda chynhyrchwyr bwyd a diod arbenigol eraill sydd ar raddfa debyg o fewn rhanbarth de Cymru yn fuddiol iawn. Rydym ni’n rhannu gwybodaeth a syniadau ac yna, gyda pherthynas agosach, mae’n haws cydweithio.”
Mae’r Clwstwr Bwydydd Da yn cael ei hwyluso gan brosiect Cywain sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes. Mae prosiect Cywain yn cefnogi datblygiad busnesau o fewn y sector bwyd a diod yng Nghymru sy’n anelu at dyfu.
 
Dywedodd Dewi Evans, Rheolwr Prosiect Cywain, “Mae’r rhaglen Clwstwr yn anelu at helpu cynhyrchwyr bwyd a diod trwy ddod â nhw at ei gilydd i rannu eu profiadau a’u gwybodaeth. Mae Clwstwr yn cael ei arwain gan fusnesau gyda’r busnesau hynny yn datblygu prosiectau i gael at farchnadoedd newid a mynd i’r afael â rhwystrau cyffredin ar gyfer tyfu.”

Our latest tweets