Astudiaethau Achos

13 Mawrth 2018
Mae cynhyrchydd cyffeithiau o Wrecsam, Mrs Picklepot, ar dân eisiau dod â phicls a siytni i’r 21 ganrif.   Mae gwneud cyffeithiau a phicls cartref wedi mynd yn henffasiwn erbyn hyn, ond mae Mrs Picklepot -sef Brigid Killen - yn bwriadu rhoi picls a siytnis yn ôl ar ein byrddau drwy dynnu sylw at nodweddion blasus, maethlon a chyfleus y bwydydd yma a oedd yn ffefryn y gegin ar un adeg.   Gall picls a siytnis Brigid fod yn ffordd wych o fywiogi pryd o fwyd mewn eiliadau trwy gyfuno blasau traddodiadol gydag elfennau modern. Mae’r ystod o fwydydd yn cynnwys Nionod wedi piclo
13 Mawrth 2018
Mae diwydiant gwin Cymru’n parhau i fynd o nerth i nerth, gyda White Castle ger y Fenni ymysg y ‘cnwd’ o winllanoedd mwyaf diweddar.   Roedd Robb a Nicola Merchant y perchnogion, wedi breuddwydio am fod yn berchen ar winllan erioed, ac yn 1995 prynodd y ddau fân-ddaliad ym mhentref Llanwytherin gan fynd ati i droi eu breuddwyd yn realiti.   Mae bron i ddegawd wedi mynd heibio ers iddynt blannu eu gwinwydd cyntaf, ac mae ffrwyth eu llafur wedi sicrhau nifer o wobrau gwin cenedlaethol iddynt.   Y rhai cyntaf y llwyddon nhw i’w hennill oedd Cystadleuaeth Win y DU a chystadleuaeth Cymdeithas Gwinllannoedd y
20 Rhagfyr 2017
Y penwythnos hwn bydd gwin cadarn cyntaf Cymru’n cael ei lansio – ‘1581’ – gan winllan arobryn White Castle yn Sir Fynwy.   Mae’r ddiod alcoholig newydd yma’n debyg i Bort ac yn ffrwyth llafur pedair blynedd o gynllunio gan Robb a Nicola Merchant, perchnogion White Castle.   Mae’r grawnwin yn cael eu cynaeafu a’u trin yn yr un ffordd â Phort gan greu diod gydag abv (alcohol yn ôl cyfaint) o 19%.   Meddai Robb “Ers i ni gael y winllan mae wastad wedi bod yn freuddwyd gennym i greu gwin cadarn Cymreig. Rhaid cael grawnwin o safon i’w wneud ac roeddem yn disgwyl am
20 Rhagfyr 2017
‘Cig oen i ddathlu’r Ŵyl’ – dyna’r neges gan y fenter ‘archebu cig drwy’r post’ newydd – Cig Oen Tŷ Unnos.   Gyda chymorth y prosiect bwyd-amaeth, Cywain, mae’r brawd a’r chwaer o Geredigion Lisa ac Owen Jones, wedi ffurfio partneriaeth i geisio cynyddu’r elw a wnânt ar eu Cig Oen Cymru PGI, ac i ddangos i gynulleidfa ehangach mor uchel yw safon Cig Oen Cymru a pha mor hawdd ydyw i’w fwynhau mewn cymaint o wahanol brydau.   Y brawd a’r chwaer yma yw’r seithfed genhedlaeth i ffermio Fferm Penlanwen yn Llanddewi Brefi lle maent yn cadw diadell o 1,000 o ddefaid Mynydd
20 Rhagfyr 2017
Mae siopwyr yn Sir Benfro yn cael eu hannog i edrych o’u cwmpas y Nadolig hwn ac i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol. Mae’r prosiect bwyd-amaeth, Cywain, wedi lansio ymgyrch newydd, sef #NadoligCymreigCywain #CywainWelshChristmas i hyrwyddo ansawdd ac amrywiaeth y bwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru. Fel rhan o’i ymgyrch, bydd Cywain - sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth - yn amlygu’r amrywiaeth eang o gynnyrch artisan sydd ar gael yn Sir Benfro. O gawsiau i ‘jerky’, o rỳm i tsilis, mae’r sir yn llawn o dalent bwyd a blasau newydd. Ceir manteision amgylcheddol