Astudiaethau Achos

20 Rhagfyr 2017
‘Cig oen i ddathlu’r Ŵyl’ – dyna’r neges gan y fenter ‘archebu cig drwy’r post’ newydd – Cig Oen Tŷ Unnos.   Gyda chymorth y prosiect bwyd-amaeth, Cywain, mae’r brawd a’r chwaer o Geredigion Lisa ac Owen Jones, wedi ffurfio partneriaeth i geisio cynyddu’r elw a wnânt ar eu Cig Oen Cymru PGI, ac i ddangos i gynulleidfa ehangach mor uchel yw safon Cig Oen Cymru a pha mor hawdd ydyw i’w fwynhau mewn cymaint o wahanol brydau.   Y brawd a’r chwaer yma yw’r seithfed genhedlaeth i ffermio Fferm Penlanwen yn Llanddewi Brefi lle maent yn cadw diadell o 1,000 o ddefaid Mynydd
20 Rhagfyr 2017
Mae siopwyr yn Sir Benfro yn cael eu hannog i edrych o’u cwmpas y Nadolig hwn ac i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol. Mae’r prosiect bwyd-amaeth, Cywain, wedi lansio ymgyrch newydd, sef #NadoligCymreigCywain #CywainWelshChristmas i hyrwyddo ansawdd ac amrywiaeth y bwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru. Fel rhan o’i ymgyrch, bydd Cywain - sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth - yn amlygu’r amrywiaeth eang o gynnyrch artisan sydd ar gael yn Sir Benfro. O gawsiau i ‘jerky’, o rỳm i tsilis, mae’r sir yn llawn o dalent bwyd a blasau newydd. Ceir manteision amgylcheddol
22 Tachwedd 2017
Mae Ffermydd Teuluol, grŵp o ffermwyr o ogledd Cymru, wedi cymryd rheolaeth dros y gadwyn fwyd o’r fferm i’r plât gyda lansiad prydau parod Cig Oen Cymru PGI.   Cyflwynodd Ffermydd Teuluol eu prydau hawdd a chyflym i’w coginio ar stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol.   Yn wreiddiol, daeth y grŵp o wyth o ffermwyr bîff a defaid at ei gilydd mewn ymgais i ddeall mwy am adwerthu Cig Oen Cymru PGI gyda’r bwriad o wella rhagolygon y farchnad ar gyfer eu cynnyrch cig.   Er mwyn deall yr heriau sy’n wynebu’r diwydiant yn well, ymchwiliodd y grŵp mewn i’r sector adwerthu yn ogystal
22 Tachwedd 2017
Mae gweithio yn ninas Llundain a chadw gwenyn yng ngorllewin Cymru yn ddau fyd hollol wahanol, ond mae Marion Dunn wedi llwyddo i gyfnewid un am y llall i sefydlu ei busnes mêl - Wenallt Hive. Erbyn hyn, mae hobi wedi troi’n fusnes llawn amser ac mae Marion wedi datblygu amrywiaeth o gynnyrch mêl a chŵyr gwenyn ynghyd â chynnyrch arloesol newydd - Finegr Mêl - a lansiwyd gyda chymorth Cywain yn y Sioe Frenhinol. Mae’r finegr mêl, sy’n gynnyrch unigryw ar y farchnad Brydeinig, yn cymryd 18 mis i’w greu a’i aeddfedu ac, fel holl gynnyrch Wenallt Hive, nid oes unrhyw
22 Tachwedd 2017
Mae cwmni cynhyrchu wyau selsig o Gaerdydd, Great Eggspectations, wedi datblygu i fod yn un o’r hoff fyrbrydau ym mhrifddinas Cymru ac yn tyfu’n gyflym gyda chymorth Cywain.    Er mai’n gymharol ddiweddar y gwireddwyd dyheadau coginio Kevin Patrick, mae’r wyau selsig mae’n eu cynhyrchu â llaw yn boblogaidd iawn mewn siopau deli, poptai, a thafarndai lleol a hefyd ar gael mewn marchnadoedd ffermwyr yng Nghaerdydd.   Mae’n bosib y byddai cefnogwyr rygbi yn ei adnabod hefyd gan fod yr wyau selsig yn boblogaidd ymysg y cwsmeriaid yng ngemau cartref Gleision Caerdydd.   Mae’r holl gynhwysion yn lleol ac yn dod o Gymru. Daw’r wyau, perlysiau