Menter llaeth gafr newydd yn cynnig arlwy GAFR-EIFDDIOL!

14 Mehefin 2018
Mae menter llaeth gafr newydd - Goatylicious – yn cyfuno brwdfrydedd gydol oes
dros gadw geifr a sgiliau a ddatblygwyd dros genedlaethau.
 
Mae Laura Seddon, ffermwr o Sir Gaerfyrddin, wedi derbyn cymorth gyda’i busnes
newydd gan Cywain - prosiect sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar
gyfer busnesau yn y sector bwyd sy’n awyddus i dyfu.
 
Mae geifr wedi chwarae rôl ganolog ym mywyd Laura, sy’n 31 oed, o fferm ei thad-
cu yng Nghaint i’r fferm mae ei theulu bellach yn ei ffermio yn Nhalyllychau ger
Llandeilo.
 
Dywedodd Laura, “Rydym ni fel teulu wastad wedi cadw geifr, cafodd fy mam ei gafr
gyntaf pan oedd hi’n 17 oed. Rydw i wedi cael fy magu gyda geifr – a dweud y gwir,
gallwch chi ddweud fy mod i wedi bod o amgylch geifr ers yn blentyn bach!”
 
Does dim amheuaeth fod Laura wedi datblygu ei brwdfrydedd dros eifr a’i hagwedd
mentrus oddi wrth ei rhieni, Lynne Jeffrey a Richard Beard, a fu’n cynhyrchu caws
gafr arobryn Cothi Valley Goats Cheese, cyn dechrau busnes pobi heb laeth buwch.
 
Mae’r fferm 50 erw ger Abaty Talyllychau yn gartref i’r eifre o tua 60 gafr odro, sydd
wedi cael eu magu o eifr British Alpine, Toggenburg, a British Saanen - sy’n
cynhyrchu llaeth Goatylicious.
 
Ar hyn o bryd, mae’r llaeth amrwd yn cael ei werthu’n unionyrchol i’r cyhoedd o
glwyd y fferm, ond mae Laura yn gobeithio bydd caffis a delis yn dechrau dangos
diddordeb mewn gweini a gwerthu llaeth gafr amrwd fel dewis arall i laeth buwch.
 
Mae llaeth amrwd yn llaeth sydd heb gael ei basteureiddio ac mae’n cael ei fonitro
gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd*.
 
Eglurodd Laura, “Mae yna reoliadau ar gyfer llaeth amrwd, ond yn wahanol i laeth
buwch, rydym ni’n medru gwerthu llaeth gafr amrwd i siopau a gallan nhw ei werthu
ymlaen i’r cwsmeriaid.
 
“Rydym ni’n profi ein llaeth bob wythnos, ac mae’r rheoliadau ynglŷn â llaeth amrwd
wedi’i labelu ar ein poteli.”
 
Mae brwdfrydedd Laura dros eifr hefyd yn cynnwys y sioeau, ac yn y dyfodol mae’n
bwriadu arddangos ei geifr Anglo Nubian a oedd yn anrheg oddi wrth Ben, ei gŵr, a
oedd yn giper cyn bod yn gontractwr ffensio.
 
Dywedodd Laura, sy’n fam i Tristan, sy’n wyth oed, Caitlyn sy’n chwech oed ac
Archie sy’n chwe mis oed, “Fi sydd wastad wedi edrych ar ôl y geifr, mae Ben yn dda
gyda’r geifr ond mae ganddo fwy o ddiddordeb mewn pethau sydd â pheiriant
petrol!”
 
Mae Laura’n bwriadu datblygu’r fenter, a’r cam nesaf yw denu mwy o gwsmeriaid
trwy greu uned basteureiddio ar y fferm gan fod yn rhaid i’r llaeth amrwd a’r llaeth
wedi’i basteureiddio gael eu trin ar wahân.
 
Mae’r geifr yn cael eu godro ar y fferm, a phob un â’u henw a’u personoliaeth eu
hunain, ac yn cael eu pori y tu allan ‘pan nad yw hi’n bwrw glaw a phan maen nhw
eisiau’ meddai Laura.
 
“Nid yw fy ngeifr i’n rhy hoff o byllau dŵr. Pan wnaethom ni symud yma o Gaint yn
2003, fe wnaethom ni brynu 500 gafr ac roedd yr holl law yn dipyn o sioc iddyn nhw -
ond maen nhw’n fodlon aros allan mewn glaw mân erbyn hyn!”
 
Yn ôl Laura, “Mae Cywain wedi bod yn wych, maen nhw wedi helpu tipyn wrth
ddatblygu’r brandio a’r labelu, yn ogystal â hybu a chael mynediad at farchnadoedd
newydd, ac yn gyffredinol i’m rhoi ar y trywydd iawn gyda phob agwedd o’r busnes.”
 
Dywedodd Lowri Edwards, Rheolwr Datblygu Cywain, “Mae Laura mor frwdfrydig
ynglŷn â’i geifr ac mae’n dod â chynnyrch Cymreig anarferol i’n silffoedd. Rydym ni’n
edrych ymlaen at helpu Goatylicious i dyfu eu marchnadoedd a chynorthwyo i gynnal
a datblygu ei busnes yn y gymuned wledig.”

Our latest tweets