Medd Mynydd / Mountain Mead

24 Hydref 2018
 
O fewn blwyddyn yn unig, mae’r ffrindiau a’r partneriaid busnes, Jacob Milner a Mike Cooke, wedi datblygu eu syniad gwreiddiol o greu sypiau bychain o fedd Cymreig premiwm yn fusnes proffidiol llwyddiannus sydd wedi’i leoli ar ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.
 
Serch hynny, wrth ddechrau’r busnes, nid oedd yr un o’r ddau yn gwybod beth i’w wneud gyda’u syniad. “Heb unrhyw gysylltiadau, profiad masnachu, brandio, nac unrhyw fath o ddyluniad, doedd y cwmni ddim yn bodoli mewn gwirionedd,” cyfaddefodd Mike.
 
Clywodd y ddau am wasanaethau Cywain gan ddwy ffynhonnell wahanol cyn cael eu cyflwyno i Haf Hughes, Rheolwr Datblygu Cywain Gwenyn ac Arweinydd y Clwstwr Mêl.
 
“Ar ôl siarad â Haf, doedd dim angen i ni edrych am gymorth busnes yn unrhyw le arall. O’r dechrau un, roedd hi’n amlwg y gallai Cywain ein cyflwyno i gyfleoedd na fyddwn wedi clywed amdanynt fel arall.”
 
“Fe sylweddolon ni’n gynnar iawn fod yna sawl rhwystr i’w oresgyn os oedd y busnes yn mynd i ddatblygu,” dywedodd Haf.
 
“Daeth y tri ohonom at ein gilydd i edrych ar anghenion eu busnes, gan gynnwys safle addas ar gyfer cynhyrchu’r medd, trwyddedu, gofynion cyfreithiol, brandio, dwyieithrwydd a’r farchnad ddiod yn ei gyfanrwydd. Yna, ym mis Ionawr 2017, cafodd y busnes ei gyflwyno i’r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni er mwyn gwneud cais am gefnogaeth gyda’r cynnyrch i’w baratoi ar gyfer y farchnad h.y. lefelau lleithder, cynnwys alcohol, peiriant golchi/diheintio poteli a thanc dosbarthu.”
 
Llwyddiant mwyaf y cwmni, o bosib, yw ei bartneriaeth gyda’r cwmni cynhyrchu mêl lleol, Lodge Apiaries, gan fod defnyddio mêl Cymreig o ansawdd da sydd hefyd yn fforddiadwy yn hanfodol ar gyfer llwyddiant y busnes.
 
“O’r holl gefnogaeth a dderbyniwyd gan Cywain, yr hyn sydd wedi cael yr argraff fwyaf arnom ni yw’r cyfathrebu parhaus a’r gallu i rannu syniadau rhyngom ni, a’r cyllid ar gyfer brandio proffesiynol, oherwydd fel menter rydym ni’n ei hariannu ein hunain, ni fyddem wedi gallu parhau hebddo,” eglurodd Mike.
 
“Yn hytrach na chael cynnig cymorth ar gyfer un peth ac yna cael ein gadael i wneud fel roeddem ni’n mynnu, mae cefnogaeth Cywain wedi ein galluogi i fagu hyder ym mhob agwedd o’r busnes gan gynnwys rheoli ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, marchnata, prisio a llawer mwy.
 
“Mae’n anodd credu ein bod wedi sefydlu ein busnes, ymddangos ar Countryfile, ac ennill gwobr ‘Busnes Lletygarwch, Bwyd a Diod y flwyddyn’ yng ngogledd Cymru i gyd mewn blwyddyn, ac ym mis Tachwedd byddwn yn masnachu ar stondin Cywain yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Ni fyddai’r llwyddiannau hyn wedi digwydd mor gyflym oni bai am help Cywain.”

Dywedodd Haf Hughes, a fu’n gweithio gyda’r ddau, “Er gwaethaf ceisio cadw cydbwysedd rhwng bywyd personol a’r gwaith o sefydlu busnes, mae Jacob a Mike bob amser wed bod yn barod i wrando a chroesawu posibiliadau newydd. Mae’r ddau wedi gweithio’n galed iawn ac mae wedi bod yn bleser i’w cefnogi.”

Our latest tweets