Llaethdy Llŷn

12 Hydref 2018
Mae Llaethdy Llŷn wedi bod yn potelu llaeth o ansawdd uchel ym Mhwllheli ers mis Awst 2016. Fodd bynnag, adeg eu cyswllt cyntaf â rhaglen Cywain ym mis Hydref 2015, roedd dyfodol y fferm deuluol yn y fantol.
 
“Roedd hi’n amhosibl gwneud bywoliaeth gyda phris llaeth mor isel ag yr oedd. Mae’n beth hynod o anodd, codi yn y bore a gwybod y byddwch chi’n gwneud colled y diwrnod hwnnw. Hyd y gwelem ni, dim ond dau ddewis oedd gennym: rhoi’r ffidil yn y to neu roi cynnig ar rywbeth gwahanol.”  
 
Yn sgil argymhelliad gan raglen Cyswllt Ffermio, cysylltodd Sion a Nia Jones â Cywain yn y gobaith y gallent ychwanegu gwerth ac adfer rheolaeth ar eu fferm ac ar y cynnyrch yr oedd ganddynt gymaint o ffydd ynddo.
 
Gan weithio gyda Rheolwr Datblygu Cywain, Nia Môn, aethant ati i ddechrau archwilio a datblygu eu syniadau i ddarparu llaeth mewn poteli. Gwnaed gwaith ymchwil i’r farchnad a’r cynnyrch, yn ogystal â mynd ar deithiau astudio a gwneud gwaith datblygu brand, a’r cyfan oll yn dod at ei gilydd mewn cynllun busnes strategol newydd. Trefnwyd cymorth hefyd trwy’r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni i ddatblygu eu gweithrediadau cynhyrchu, pasteureiddio, homogeneiddio, pecynnu, codau bar, sgôr hylendid, oes y cynnyrch ar y silff a’r gofynion hanfodol eraill ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu eu llaeth.
 
“Mae’n anhygoel gweld yr hyn y mae Llaethdy Llŷn wedi’i gyflawni mewn dim ond 9 mis,” meddai Nia Môn. “Mae eu llwyddiant yn amlwg yn nhŵf y cwmni, ynghyd â’r ffaith eu bod yn gallu creu cyflogaeth mewn ardal wledig. Mae ganddo oblygiadau ehangach hefyd, gan eu bod hefyd yn creu budd i’r gymuned leol yn economaidd ac yn gymdeithasol. Ac, wrth gwrs, maent yn darparu llaeth sydd wedi’i gynhyrchu’n lleol. Mae’r cwmni’n ased gwych i ardal Llŷn.”
 
“Yn y pen draw, ffermwyr oeddem ni,” esbonia Mrs Jones. “Roeddem yn gwybod sut i odro buwch ond doedd gennym ni ddim syniad beth oedd ynghlwm â chychwyn a chynnal busnes.
 
“Does dim byd wedi bod yn ormod o drafferth i Cywain. Roedd yn gyfnod llawn straen i’r teulu bryd hynny, ac roedd gwybod bod yna lais cefnogol yr ochr draw i’r ffôn yn gysur mawr, ac mae hynny’n wir hyd heddiw. Rydym ni’n dal i ddysgu, ond rydym ni gymaint yn fwy hyderus yn dechnegol ac o safbwynt y busnes.
 
“Rydym ni wedi mynd o fod yn agos at gau drysau’r llaethdy am byth i fod yn cyflogi pedwar aelod o staff. Rydym ni bellach yn gweithio gyda Cywain ar ddatblygu cynnyrch newydd a fydd yn lleihau ein gwastraff bwyd i’r eithaf ac mae ein Rheolwr Datblygu presennol, Nerys Davies, eisoes wedi ein cyfeirio at arbenigwyr bwyd, yn ogystal â llunio cynllun wedi’i ddiweddaru.
 
“Os oes gennych syniad yr hoffech ei weld yn cael ei wireddu fel busnes, dylech gysylltu â Cywain yn ddi-oed. Mae’r wybodaeth a’r arbenigedd sydd ganddynt wrth law heb eu hail. Fyddem ni byth wedi gallu gwneud hyn hebddynt.” 

Our latest tweets