Ffermydd Teuluol

22 Tachwedd 2017

Mae Ffermydd Teuluol, grŵp o ffermwyr o ogledd Cymru, wedi cymryd rheolaeth dros y gadwyn fwyd o’r fferm i’r plât gyda lansiad prydau parod Cig Oen Cymru PGI.

 

Cyflwynodd Ffermydd Teuluol eu prydau hawdd a chyflym i’w coginio ar stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol.

 

Yn wreiddiol, daeth y grŵp o wyth o ffermwyr bîff a defaid at ei gilydd mewn ymgais i ddeall mwy am adwerthu Cig Oen Cymru PGI gyda’r bwriad o wella rhagolygon y farchnad ar gyfer eu cynnyrch cig.

 

Er mwyn deall yr heriau sy’n wynebu’r diwydiant yn well, ymchwiliodd y grŵp mewn i’r sector adwerthu yn ogystal â chyfarfod gydag adwerthwyr a phrosesyddion gyda chymorth rhaglen Agrisgôp Cyswllt Ffermio ac arweiniad marchnata oddi wrth Cywain.

 

O ganlyniad i’r trafodaethau, gwelwyd fod angen dewis cyfleus ar gyfer prydau cig oen er mwyn apelio at gwsmeriaid modern.

 

Dywedodd Rheolwr Cywain, Myrddin Davies, “Rydym ni wedi cefnogi’r grŵp gyda datblygu cysyniad y brand, a chanfod cymorth ychwanegol, er enghraifft, rhaglen Leader Conwy am gyllid ar gyfer ymchwil i’r farchnad ac ymgysylltiad.

 

“Wnaethom ni gefnogi a pharatoi’r grŵp ar gyfer cyfarfodydd gyda phrynwyr o archfarchnadoedd a’u darparu gyda chyfleoedd prawf fasnachu a llwyfan mewn digwyddiadau masnachu bwyd a diod.

 

Derbyniwyd cefnogaeth oddi wrth Brosiect Helix Llywodraeth Cymru hefyd, a bu Ffermydd Teuluol yn cydweithio gyda’r Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngholeg Menai er mwyn cyrraedd eu huchelgeisiau coginio.

 

O ganlyniad i’r ymchwil, cynhyrchir ystod o fyrgyrs a pheli cig o wahanol flasau mewn saws. Bellach, mae’r byrgyrs a’r peli cig yn cael eu creu ar y cyd gyda phrosesyddion cig, Roberts of Port Dinorwig.

 

 

Dywedodd Emyr Owen o Ffermydd Teuluol, “Mae Cywain wedi’n galluogi ni i gael blas ar y farchnad. Maen nhw wedi’n helpu ni i brawf fasnachu ein cynnyrch, gweithio’n agos gyda chwsmeriaid posib a’n cyflwyno i’r bobl gywir yn ogystal â denu sylw atom ni. Hebddyn nhw, fyddwn ni ddim yn y sefyllfa hon nawr.”

Our latest tweets