Cywain yn helpu busnes blychau cig oen newydd i baratoi at y Nadolig

20 Rhagfyr 2017

‘Cig oen i ddathlu’r Ŵyl’ – dyna’r neges gan y fenter ‘archebu cig drwy’r post’ newydd – Cig Oen Tŷ Unnos.

 

Gyda chymorth y prosiect bwyd-amaeth, Cywain, mae’r brawd a’r chwaer o Geredigion Lisa ac Owen Jones, wedi ffurfio partneriaeth i geisio cynyddu’r elw a wnânt ar eu Cig Oen Cymru PGI, ac i ddangos i gynulleidfa ehangach mor uchel yw safon Cig Oen Cymru a pha mor hawdd ydyw i’w fwynhau mewn cymaint o wahanol brydau.

 

Y brawd a’r chwaer yma yw’r seithfed genhedlaeth i ffermio Fferm Penlanwen yn Llanddewi Brefi lle maent yn cadw diadell o 1,000 o ddefaid Mynydd Cymreig wedi eu gwella.

 

Meddai Owen “Roeddem yn cynhyrchu cig oen i’r farchnad dramor eisoes, ond y syniad oedd ceisio cael mwy am ein cig oen. Felly, aethom ati i werthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd hefyd.”

 

Mae ŵyn Tŷ Unnos yn cael eu lladd a’u prosesu yn lladd-dy Cig Oen Caron yn Nhregaron, cyn cael eu hanfon yn gyflym gyda chwmni cludo i gwsmeriaid ar draws y Deyrnas Unedig

 

Maent yn awyddus i dargedu cwsmeriaid ar ben uchaf y farchnad yng Nghymru a thu hwnt, ac mae Cig Oen Tŷ Unnos yn dechrau cael ei werthu yn ne Lloegr yn barod, lle mae safon y cig yn dechrau tynnu sylw.

 

“Ar hyn o bryd mae mwyafrif ein cwsmeriaid yn Llundain a Chaint, ac maent wedi dod atom yn bennaf drwy enw da ac argymhellion personol.”

 

Yn ddiweddar, lansiodd Owen a Lisa eu gwefan www.tyunnoslamb.co.uk lle gall cwsmeriaid archebu cig a dysgu rhagor am yr ardal brydferth o gefn gwlad lle mae’r cig oen blasus yn cael ei gynhyrchu.

 

I helpu pobl i feddwl am syniadau newydd, byddant yn rhoi cyfres o ryseitiau blasus ar y wefan.

 

Yn draddodiadol, twrci yw’r hoff gig i’w fwyta ar ddiwrnod Nadolig, ond mae Lisa ac Owen yn gobeithio y bydd pobl yn ‘dathlu’r ŵyl gyda phryd o gig oen’ hefyd

 

Meddai Owen, “Gobeithio y bydd pobl sy’n chwilio am rywbeth gwahanol ar ôl bwyta twrci ddydd ar ôl dydd dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, yn ystyried pryd o gig oen. Gallwch wneud cymaint â’r cig yma; o rostio coes a gwneud caserol i gynhyrchu prydau bach ysgafn.

 

“P’un a ydych yn cynhyrchu cig dofednod neu’n cynhyrchu math arall o fwyd, mae’r Nadolig yn amser pwysig i bawb yn y diwydiant ffermio am ei fod yn un o’r prif achlysuron y bydd y teulu’n dod at ei gilydd o amgylch y bwrdd.”

 

Efallai bod y Nadolig yn dynesu’n gyflym, ond mae amser o hyd i bobl gael gafael ar Gig Oen Tŷ Unnos blasus ar gyfer cyfnod yr ŵyl. Rhagfyr 14 yw’r dyddiad olaf i’w archebu er mwyn ei dderbyn cyn y Nadolig.

 

Am eu bod wedi eu magu ar fferm y teulu, mae Owen a Lisa’n gweithio’n frwd i wella ei amgylchedd, yn ogystal â helpu i symud diwydiant ffermio Cymru yn ei flaen.

 

Mae’r fferm hon yn ymestyn dros 560 erw uwchben Cwm Teifi – lle mae’r tir yn codi o 650 i 1,300 troedfedd uwch lefel y môr – ac mae hi yn ei blwyddyn gyntaf o gynllun gwella cynefin ac amgylchedd Glastir Uwch gan Lywodraeth Cymru.

 

Ac mae Lisa, sy’n gweithio i’r cwmni systemau adnabod a rheoli da byw Shearwell Data, yn un o aelodau’r Academi Amaeth 2017. Dan arweiniad Cyswllt Ffermio, mae’r rhaglen fentora a datblygu arweinyddiaeth yn anelu at ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac entrepreneuriaid gwledig.

 

Felly, gan roi’r flaenoriaeth yn gadarn ar ystyriaethau amgylcheddol, maent wedi dewis math arloesol o flwch oer ar gyfer cludo eu cig oen. Mae’r bocsys ‘gwlân oer’ wedi’u hynysu gyda gwlân sy’n cadw’r cig ar y tymheredd cywir am 48 awr.

 

Meddai Owen “Nid yn unig y mae’r ynysiad gwlân yn gynnyrch ecogyfeillgar, mae’n cyfateb yn naturiol gyda’n steil a’r farchnad safon uwch yr ydym yn anelu amdani.”

 

Cawsent gymorth i greu brand Cig Oen Tŷ Unnos gan Cywain – sef prosiect sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd yn y sector bwyd-amaeth.

 

Meddai Owen, “Mae Cywain wedi bod yn wych, maent wedi ein helpu i gychwyn ac i frandio, ac maent wedi gwneud hyn oll yn bosibl.”

 

Mae wedi bod yn brosiect cyntaf hefyd i Reolwr Datblygu newydd Cywain, Marial Edwards.

 

Meddai Marial, “Mae’n bleser gweithio gyda Lisa ac Owen, mae ganddynt gynnyrch gwych a gweledigaeth glir am y ffordd y maent eisiau symud eu busnes yn ei flaen.”

Our latest tweets