Dyddiad Cau: 26 Chwefror 2018
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £20,454 - £22,100
Gradd: 3
Rheolwr: Swyddog Amaeth / Agriculture Officer
Cytundeb: Llawn amser / Full time
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Sian Tandy
01970 631404

Swyddog Gwefan

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru, gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

 

Nod y Rôl

 
 • I gynllunio, darparu a chydlynu cynnwys y wefan ganolog

 • Diweddaru system EMS (calendr digwyddiadau)

 • Cynorthwyo’r Swyddog Amaeth gyda gwaith marchnata Cynllun Gwaredu BVD.

 
 

Prif Ddyletswyddau

 
 • Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i ddarparu strategaeth farchnata ar-lein Cyswllt Ffermio

 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu

 • Cynllunio a chydlynu cynnwys gwefan Cyswllt Ffermio

 • Cyfathrebu gyda’r contractiwr Lot 2 i sicrhau bod presenoldeb ar-lein Cyswllt Ffermio’n cael ei integreiddio a’i symleiddio

 • Bod yn gyfrifol am system rheoli cynnwys y wefan, gan ychwanegu unrhyw adnoddau megis lluniau, dogfennau a fideos fel y bo’r gofyn

 • Rheoli’r broses o lwytho cynnwys a ddarperir gan y tîm Marchnata a Chyfathrebu ar y wefan

 • Sicrhau bod y cynnwys yn gywir, yn amrywiol, yn ddiddorol ac yn ymgysylltu â’r sail cwsmeriaid

 • Bod yn gyfrifol am lwytho cynnwys i system EMS (calendr digwyddiadau)

 • Cynhyrchu adroddiadau am weithgareddau’r wefan, a phan fo’n ofynnol, i staff lefel uwch

 • Gwerthuso a thrafod gwelliannau posibl neu ddatblygiadau newydd gyda’n datblygwyr gwe

 • Sicrhau fod cynnwys y wefan yn gyfoes ac yn gywir.

 • Bod yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl gynhyrchion digidol sy’n cael eu darparu’n cyfateb gyda Pholisi Cyhoeddi Ar-lein Llywodraeth Cymru

 • Sicrhau bod cynnwys cywir i’r rhaglen Gwaredu BVD yn cael ei lwytho i wefan Cyswllt Ffermio

 • Cyd-weithio gyda rhaglen Gwaredu BVD i greu a darparu deunyddiau marchnata yn ôl y gofyn

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

 
 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3, neu’n uwch a/neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Dawn greadigol a dull rhagweithiol, hyblyg tuag at bob agwedd o’r gwaith

 • Sgiliau rhagorol o ran trefnu, rheoli amser a gwaith gweinyddol cyffredinol

 • Gallu cynnal ansawdd a chysondeb wrth weithio i ddyddiadau tynn

 • Sgiliau dwyieithog rhagorol o ran iaith ac yn ysgrifenedig

 • Safon dda o sgiliau cyfathrebu llafar dwyieithog gyda phrofiad o ysgrifennu cynnwys ar gyfer y we

 • Safon uwch o sgiliau TG, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Publisher, yr Ebost a Chronfeydd data

 • Profiad o gynhyrchu adroddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 • Gwybodaeth a phrofiad o ddulliau marchnata traddodiadol

 • Profiad o ganfod a rheoli datblygiad cynnwys a’i gyhoeddiad

 • Dealltwriaeth o offer gwerthuso dadansoddol ar draws yr holl weithgareddau ar-lein

 • Yn gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag agwedd ragweithiol a’r hyder i gymryd yr awenau a thywys gweithwyr cyflogedig eraill pan fo angen (h.y. datblygu cynnwys, creu a golygu cynnwys a rheoli enw da ar-lein)

 • Dealltwriaeth dechnolegol ragorol a’r gallu i ddysgu defnyddio offer newydd yn gyflym

 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data mewn cydymffurfiaeth â deddfau diogelu data perthnasol

 • Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni ei amcanion a’i waith ei hun, gan ystyried anghenion y cwsmer

 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddiaeth / gwledig

 • Rhagweithiol a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithlon

 • Gallu parhau gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Dymunol

 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

 • Dealltwriaeth o brosesau allweddol mewn datblygu gwefannau ac isadeiledd a/neu brofiad o weithio’n agos gyda datblygwyr gwefannau

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd ar 5 Mawrth 2018.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

 
 

Lleoliad

at our Aberystwyth Menter a Busnes office.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Sian Tandy
01970 631404
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 26 Chwefror 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.