Dyddiad Cau: 24 Tachwedd 2017
Prosiect:
Lleoliad: Cardiff
Adran: Bwyd
Cyflog: £25,528 - £28,109
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Prosiect / Project Manager
Cytundeb: Medi/September 2019
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732

Swyddog Datblygu Busnes

Cefndir

 

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal a chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.  

 

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach.  Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn creu prosiectau newydd.

 

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

 
Mae modd gwneud cais am swydd llawn neu rhan amser.
 

Nod

 

I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau newydd neu rhai sydd yn tyfu yn bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol a nodir.  Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd fod yn rhagweithiol, gan ddarparu anogaeth a chefnogaeth yn enwedig i fusnesau sydd ddim yn ymgysylltu a darparwyr cefnogi busnes. Bydd hefyd angen llywio a hwyluso datblygiad prosiectau yn yr rhanbarth, ac annog datblygiad clystyrau o fusnesau er mwyn dechrau prosiectau cydweithredol fydd yn arwain at dwf yn eu busnesau.

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 

Datblygiad Prosiect a Darpariaeth Gwasanaethau

 • Sicrhau darpariaeth o wasanaethau’r prosiect i gynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal a chynhyrchwyr sector y tir o fewn yr ardal benodol

 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion busnes trwy ddiagnostic a chreu cynllun cefnogi priodol

 • Recriwtio grwpiau ac unigolion ar draws y gadwyn gyflenwi i’r prosiect gyda ffocws ar botensial ar gyfer twf a chreu prosiectau cydweithredol.

 • Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd.

 • Paratoi cynllun gweithredu a chynnal asesiad diagnostig ar ddechrau’r gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a rheoli’r adnoddau o fewn cyllideb y prosiect.

 • Creu cysylltiadau da gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd i sicrhau darpariaeth gydlynol.

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect a gweddill y tim i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.

 • Trefnu a darparu gweithdai a digwyddiadau o fewn y Rhanbarth.

 • Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol.

 • Annog perchnogaeth y cleient o’r busnes ac unrhyw brosiectau a ddatblygir trwy gydol y broses cefnogi.

 • Cymryd cyfrifoldeb dros bob gweithgaredd a datblygiad cleient yn y rhanbarth a sicrhau bod targedau daearyddol yn cael eu cyrraedd.

 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth gyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni'r gofynion hyn

 

Monitro a Gwerthuso

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.

 • Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru

 • Cymryd cyfrifoldeb i sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun.

 • Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn, a fydd yn adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a dderbyniwyd.

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth mewn amaeth, datblygu bwyd, yn ymwneud a’r tir, neu bwnc perthnasol

 • Profiad dangosadwy o weithio gyda cynhyrchwyr cynradd yng Nghymru

 • Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau bwyd-amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector

 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth, a meddwl yn ddargyfeiriol

 • Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a'u cefnogi yn ôl eu gofynion nhw

 • Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru

 • Sgiliau cydlynu cryf

 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o weithio gyda’r sector preifat.

 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol

 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyda'r brwdfrydedd i yrru pethau ymlaen yn effeithiol, boed hynny’n annibynnol neu fel rhan o dîm

 • Person hunanysgogol ac ymroddedig, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd, gan roi ystyriaeth i anghenion y cwsmer

 • Ymwybyddiaeth o safonau diogelwch bwyd a gofynion rheoleiddio’r diwydiant

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, cronfeydd data a'r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (gall y swydd olygu teithio ledled Cymru)

*Ystyrir ceisiadau lle bo ymgeiswyr yn meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg ar lefel Mynediad, ac sy’n ymrwymo i gyrraedd lefel Ganolradd, gyda chefnogaeth gan Menter a Busnes ac o fewn amserlen a gytunir gan y Cwmni.

 

Manteisiol 

 • Cefndir a/neu brofiad mewn maes sy'n gysylltiedig â sectorau bwyd-amaeth neu diwydiannau’r tir

 • Profiad o drefnu digwyddiadau.

 

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yng Nghaerdydd ar 29 Tachwedd 2017. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

at our Cardiff Menter a Busnes office.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elen Llwyd Williams
01248 668628 / 07843 023732
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 24 Tachwedd 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.