Dyddiad Cau: 25 Medi 2017
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Bangor / Llanelwy / Aberystwyth / Caerdydd
Adran: Gwledig
Cyflog: £31,822 - £35,803
Gradd: 5
Rheolwr: Contract Manager
Cytundeb: Cyfnod mamolaeth/Maternity cover
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Eirwen Williams
01970 636295

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu (cyfnod mamolaeth)

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 
 

Nod y Rôl

 

Arwain y tîm marchnata a chyfathrebu i ddatblygu a gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig, gan gynnwys paratoi a darparu cynllun marchnata a chyfathrebu dynamig ac effeithiol sydd wedi’i lunio i wella profiad cyffredinol y cwsmer o’r rhaglen. Ffocws allweddol fydd cefnogi ac arwain yr holl staff mewnol a phartneriaid allanol, gan eu galluogi i wneud gweithgareddau marchnata effeithiol a sicrhau bod y brand Cyswllt Ffermio’n cael ei ddarparu a’i gyfathrebu’n gyson.

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Arwain, rheoli, ysbrydoli a datblygu’r tîm marchnata a chyfathrebu

 • Gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Technegol i reoli is-gontractwyr sy’n darparu gwasanaeth marchnata a chyfathrebu i’r rhaglen, gan gynnwys cynnal cyfarfodydd monitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd

 • Sicrhau bod targedau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen wedi’u cyflawni a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru wedi’u hymgorffori i ddarpariaeth y cynllun marchnata a chyfathrebu

 • Gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig yn effeithiol sy’n cynnwys defnyddio gweithgareddau arloesol yn y cyfryngau, ar-lein a digwyddiadau ledled Cymru

 • Rheoli’r gyllideb gyfathrebu a marchnata gan sicrhau gwerth am arian

 • Datblygu’r brand Cyswllt Ffermio drwy sefydlu tôn gyson gyda straeon diddorol i yrru cyfranogaeth a datblygu neges gyfathrebu unedig ar draws y rhaglen, gan sicrhau bod gwefan y rhaglen, llwyfannau cymdeithasol a chyfathrebu digidol yn cael eu defnyddio’n effeithiol i gefnogi’r cynllun marchnata a chyfathrebu cyffredinol

 • Creu a chynnal perthynas gref gyda’r cyfryngau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

 • Rheoli comisiynu a chynhyrchu prydlon a chywir pob deunydd hyrwyddo a gwybodaeth, gan gynnwys gwahoddiadau i ddigwyddiadau, e-fwletinau rhanddeiliaid, ffeithlenni, cyhoeddiadau technegol ac erthyglau

 • Ymgysylltu’n weithredol â rheolwyr Cyswllt Ffermio eraill, gan annog eu cyfraniad parhaus tuag at themâu ac astudiaethau achos addas i’w cynnwys mewn deunydd gwybodaeth a hyrwyddo

 • Cysylltu’n rheolaidd ac yn systematig gyda Dylunydd y rhaglen, gan sicrhau bod briffiau dylunio penodol yn cael eu dilyn i greu cysyniadau, graffeg a chynlluniau ar gyfer cyhoeddiadau ac arddangosfeydd y rhaglen

 • Gweithio’n agos gyda’r Swyddog Cymorthfeydd a Swyddog Digwyddiadau i gynllunio, rheoli a gweithredu’n broffesiynol bortffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau amserlen gynnwys berthnasol ac ymgysylltiol

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu a Mentora i gynllunio, rheoli a gweithredu proffesiynol yr ymgyrchoedd brandio a marchnata ar gyfer y rhaglen datblygu a mentora

 • Profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu creu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol

 • Monitro, adolygu ac adrodd am ganlyniadau cyfathrebu a marchnata, gwariant a pherfformiad Cyswllt Ffermio’n gywir i’r Rheolwr Datblygu Technegol yn unol â gofynion contract Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli effeithiol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y gofyn

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y gofyn

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 
 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn pwnc perthnasol megis marchnata, cyfathrebu, busnes neu faes tebyg neu 3 blynedd o brofiad dangosadwy yn y maes

 • Gwybodaeth am y sectorau amaethyddol a choedwigaeth yng Nghymru

 • Profiad dangosadwy mewn rôl rheoli gyda’r gallu i fentora a rheoli tîm marchnata a chyfathrebu pwrpasol yn effeithiol

 • Gallu i fonitro  perfformiad gwasanaeth is-gontractwyr yn effeithiol, gan weithredu’n brydlon ac yn broffesiynol, fel y bo’r angen, i ddatrys problemau a welwyd.

 • Profiad dangosadwy o ddatblygu a gweithredu strategaethau marchnata a chyfathrebu yn effeithiol

 • Profiad estynedig mewn marchnata a chyfathrebu sianelau niferus, gan gynnwys profiad eang o redeg ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol/digidol yn ogystal â chymysgedd traddodiadol megis print

 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau proffil uchel ar raddfa fawr

 • Rhwydweithiau wedi eu datblygu’n dda gyda’r cyfryngau yng Nghymru

 • Sgiliau rheolaeth amser effeithiol a sgiliau rheoli prosiect cryf

 • Sgiliau rheoli a chynllunio ariannol effeithiol, gan sicrhau gwariant cyllidebau’n brydlon a chost-effeithiol

 • Gallu i brofi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’n barhaus

 • Profiad o gynhyrchu briffiau ac adroddiadau’n glir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig eithriadol dda

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Manteisiol

 
 • Meddu ar gymhwyster proffesiynol perthnasol megis y Sefydliad Marchnata Siartredig

 • Gwybodaeth am y raglen Cyswllt Ffermio

 

Cyfweliadau

 

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swyddi hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mawrth, 3 Hydref 2017.   Os  nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lleoliad

Bangor / Llanelwy / Aberystwyth / Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Eirwen Williams
01970 636295
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 25 Medi 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.