Dyddiad Cau: 13 Tachwedd 2017
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £16,679- £18,116
Gradd: 2
Rheolwr: Rheolwr Gweithrediadau / Operations Manager
Cytundeb: Dros dro
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elliw Hughes
07772 694116

Cynorthwyydd Cyllid (dros dro)

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 

I gynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau gyda dyletswyddau rheoli’r prosiect yn ariannol o ddydd i ddydd.

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Cynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau i hwyluso rheolaeth ariannol y prosiect gyda chefnogaeth glerigol a gweinyddol

 • Prosesu’r holl anfonebau prynu gan gontractwyr

 • Sicrhau bod anfonebau’n cael eu derbyn yn brydlon i’w cynnwys yn y broses hawlio gan roi sylw i ofynion taliadau Llywodraeth Cymru

 • Rhoi manylion anfonebau ar system ariannol Line50 Sage

 • Cynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau a’r Adran Gyllid i baratoi’r hawliadau Cyswllt Ffermio i Lywodraeth Cymru

 • Coladu’r holl dystiolaeth gefnogol sy’n ofynnol ar gyfer yr hawliadau gan dalu sylw dyledus i ofynion Llywodraeth Cymru a’r hawliadau

 • Creu a chynnal taenlenni Excel i hwyluso rheolaeth ariannol y prosiect

 • Gweithio i ddyddiadau tynn

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu 2 flynedd o brofiad gwaith mewn maes perthnasol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

 • Profiad o waith ariannol

 • Profiad o becyn meddalwedd ariannol

 • Gallu coladu a phrosesu dogfennau ac anfonebau perthnasol yn gywir

 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data i gydymffurfio gyda deddfau diogelu data perthnasol

 • Sgiliau clerigol a gweinyddol rhagorol

 • Sgiliau rhyngbersonol da

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol

 • Gallu gweithio i ddyddiadau tynn

 • Gallu gweithio ar ei ben/ei phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (llafar ac ysgrifenedig)

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 16 Tachwedd 2017.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

 
 

Dyddiad cau

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Llun, 13 Tachwedd 2017.

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elliw Hughes
07772 694116
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 13 Tachwedd 2017 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.