Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth, Meifod, neu/or Caerdydd/Cardiff Ystyrier lleoliadau eraill / Other locations will be considered
Cyflog: 29,831 - 31,822
Dyddiad Cau: 09 Ebrill 2018
Cyswllt Ffermio Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru. Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.   Nod y Rôl Darparu arbenigedd penodol i’r sector cig coch (eidion ac defaid) ar gyfer datblygu a gweithredu treialon ar gyfer model
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Cyflog: 18,116-19,467
Dyddiad Cau: 03 Ebrill 2018
Cyswllt Ffermio Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru. Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.   Nod y Rôl Cydweithio gyda’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth Gweithio’n annibynnol er mwyn cynhyrchu gohebiaeth ar gyfer holl ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio gan gynnwys
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth / Bangor
Cyflog: 25,528-28,109
Dyddiad Cau: 03 Ebrill 2018
Cyswllt Ffermio Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.   Nod y Rôl Arwain a goruchwylio rhaglen Cymorthfeydd Cyswllt Ffermio a sicrhau darpariaeth yn unol â’r Cynllun Cyflenwi Trosglwyddiad Gwybodaeth. Sicrhau fod y
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: 29,831 - 31,822
Dyddiad Cau: 03 Ebrill 2018
Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. Mae cyllid ychwanegol wedi’i sicrhau tan Mawrth 2018. Rydym yn disgwyl cadarnhad os bu ein cais diweddar am arian ychwanegol yn llwyddiannus, byddai yn sicrhau dyfodol y prosiect o Ebrill 2018 tan Hydref 2022.  
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Caerdydd, YTrallwng
Cyflog: 31,822 - 33,813
Dyddiad Cau: 03 Ebrill 2018
Mae Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yng Nghymru yn fenter arloesol a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish.  Mae’r prosiect yn anelu at ddatblygu’r farchnad ar gyfer Bwyd Môr o Gymru yma ac yn rhyngwladol ynghyd â chynorthwyo busnesau bwyd môr i ddiffinio brand bwyd môr clir, deall gofynion presennol y farchnad, cynyddu arbenigedd marchnata ac annog llongau i gyrraedd y safon RFS (Cynllun Pysgota Cyfrifol). Mae’r Prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.  
Lleoliad: Llanelwy / Bangor
Cyflog: 18,808 - 22,100 (pro rata 60%)
Dyddiad Cau: 03 Ebrill 2018
Mae Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yng Nghymru yn fenter arloesol a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish. Mae’r prosiect yn anelu at ddatblygu’r farchnad ar gyfer Bwyd Môr o Gymru ym Mhrydain ac yn rhyngwladol ynghyd â chynorthwyo busnesau bwyd môr i ddiffinio brand bwyd môr clir, deall gofynion presennol y farchnad, cynyddu arbenigedd marchnata ac annog llongau i gyrraedd y safon RFS (Cynllun Pysgota Cyfrifol). Mae’r Prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.    
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Y Trallwng, Caerdydd
Cyflog: 33,813-35,803
Dyddiad Cau: 03 Ebrill 2018
Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau micro a mentrau bach a chanolig yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn cychwyn cam newydd erbyn hyn ac rydym wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. Rydym wedi sicrhau arian ychwanegol hyd fis Mawrth 2018 ac rydym yn aros i glywed a ydym wedi llwyddo yn ein cais am arian prosiect newydd o fis Ebrill 2018 hyd fis Hydref 2022.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant